Suojelupoliisi estää joukkotuhoaseiden leviämistä

Suojelupoliisi valvoo, ettei Suomesta tai Suomen kautta kuljeteta eteenpäin joukkotuhoaseisiin liittyvää teknologiaa tai osaamista. Venäjä pyrkii kiertämään sille asetettuja pakotteita entistä moninaisemmilla keinoilla.

Kuvituskuvassa katu, jolle on pysäköity autoja.

Yksi Suojelupoliisin tehtävistä on estää joukkotuhoaseiden leviämistä, hankintaa ja valmistusta. Tätä työtä kutsutaan vastaproliferaatioksi (proliferaatiovalvonta).

Suojelupoliisin tarkoituksena on varmistaa, ettei Suomen kautta tai suomalaisia yrityksiä hyödyntämällä edistetä joukkotuhoaseiden leviämistä tai tavanomaisten aseiden viemistä maihin, joihin kohdistuu asevientikielto. 

Tarkoituksena on estää joukkotuhoaseisiin liittyvän teknologian, laitteiden tai tietotaidon leviäminen. Vastaproliferaatiolla voidaan pyrkiä myös hidastamaan vieraan valtion sotilaallista kyvykkyyttä, jos se uhkaa kansallista turvallisuutta. 

Vastaproliferaatio kohdistuu tahoihin, jotka pyrkivät rikkomaan kansainvälisiä sopimuksia.  

Joukkotuhoaseiden torjuminen on kansainvälistä yhteistyötä

Joukkotuhoaseiden leviämistä estetään myös kansainvälisten sopimusten avulla. Tämä työ kuuluu Suomessa muun muassa ulkoministeriölle ja puolustusministeriölle. Ulkoministeriö vastaa kaksikäyttötuotteiden ja puolustusministeriö puolustustarvikkeiden vientilupien myöntämisestä. 

Kaksikäyttötuotteet ovat tuotteita, teknologiaa, palveluja tai muita hyödykkeitä, joita voidaan käyttää siviilikäytön lisäksi myös sotilaallisiin tarkoituksiin. 

Yritykset eivät saa viedä kaksikäyttötuotteita EU:n ulkopuolisiin maihin ilman erityistä vientilupaa. Näin pyritään estämään tuotteiden päätyminen joukkotuhoaseiden valmistamiseen. Vastuu vientiluvan hakemisesta tai sen tarpeellisuuden selvittämisestä on yrityksellä.

Myös tutkimus voi olla kiinnostuksen kohde

Suomessa tehtävä tutkimus kiinnostaa useita maita, jotka haluavat kehittää joukkotuhoaseohjelmiaan. Jokaisella tiedeyhteisön jäsenellä ja toimijalla on vastuu siitä, ettei osaamista viedä EU:n ulkopuolisiin maihin, joiden epäillään kehittävän joukkotuhoaseita. 

Tiivis kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö on tärkeässä roolissa tavoitteiden saavuttamisessa. Yhteistyötä tehdään niin viranomaisten, yrityssektorin kuin yliopistojenkin kanssa tiiviisti. Tarkoituksena on parantaa suomalaisten toimijoiden riskienhallintaa.

Venäjä havittelee länsimaisia tuotteita ja teknologiaa 

Hyökkäyssota Ukrainassa ja sen seurauksena tiukentuneet vientirajoitukset ovat aiheuttaneet Venäjällä pulaa erilaisista materiaaleista ja komponenteista. Venäjä pyrkii paikkaamaan tätä vajetta ja ylläpitämään sotilaallista kyvykkyyttään kiertämällä vientirajoituksia.

Venäjä etsii hankinnoilleen aktiivisesti uusia reittejä. Se pyrkii kiertämään vientirajoituksia muun muassa häivyttämällä todellisen ostajan pitkillä hankintaketjuilla ja hyödyntämällä kolmansia maita. Venäjä käyttää hankinnoissaan sekä yksittäisiä yrityksiä että hankintaverkostoja, joiden kautta se ohjaa tarvitsemaansa teknologiaa Venäjälle. Hankinnoissa ei välttämättä ole aina selvää kytkentää Venäjään. 

Suomalaisilla yrityksillä ja yliopistoilla on runsaasti kansainvälisesti arvostettua osaamista ja edistynyttä teknologiaa. Esimerkiksi erilaiset elektroniset komponentit, mittauslaitteet, työstökoneet, materiaalitekniikka, optiikka, merenkäyntiteknologia ja kvanttiosaaminen kiinnostavat Venäjää ja ovat sen peitellyn hankinnan kohteina.

Suomalaisten yritysten ja yliopistojen on hyvä kiinnittää huomiota tavallisuudesta poikkeaviin hankintapyrkimyksiin tai yhteydenottoihin.