Suojelupoliisin työ perustuu tiedustelulainsäädäntöön

Tiedustelu on Suojelupoliisin toiminnan ytimessä. Suojelupoliisin tehtävä on hankkia ennakoivaa ja merkityksellistä tietoa kansallista turvallisuutta uhkaavista asioista.

Kuvituskuvassa liukuportaat.

Suojelupoliisin työ perustuu siviilitiedustelulainsäädäntöön. Laki määrittelee uhkat, joista Suojelupoliisi saa hankkia tiedustelutietoa. Tällaisia kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavia asioita voivat olla esimerkiksi vieraan valtion Suomeen kohdistama vakoilu ja suuren ihmismäärän henkeä tai yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja uhkaava toiminta. 

Laki määrittelee tarkoin myös menetelmät, joita tiedustelussa saa käyttää. Siviilitiedustelua saa tehdä Suomessa vain Suojelupoliisi. 

Tiedustelu on Suojelupoliisin toiminnan ytimessä. Rikoksentorjuntaan tähtäävä tiedonhankinta ei ole Suojelupoliisille ensisijaista, toisin kuin muille poliiseille. Vakavien rikosten kohdalla esitutkinnasta vastaa Keskusrikospoliisi, jonka kanssa Suojelupoliisi tekee yhteistyötä. 

Siviilitiedustelun kohteita ovat lain mukaan

 1. terrorismi
 2. ulkomainen tiedustelutoiminta
 3. joukkotuhoaseiden suunnittelu, valmistaminen, levittäminen ja käyttö
 4. kaksikäyttötuotteiden suunnittelu, valmistaminen, levittäminen ja käyttö
 5. kansanvaltaista yhteiskuntajärjestystä vakavasti uhkaava toiminta
 6. suuren ihmismäärän henkeä tai terveyttä taikka yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja uhkaava toiminta
 7. vieraan valtion toiminta, joka voi aiheuttaa vahinkoa Suomen kansainvälisille suhteille tai taloudellisille tai muille tärkeille eduille
 8. kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta uhkaava kriisi
 9. kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden turvallisuutta uhkaava toiminta
 10. Suomen kansainvälisen avun antamisen ja muun kansainvälisen toiminnan turvallisuutta vakavasti uhkaava toiminta
 11. kansanvaltaista yhteiskuntajärjestystä uhkaava kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus

Suojelupoliisi saa hankkia tietoa myös ulkomailla

Siviilitiedustelulainsäädäntö astui voimaan kesäkuussa 2019. Sen myötä Suojelupoliisilla on esimerkiksi oikeus hankkia tietoa Suomen rajan ylittävästä tietoliikenteestä tietoverkossa. Sillä tarkoitetaan tietoliikenteen automatisoituun erotteluun perustuvaa teknistä tiedonhankintaa sekä hankitun tiedon käsittelyä. Tietoliikennetiedustelun käytöstä päättää tuomioistuin. 

Suojelupoliisilla on oikeus myös tiedonhankintaan ulkomailla. Ulkomaantiedustelun tarkoituksena on hankkia tietoa Suomeen kohdistuvista uhkista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa jo Suomen rajojen ulkopuolella. Suomen tiedustelu tähtää yksinomaan oman maan ja Suomessa asuvien ihmisten suojelemiseen.