Jalanjälki eli toiminnan negatiiviset vaikutukset toimintaympäristöön

Sisäministeriön kestävän kehityksen sitoumuksessa on asetettu tavoitteeksi hallinnonalan hiilijalanjäljen vähentäminen 75 prosenttia vuoteen 2035 mennessä ja välitavoitteeksi 50 prosenttia vuoteen 2027 mennessä.

Tiekartta Suojelupoliisin hiilijalanjäljen pienentämiseksi sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden mukaisesti vähennetään viraston hiilidioksidipäästöjä. Sisäministeriön hallinnonalan yhteinen hiilijalanjäljen mittaus tukee asetettuja tavoitteita.

Suojelupoliisin toimenpiteet tuleville vuosille

  • Korvataan diesel- ja bensiinikäyttöiset ajoneuvot täyssähkö- ja lataushybridiajoneuvoilla leasingsopimusten ja ajoneuvojen elinkaarien päättyessä (em. ajoneuvojen latausverkoston selvittäminen ja laajentaminen tehdään toimipistekohtaisesti).
  • Vähennetään virkamatkustusta, etenkin lentomatkustusta ja korvataan se mahdollisuuksien mukaan etäkokouksilla tai muilla liikkumistavoilla valtion matkustusstrategian linjausten ja sisäministeriön ohjauksen ja viraston johdon päätösten mukaisesti.
  • Selvitetään nykyisten toimitilojen ja uuden toimitilan energiatehokkuus-mittarit vuokranantajalta Senaatti-kiinteistöltä ja yhdessä sovitaan käyttäjän vastuu sekä toimenpiteet.
  • Selvitetään sähkösopimusten päästöjen tilanne (muut kuin Senaatin) ja vaikutetaan päästöihin kilpailutusten ja sopimusten kautta.
  • Edistetään kiertotaloutta sopimustoimittajien kanssa (mm. siivouspalvelut, henkilöstöravintolapalvelut, toimisto- ja it-tarvikkeet, toimistokalusteet, elektroniikka sekä tietotekniikka).
  • Lisätään paperittomuutta (mm. tulostuspaperin kulutuksen vähentäminen, painotuotteiden vähentäminen, sähköiseen postiin ja asiointiin siirtyminen, sähköiset oppimisalustat).
  • Huomioidaan kestävän kehityksen eri vastuut (ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen) yhteishankinnoissa, joissa ne konsernitoimijoiden tarjoamien palveluiden osalta toteutuvat.
  • Tunnistetaan muiden hankintojen osalta keskeiset ympäristövaikutukset hankintojen valmisteluvaiheessa tuoteryhmittäin (mm. vähimmäisvaatimukset, sopimusehdot) ja seurataan tilannetta sopimuskaudella.
  • Suositaan vastuullisia hankintoja ja edellytetään niitä yhteistyökumppaneilta (esim. kiinteistöt)

Valtionhallinnossa on jalanjäljen pienentämiseksi tehty jo paljon työtä mm. erilaisten strategioitten kautta kuten toimitilastrategia, kansallinen julkisten hankintojen strategia ja valtion matkustusstrategia.

Arviota valtionhallinnon hiilijalanjäljestä kokonaisuutena ollaan edelleen työstämässä (datapankki tulee tutkihallintoa.fi -sivuille). Tämä arvio tullee koostumaan valtion kiinteistöistä, hankinnoista ja liikkumisesta aiheutuvista hiilipäästöistä.

Selvitystyö jatkuu eri toimijoiden kanssa myös siitä voisiko hiilijalanjäljen lisäksi samalle alustalle koota muita ekologisen jalanjäljen osa-alueita ja sosiaalista sekä kulttuurista jalanjälkeä koskettavia mittareita niiltä osin, kun tiedot on keskitetty esim. konsernitoimijoiden vastuulle ja niiden keskitetty käsitteleminen on järkevää.