Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Tavoite 16: Edistämme rauhanomaisia yhteiskuntia ja takaamme kaikille pääsyn oikeuspalveluiden pariin; rakennamme tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

YK:n tavoite 16 rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

Suojelupoliisin toiminnan kannalta merkittävimmiksi tunnistetut tavoitteet

 • Toimitaan vastuullisesti hyvän hallintotavan mukaisesti.
 • Varmistetaan viestinnän avoimuus ja ajantasaisuus.
 • Varmistetaan julkisuuslain mukainen tiedonsaantioikeus.

Toimenpiteet

 • Varmistetaan tehokas laillisuusvalvonta, sisäinen tarkastus ja korruption vastainen toiminta.
 • Pidetään huolta siitä, että viestintä eri kanavilla on saavutettavaa, ajantasaista ja selkeää.
 • Viestitään päättäjille oikea-aikaisesti päätöksenteon tueksi.
 • Toteutetaan julkisuuslain mukainen tiedonsaantioikeus julkiseen tietoon.
 • Osallistutaan viranomaisyhteistyöhön kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ja vaikutetaan niissä.

Mittarit

 • Kanteluiden, kansalaispalautteen ja eettisen kanavan kautta tulevien ilmoitusten määrä ja sisältö.
 • Hallintovalitusten määrä ja tuomioistuimien ratkaisut.
 • Tarkastusten määrä ja laatu.
 • Osallistumiset erilaisiin työryhmiin ja niiden tulokset.

Tavoitteiden edistyminen

Sisäministeriön sisäisen tarkastuksen yksikön tarkastus kohdistui vuonna 2021 sisäministeriön ja sen hallinnonalan virastojen tiedonhallintayksiköiden velvoitteiden täyttämiseen. Pääasiallisena tavoitteena oli varmistua siitä, että tiedonhallinta on järjestetty asianmukaisesti ja toiminta täyttää tiedonhallintalaissa säädetyt hyvän hallinnon edellytykset. 

Toinen tarkastus kohdistui Suojelupoliisin kasvun hallintaan, jossa keskeisinä arviointikohteina olivat tiedustelutoiminnan toimeenpanossa onnistuminen, esihenkilö- ja henkilöstökoulutuksessa sekä perehdyttämisessä onnistuminen ja turvallisuuskulttuurin luominen. Tarkastushavaintojen pohjalta on laadittu toimenpidesuunnitelmat.

Suojelupoliisissa on tehty vuoden 2021 aikana sisäistä laillisuusvalvontaa voimassa olleen laillisuusvalvontamääräyksen mukaisesti. Viraston edustajat esittelivät marraskuussa 2021 tiedusteluvalvontavaliokunnalle miten sisäinen laillisuusvalvonta on organisoitu ja miten sitä toteutetaan.

Suojelupoliisin eettisen kanavan valmistelutyöt alkoivat vuoden 2021 aikana ja kanava käynnistettiin 31.1.2022. Kanavan tarkoituksena on kannustaa henkilöstöä ilmoittamaan työssään havaitsemistaan lainvastaisuuksista ja Suojelupoliisin arvojen vastaisesta toiminnasta sekä toisaalta suojata ilmoituksia tekeviä henkilöitä.

Vuoden 2021 aikana tiedusteluvalvontavaltuutetulla ei ole ollut huomautettavaa Suojelupoliisin toimintaan liittyen.

Eduskunnan oikeusasiamies tai valtioneuvoston oikeuskansleri eivät vuoden 2021 aikana kohdistaneet Suojelupoliisin toimintaan varsinaisia laillisuusvalvontatarkastuksia. Suojelupoliisiin on vuoden 2021 aikana kohdistettu yksi kantelu, jota käsitellään Eduskunnan oikeusasiamiehen toimistossa.

Tietosuojavaltuutetun tarkastuksissa ei ole ilmennyt huomautettavaa henkilötietojen käsittelystä Suojelupoliisissa.

Esimerkkejä

 • Suojelupoliisi on vuoden 2021 aikana laatinut ohjeistuksen verkkosivustolleen, jossa on Suojelupoliisin asiakirjajulkisuuskuvaus. Tämän tarkoituksena on auttaa kansalaisia yksilöimään paremmin tietopyyntönsä. Vuonna 2021 Suojelupoliisin kirjaamoon rekisteröitiin 39 julkisuuslain mukaista tiedonsaantipyyntöä.
 • Vuonna 2021 Suojelupoliisi viesti aktiivisesti kansallisen turvallisuuden ajankohtaisista ilmiöistä medialle, muille sidosryhmille ja suurelle yleisölle. Viestinnän kanavia olivat esimerkiksi saavutettava verkkosivusto supo.fi, Twitter ja oma podcast Supodi. Toimittajia taustoitettiin muun muassa kyberturvallisuudesta, ääriliikkeistä, Kiinan vaikuttamisesta ja Afganistanin tilanteesta. Koronan jälkeen palattiin yksittäisten toimittajien taustoittamisesta myös toimittajayhdistysten ja toimitusten taustoittamiseen. Suojelupoliisin viestintä vastaa lähes päivittäin yksittäisten toimittajien kysymyksiin ja tarjoaa Suojelupoliisin asiantuntijoita median käyttöön. Päättäjille ja sidosryhmille suunnatussa raportoinnissa on kehitetty kieliasua ja visuaalisuutta.