Supon jalanjälki

Jalanjäljellä tarkoitetaan toiminnan negatiivisia vaikutuksia toimintaympäristöön.

Sisäministeriön kestävän kehityksen sitoumuksessa on asetettu tavoitteeksi SM:n hallinnonalan hiilijalanjäljen vähentäminen 75 prosenttia vuoteen 2035 mennessä ja välitavoitteeksi 50 prosenttia vuoteen 2027 mennessä.

Tiekartta Suojelupoliisin hiilijalanjäljen pienentämiseksi sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden mukaisesti viraston hiilidioksidipäästöjä vähennetään. SM:n hallinnonalan yhteinen hiilijalanjäljen mittaus tukee asetettuja tavoitteita.

Suojelupoliisin toimenpiteet tuleville vuosille

  • Korvataan diesel- ja bensiinikäyttöiset ajoneuvot täyssähkö- ja lataushybridiajoneuvoilla leasingsopimusten ja ajoneuvojen elinkaarien päättyessä (em. ajoneuvojen latausverkoston selvittäminen ja laajentaminen tehdään toimipistekohtaisesti).
  • Vähennetään virkamatkustusta, etenkin lentomatkustusta ja korvataan se mahdollisuuksien mukaan etäkokouksilla tai muilla liikkumistavoilla valtion matkustusstrategian linjausten ja SM:n ohjauksen ja viraston johdon päätösten mukaisesti.
  • Selvitetään nykyisten toimitilojen ja uuden toimitilan energiatehokkuusmittarit vuokranantajalta tai Senaatti Kiinteistöltä ja yhdessä sovitaan käyttäjän vastuut sekä toimenpiteet.
  • Selvitetään sähkösopimusten päästöjen tilanne (muut kuin Senaatin) ja vaikutetaan kilpailutusten tai sopimusten kautta.
  • Edistetään kiertotaloutta sopimustoimittajien kanssa (muun muassa siivouspalvelut, henkilöstöravintolapalvelut, toimisto- ja it-tarvikkeet, toimistokalusteet, elektroniikka sekä tietotekniikka).
  • Lisätään paperittomuutta (muun muassa tulostuspaperin kulutuksen vähentäminen, painotuotteiden vähentäminen, sähköiseen postiin ja asiointiin siirtyminen, sähköiset oppimisalustat).
  • Huomioidaan kestävän kehityksen eri vastuut (ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen) yhteishankinnoissa, joissa ne konsernitoimijoiden tarjoamien palveluiden osalta toteutuvat.
  • Tunnistetaan muiden hankintojen osalta keskeiset ympäristövaikutukset hankintojen valmisteluvaiheessa tuoteryhmittäin (muun muassa vähimmäisvaatimukset, sopimusehdot) ja seurataan tilannetta sopimuskaudella.
  • Suositaan vastuullisia hankintoja ja edellytetään niitä yhteistyökumppaneilta (esimerkiksi kiinteistöt).

Valtionhallinnossa on jalanjäljen pienentämiseksi tehty jo paljon työtä muun muassa erilaisten strategioiden kautta, kuten esimerkiksi toimitilastrategia, kansallinen julkisten hankintojen strategia ja valtion matkustusstrategia.

Valtiokonttorilta saadun tiedon mukaan (maaliskuussa 2022) arviota valtionhallinnon hiilijalanjäljen kokonaisuudesta ollaan työstämässä (datapankki). Tämä arvio tullee koostumaan valtion kiinteistöistä, hankinnoista ja liikkumisesta aiheutuvista hiilipäästöistä. Tarkemman organisaatiotason arvioinnin haasteena on datan eritasoisuus. Tätä työtä varten Valtiokonttori saa ja kokoaa konsernitoimijoilta tarvittavat tiedot kehittelemäänsä datapankkiin, joka julkaistaan tutkihallintoa-sivustolla.

Selvitystyö jatkuu eri toimijoiden kanssa myös siitä, voisiko hiilijalanjäljen lisäksi samalle alustalle koota muita jalanjälkeen liittyviä mittaritietoja (muita ekologisen jalanjäljen osa-alueita ja sosiaalista sekä kulttuurista jalanjälkeä koskettavia mittareita) niiltä osin, kun tiedot on keskitetty esimerkiksi konsernitoimijoiden vastuulle ja niiden keskitetty käsitteleminen on järkevää.