Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Tavoite 16: Edistämme rauhanomaisia yhteiskuntia ja takaamme kaikille pääsyn oikeuspalveluiden pariin; rakennamme tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

YK:n tavoite 16 rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

Suojelupoliisin toiminnan kannalta merkittävimmiksi tunnistetut tavoitteet

 • Toimitaan vastuullisesti hyvän hallintotavan mukaisesti.
 • Varmistetaan viestinnän avoimuus, ajantasaisuus ja saavutettavuus.
 • Varmistetaan julkisuuslain mukainen tiedonsaantioikeus.

Toimenpiteet 

 • Varmistetaan tehokas laillisuusvalvonta, sisäinen tarkastus ja korruption vastainen toiminta.
 • Pidetään huolta siitä, että viestintä eri kanavilla on saavutettavaa, ajantasaista ja selkeää.
 • Viestitään päättäjille oikea-aikaisesti päätöksenteon tueksi.
 • Toteutetaan julkisuuslain mukainen tiedonsaantioikeus julkiseen tietoon.
 • Osallistutaan viranomaisyhteistyöhön kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ja vaikutetaan niissä.

Mittarit

 • kanteluiden, kansalaispalautteen ja eettisen kanavan kautta tulevien ilmoitusten määrä ja sisältö
 • hallintovalitusten määrä ja tuomioistuimien ratkaisut
 • tarkastusten määrä ja laatu
 • osallistumiset erilaisiin työryhmiin ja niiden tulokset

Edistyminen

Sisäministeriö kohdisti vuoden 2022 aikana laillisuusvalvontatarkastuksen Suojelupoliisin rekrytointeihin ja tehtävänmääräyksiin. Tarkastuksella ei havaittu virkavelvollisuuksien laiminlyöntejä eikä lainvastaista menettelyä, mutta tarkastuskertomuksessa nostettiin esille useampi yksityiskohtainen havainto. 

Suojelupoliisissa on vuonna 2022 tehty laillisuusvalvontaa voimassa olleen laillisuusvalvontamääräyksen mukaan. Virastossa tehtävän laillisuusvalvonnan pääasiallisena tarkoituksena on valvonnan avulla ylläpitää ja parantaa Suojelupoliisin toiminnan oikeellisuutta ja laatua sekä edistää Suojelupoliisille asetettujen tavoitteiden toteutumista. Laillisuusvalvonnan tarkoituksena on samalla vahvistaa kansalaisten luottamusta Suojelupoliisin toimintaan ja sen lainmukaisuuteen. Laillisuusvalvonnan tarkastustoiminnassa painopiste on sellaisten viranomaistoimien ja -käytänteiden valvonnassa, joilla puututaan yksityisten henkilöiden perusoikeuksiin. 

Suojelupoliisin päällikön vahvistaman laillisuusvalvonnan tarkastussuunnitelman mukaisesti vuonna 2022 tarkastettiin kaikki salaisten tiedonhankintakeinojen ja tiedustelumenetelmien käyttöä koskevat asiakirjat. Tarkastustoiminnan yhteydessä tehtyjen havaintojen johdosta pyydettiin vastuussa olevilta tiedustelujohtajilta useita lisäselvityksiä, joiden perusteella annettiin kannanottoja ja ohjaavia huomioita, jotka kirjattiin laillisuusvalvonnasta neljännesvuosittain laaditulle tarkastuskertomukselle. Kertomukset toimitettiin Suojelupoliisin johtoryhmän lisäksi tiedusteluvalvontavaltuutetulle ja vuosiraportoinnin yhteydessä sisäministeriölle, eduskunnan oikeusasiamiehelle ja tiedusteluvalvontavaliokunnalle. Suojelupoliisin operatiivinen toiminta oli tarkastusten perusteella laadukasta ja huolellista. Vuoden 2022 aikana ei annettu varsinaisia laillisuusvalvojan ratkaisuja koskien tiedustelumenetelmien tai salaisten tiedonhankintakeinojen käyttöä. 

Vuoden 2022 tarkastussuunnitelman mukaisesti laillisuusvalvonnassa tarkastettiin salaisen tiedonhankinnan ja siviilitiedustelun suojaamisen, tietolähdetoiminnan sekä peitetoiminnan ja valeoston toteuttaminen. Lisäksi valvontaa kohdistettiin tarkastussuunnitelman mukaisesti Suojelupoliisin koulutustoimintaan ja henkilötietojen käsittelyyn Suojelupoliisin omissa järjestelmissä ja poliisin järjestelmissä. Tarkastusten perusteella Suojelupoliisin toiminta oli vuonna 2022 lainmukaista. Tarkastuskertomuksissa nostettiin esille havaittuja kehittämiskohteita harkittavaksi vastaisuuden varalle. 

Suojelupoliisissa käynnistettiin 31.1.2022 eettinen kanava, joka mahdollistaa työssä havaittujen lainvastaisuuksien taikka muiden epäkohtien ilmoittamisen nimellä taikka nimettömästi. Vuoden 2023 alusta tuli voimaan laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (ns. ilmoittajansuojelulaki 1171/2022). Suojelupoliisissa varmistetaan alkuvuoden 2023 aikana, että eettinen kanava vastaa lain vaatimuksia. Suojelupoliisin sisäinen laillisuusvalvoja toimii eettisen kanavan koordinaattorina. 

