Suojelupoliisin toiminnassa sovelletaan tietosuojalainsäädäntöä

Suojelupoliisin tehtäviin liittyvään henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan pääasiallisesti yleislakina rikosasioiden tietosuojalakia ja erityislakina lakia henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa ja erityisesti lain seitsemättä lukua. 

Suojelupoliisin henkilötietojen käsittelystä EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain soveltamisalan piiriin jäävät pääosin hallinnollisiin asioihin liittyvät asiat. Suojelupoliisin työnantajana toteuttamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan lisäksi lakia yksityisyyden suojasta työelämässä.

Laki antaa Suojelupoliisille oikeuden tallentaa henkilötietoja

Suojelupoliisi saa käsitellä ja tallentaa rekistereihinsä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi, valtio- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtion turvallisuutta uhkaavien toimintojen ja hankkeiden estämiseksi, paljastamiseksi ja selvittämiseksi sekä valtio- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtion turvallisuutta uhkaavien rikosten estämiseksi ja paljastamiseksi.

Suojelupoliisi saa käsitellä seuraavia henkilön perustietoja silloin, kun ne liittyvät yllä mainittuihin tarpeisiin:

 1. henkilötunnus ja syntymäaika
 2. fyysisiin ominaisuuksiin perustuvat tunnistetiedot sekä ääni- ja kuvatallenteet
 3. muut kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tunnistetiedot
 4. kansalaisuutta ja perhesuhteita koskevat tiedot
 5. asuinpaikkatiedot
 6. koulutusta ja ammattia koskevat tiedot sekä työ- ja palvelushistoria
 7. yhteystiedot
 8. tieto kuolemasta tai kuolleeksi julistamisesta
 9. oikeus- tai luonnolliseen henkilöön yhdistettävissä olevat tunnistamistiedot
 10. oikeushenkilöön liittyvät tiedot
 11. välttämättömät matkustamiseen liittyvät tiedot
 12. välttämättömät toimintaa ja käyttäytymistä koskevat tiedot

Suojelupoliisi saa lisäksi käsitellä tehtäviensä suorittamiseksi välttämättömiä niin kutsuttuihin erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja eli esimerkiksi tietoja henkilön taustasta.

Suojelupoliisi ylläpitää myös turvallisuusselvitysrekisteriä. Siihen on vuodesta 2015 alkaen tallennettu tiedot henkilöistä, joista on tehty turvallisuusselvitys.

Tietosuojalainsäädäntö antaa rekisteröidyille oikeuksia valvoa omien tietojensa käyttöä

Tietosuojalainsäädännössä säädetään rekisteröityjen oikeuksista. Tällaisia oikeuksia ovat:

 • tarkastusoikeus 
 • oikeus saada tietoja oikaistuksi, täydennetyiksi tai poistetuksi
 • oikeus saada tietojen käsittelyä rajoitettua 
 • vastustamisoikeus
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Tarkastusoikeus

Sinulla on henkilökohtainen tarkastusoikeus Suojelupoliisin turvallisuusselvitysrekisteriin.

Poliisin henkilötietolaissa rajoitetaan tarkastusoikeutta tiettyihin Suojelupoliisin rekistereihin eli yksityishenkilöt eivät pääsee tarkastamaan näitä rekistereitä suoraan. Voit käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi tietosuojavaltuutetun välityksellä. Jos haluat, että oman tarkastusoikeutesi ulottumattomissa olevat Suojelupoliisin rekistereihin mahdollisesti kirjatut tietosi tarkastetaan, tee tarkastuspyyntö tietosuojavaltuutetulle.

Tietojen oikaiseminen, poistaminen ja täydentäminen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä epätarkat, puutteelliset ja virheelliset henkilötiedot. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada poistettua tietoja. 

Muita oikeuksia ja lisätietoja

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tietosuojalainsäädännön mukaisin edellytyksin. 

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn.

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto tietoturvaloukkauksesta tietosuojalainsäädännössä säädetyin edellytyksin.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että sinun henkilötietojesi käsittelyssä loukataan tietosuojalainsäädäntöä.

Suojelupoliisin tietosuojavastaavan yhteystiedot

Voit olla kaikissa henkilötietojesi käsittelyä koskevissa asioissa yhteydessä Suojelupoliisin tietosuojavastaavaan.