Suojelupoliisin päätuote on tiedustelutieto

Tiedustelutieto on ainutlaatuista tietoa, jolla Suojelupoliisi palvelee Suomen valtiojohtoa. Siviilitiedustelua tehdään vain kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavista ilmiöistä.

Kuvituskuva, sinisävyinen portaikko jossa valkoisia seiniä.

Suojelupoliisin tehtävä on tuottaa merkityksellistä ja ennakoivaa tietoa kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi. Riskejä ja uhkia on pystyttävä tunnistamaan jo etukäteen, jotta niihin voidaan varautua.

Suojelupoliisi jakaa analysoimansa tiedon valtiojohdon eli valtioneuvoston ja tasavallan presidentin käyttöön. Tiedustelumenetelmien käytön ansiosta Suojelupoliisi pystyy tuottamaan näille asiakkailleen ainutlaatuista tietoa, jota he eivät saa muualta. Lisäksi Suojelupoliisi palvelee laajasti muita viranomaisia, yrityksiä, yhteisöjä ja kansalaisia.

Painopisteet ohjaavat Suojelupoliisin tiedonhankintaa 

Siviilitiedustelun painopisteet määrittelevät ne aiheet, joihin Suojelupoliisin tiedonhankinta keskittyy. Aiheet muodostuvat Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon tärkeimmistä tiedontarpeista. Niihin vaikuttavat turvallisuustilanne ja sen muutokset. 

Siviilitiedustelun painopisteet valmistellaan vuosittain sisäministeriön ohjauksessa. Suojelupoliisi keskustelee valmisteluvaiheessa valtion poliittisen ja virkamiesjohdon kanssa heidän tiedontarpeistaan. 

Siviilitiedustelun painopisteet sovitetaan yhteen myös sotilastiedustelulle asetettujen painopisteiden kanssa. Sotilastiedustelusta vastaa Suomessa Puolustusvoimien pääesikunnan tiedusteluosasto. 

Tiedustelun painopisteet pohjautuvat tarkoin siviilitiedustelulakiin, sillä tiedustelua voidaan kohdistaa vain laissa määriteltyihin asioihin. Siviilitiedustelun kohteena voi olla esimerkiksi terrorismi, ulkomainen tiedustelu tai kansanvaltaista yhteiskuntajärjestystä vakavasti uhkaava toiminta. 

Tiedon jalostamista kutsutaan tiedustelusykliksi

Tiedustelupalvelun perustyötä voi kuvata niin kutsutun tiedustelusyklin avulla. Kun siviilitiedustelun painopisteet on määritelty, Suojelupoliisi pyrkii hankkimaan niistä tietoa eri lähteistä ja erilaisia menetelmiä käyttäen.

Tiedonhankinnan jälkeen tieto jalostetaan analyyseiksi ja arvioiksi valtiojohdolle ja viranomaisille. Analyysiä hyödynnetään tilannearvioinnissa ja päätöksenteon tukena. 

Suojelupoliisi hyödyntää analyyseissään niin avoimia lähteitä kuin salaista operatiivista tietoa, jota saadaan oman tiedonhankinnan kautta. Lisäksi Suojelupoliisi saa tietoa kotimaisilta ja kansainvälisiltä yhteistyökumppaneilta. 

Tiedustelutiedon luonteeseen kuuluu usein jonkinasteinen epävarmuus. Tiedon lähteiden luotettavuus vaihtelee, ja saatu tieto voi olla joskus puutteellista. Tämän vuoksi analyytikot perustelevat ja vertaisarvioivat huolellisesti tiedustelutietoon pohjautuvat arviot. Mahdolliset epävarmuudet tuodaan selkeästi esiin.