Tiedusteluvalvontavaltuutettu tarkasti Suojelupoliisin tietojen mukaan kaikki tiedustelumenetelmiä koskevat päätökset. Valtuutettu ei kohdistanut Suojelupoliisiin vuoden 2022 aikana tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain mukaisia seuraamustoimenpiteitä.

Eduskunnan oikeusasiamies (EOA) toteutti Suojelupoliisissa vuoden 2022 aikana kaksi tarkastusta ja antoi kolme Suojelupoliisia koskevaa ratkaisua. Yhdessä ratkaisussa EOA saattoi Suojelupoliisin tietoon käsityksensä koskien salaisten tiedonhankintakeinojen käyttöä ennen vuoden 2019 tiedustelulainsäädännön uudistusta.

Tietosuojavaltuutettu kohdisti vuoden 2022 aikana Suojelupoliisiin kaksi tarkastusta, joissa käsiteltiin tietosuojavaltuutetulle tehtyjä pyyntöjä tarkastaa rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta. Tarkastusten perusteella Suojelupoliisin toiminnassa ei ollut huomautettavaa.

Vuonna 2022 Suojelupoliisi selvitti myös mediabarometrin avulla toimittajien näkemyksiä Suojelu¬poliisin mediapalvelusta. Tarkoitus oli saada palautetta mediapalvelun kehittämiseen. Mediabaro¬metri toteutettiin koko hallinnonalan yhteisenä tutkimuksena. Sen teki Taloustutkimus Oy. 

Mediapalvelun kehittämisen kannalta arvokkain palaute tuli niiltä toimittajilta, jotka olivat viimeisen vuoden aikana tehneet juttuja Suojelupoliisista. Heidän palautteensa perustui kokemuksiin eikä mielikuviin. Nämä toimittajat antoivat Supon mediapalvelulle arvosanan 3.29, kun asteikko oli 1-5. Parhaimmaksi osa-alueeksi arvioitiin viestinnän luotettavuus. Heikoimpia arvioita saivat viestinnän avoimuus ja aktiivisuus toimittajiin päin. 

Suojelupoliisin haastateltaviksi tarjoamien henkilöiden asiantuntemusta pidettiin hyvänä, mutta kritiikkiä sai asiantuntijoiden tavoitettavuus yllättävien tapahtumien yhteydessä.

Tapausesimerkit

 • Suojelupoliisin verkkosivustolla on kuvattu viraston asiakirjajulkisuus. Tämän tarkoituksena on auttaa kansalaisia yksilöimään paremmin tietopyyntönsä. Vuonna 2022 Suojelupoliisin kirjaamoon rekisteröitiin 37 julkisuuslain mukaista tiedonsaantipyyntöä. 
 • Suojelupoliisi myöntää vuosittain tutkimuslupia pääsääntöisesti jatkotutkintotason tieteelliseen tutkimukseen. Lupaharkinnassa huomioidaan oikeudelliset edellytykset, tietojen luovuttamiseen liittyvä lainsäädäntö sekä luvan myöntämisen tarkoituksenmukaisuus. Suojelupoliisin edeltäjien (Etsivä keskuspoliisi, Valpo I ja Valpo II) asiakirjat on luovutettu Kansallisarkistoon, jossa ne ovat tutkijoiden käytettävissä.
 • Medialle on järjestetty tiedotustilaisuuksia keväällä vuosikirjan julkaisun ja syksyllä kansallisen turvallisuuden katsauksen julkaisun yhteydessä. Toimittajayhdistyksistä on taustoitettu päätoimittajia ja oikeustoimittajia sekä lukuisia yksittäisiä toimittajia. Taustoitusten aiheita ovat olleet mm. kyberuhkat, Venäjän uhka, Kiina, äärioikeisto ja avointen lähteiden käyttö. Lisäksi Supo on taustoittanut useita toimituksia ja toimittajaryhmiä informaatiovaikuttamisesta, jotta media osaa tunnistaa ja toimia oikein.
 • Suojelupoliisi on osallistunut aktiivisesti julkiseen keskusteluun kansallisen turvallisuuden ilmiöistä. Julkiseen keskusteluun osallistumisessa on hyödynnetty esimerkiksi päällikön verkkokolumneja ja omaa Supodi-podcastia. Suojelupoliisi on strategiansa mukaisesti osallistunut ulko- ja turvallisuuspoliittiseen keskusteluun järjestämällä yhteistyössä Ulkopoliittisen instituutin kanssa FIIA Forum 2022 -seminaarin, jossa käsiteltiin pohjoismaisen turvallisuusilmaston muutoksia ja haasteita. Suojelupoliisi järjesti yhteistyössä Traficomin kanssa SuomiAreenassa paneelikeskustelun, jonka aiheena oli kyberturvallisuus. 
 • Median yhteydenottojen määrä vuonna 2022 kasvoi huomattavasti verrattuna edelliseen vuoteen. Suojelupoliisilla on erikseen nimettyjä henkilöitä julkisia esiintymisiä varten. Tätä varten on annettu esiintymiskoulutusta. Asiantuntijoiden osuus medialle annettavissa kommenteissa on noussut merkittävästi edellisestä vuodesta, jolloin suuri osa kommenteista oli viestinnän henkilöstön antamia.
 • Suojelupoliisin kirjaamossa vastaanotettiin vuoden 2022 aikana lähes 10 000 kansalaispostiksi luokiteltavaa sähköpostia. Lukumäärä lähes kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Isoa kasvua selittää ennen kaikkea maailmanpoliittisen tilanteen muutos.