Suojelupoliisin vastuullisuusraportti 2021

Suojelupoliisin vastuullisuustyössä korostuvat kansallisen turvallisuuden toimijan tehtävät ja rooli.

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari.

Tässä Suojelupoliisin ensimmäisessä vastuullisuusraportissa on kuvattu neljä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joita virasto voi omalla toiminnallaan edistää merkittävimmin. Raportoinnissa on noudatettu julkishallinnolle tarkoitettua Valtiokonttorin uutta ohjeistusta. Suomessa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ohjaa sekä YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 että myös ”Suomi, jonka haluamme 2050” -yhteiskuntasitoumus. 

Suojelupoliisin vastuullisuustyössä korostuvat kansallisen turvallisuuden toimijan tehtävät ja rooli. Työssä onnistumisen edellytyksiin kuuluvat lakisääteisistä tehtävistä parhaalla mahdollisella tavalla suoriutumisen ohella vastuullisuus työnantajana ja toimiva sidosryhmäyhteistyö. 

Suojelupoliisiin on rekrytoitu kuluneina vuosina paljon eri alojen ammattilaisia. Samanaikaisesti koronapandemia aiheutti edelleen rajoituksia, joiden lieventämiseksi panostettiin erityisesti työssä jaksamiseen. Rekrytointiprosessin etenemisestä ja perehdyttämiseen liittyvistä menettelyistä tehtiin kyselyitä. Saadun palautteen perusteella on tehty toimenpiteitä ja näin pystytty rakentamaan entistä parempaa työnantajakuvaa.

Vuoden 2021 vuosikirjan kantavana teemana oli yhteistyö, jota eri alojen asiantuntijat Suojelupoliisin ulkopuolelta kuvasivat kirjoituksissaan. Kuluneen vuoden aikana saatiin tutkimusten ja erilaisten kyselyiden kautta asiakkailta ja sidosryhmiltä palautetta toiminnasta ja sen siivittämänä uudistui myös viraston strategia.

Alkanut vuosi 2022 on tuonut entistä vahvemmin esille yhteiskunnassa ja yleisessä keskustelussa varautumiseen, valmiussuunnitteluun, riskienhallintaan ja taloudelliseen kestävyyteen kuuluvia asioita. Näissäkin tehtävissä tullaan tekemään yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja ennen kaikkea vastuullisia valintoja, joilla on vaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen.


Antti Pelttari
Suojelupoliisin päällikkö