Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Tavoite 8: Edistämme kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

YK:n tavoite 8 ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.

Suojelupoliisin toiminnan kannalta merkittävimmiksi tunnistetut tavoitteet

 • Edistetään omalta osalta ennalta estävän turvallisuustyön käytänteitä, jotka tukevat yritysten ja organisaatioiden sekä sidosryhmien toimintaa.

 • Hyödynnetään tekoälyä ja automatisoidaan toimintaa uusilla teknologioilla ja innovaatioilla.

 • Taataan henkilöstölle hyvän hallintotavan mukainen työelämän suoja, turvallinen ja terveellinen työympäristö sekä turvatoimenpiteet jokaisen henkilökohtaisen suojan ja koskemattomuuden takaamiseksi.

 • Pyritään edistämään nuorten työllistymistä.

Toimenpiteet

 • Kehitetään palvelutuotantoa digitalisaation keinoin ja uudistetaan teknologiaa innovaatioita hyödyntäen.
 • Järjestetään asiantuntijatapaamisia sekä info- ja koulutustilaisuuksia.
 • Kehitetään työpaikalla yhteistä toimintaa ja toimintatapoja, edistetään henkilöstön reilua kohtelua, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja työhyvinvointia.
 • Huolehditaan päätöksenteon avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä.
 • Uudistetaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma syksyllä 2023.
 • Siirrytään uusiin toimitiloihin Helsingissä vuonna 2025.
 • Kartoitetaan säännöllisesti työturvallisuusriskit ja päivitetään tarvittavat toimenpidesuunnitelmat sekä psykososiaalisen tuen toimintamalli.
 • Tuetaan nuorten työllistymistä mm. tarjoamalla harjoittelupaikkoja.

Mittarit

 • toiminnan vaikuttavuutta selvittävät kyselyt mm. asiakastyytyväisyyskyselyt
 • henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn tulokset
 • palkkausjärjestelmän toimivuuden säännöllinen arviointi
 • tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiden seuranta ja kehitys
 • riski- ja vaaratekijöiden arviointi ja luokitus sekä psykososiaalisen tuen toimintamallista saadut tulokset
 • työsuojelu- ja työhyvinvointi-ohjelman 2020-2023 mukaisten toimenpiteiden seuranta
 • nuorille tarjottavien harjoittelupaikkojen määrä

Edistyminen

Vuonna 2022 toteutettiin Aula Researchin suorittama kysely kaikille turvallisuusselvitysprosessin asiakkaille. Turvallisuusselvitysmenettelyyn liittyen asiakkaiden kokonaistyytyväisyysprosentti oli 95. Vastanneista 98 prosenttia piti menettelyä tärkeänä oman turvallisuutensa kannalta. Prosessin sujuvuuteen oli tyytyväisiä 89 prosenttia ja käsittelyaikaan 71 prosenttia. Laadun osalta tyytyväisyysprosentti oli 83.

Suojelupoliisi osallistui vuonna 2022 T-Median toteuttamaan julkishallinnon Luottamus & Maine-tutkimukseen Maahanmuuttoviraston verrokkiorganisaationa. Näin Suojelupoliisi pystyi seuraamaan maineen ja sidosryhmätuen kehitystä verrattuna edellisvuoteen, jolloin Supo tilasi tutkimuksen itse. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Suomessa toimivien julkishallinnon organisaatioiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Suojelupoliisia arvioi tutkimuksessa noin 200 henkilöä, jotka tunsivat Supon vähintään nimeltä. Tutkimuksen tieto kerättiin sähköisellä työkalulla 4.10.-31.10.2022. Arviointiasteikko on 1-5.

Suojelupoliisin mainepistemäärä oli 3.54, kun se parhaiten selviytyneellä julkishallinnon organisaatiolla oli 3.95 ja heikoimmin selviytyneellä 2.18. Julkishallinnon organisaatioiden vertailussa Suojelupoliisi oli sijalla 23, kun se vuonna 2021 oli sijalla 33.

Maineen osalta parhaimmat arviot Suojelupoliisi sai vastuullisuudesta (3.71) ja tuotteistaan ja palveluistaan (3.69) ja heikoimmat vuorovaikutuksesta (3.40) ja hallinnostaan (3.11). Hallinnolla tarkoitetaan viraston toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Arvio Suojelupoliisin kokonaismaineesta sekä siihen linkittyvästä sidosryhmätuesta oli noussut edellisvuoteen verrattuna. Nyt se oli ylittänyt hyvän maineen rajapyykin (raja on 3.5).

Suojelupoliisin toiminnasta tehtiin edellisten vuosien tapaan kansalaiskysely, jonka toteutti Kantar TNS Oy Suojelupoliisin toimeksiannosta. Tutkimusaineisto kerättiin puhelinhaastatteluin 21.11.–2.12.2022 välisenä aikana. Tutkimusta varten haastateltu joukko edustaa maamme 18-79-vuotiasta väestöä Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Haastattelujen kokonaismäärä oli 1003. Tutkimustulosten virhemarginaali oli kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. 

Suurin osa (91 prosenttia) suomalaisista sanoo luottavansa Suojelupoliisiin. Paljon luottavia on 42 prosenttia ja 49 prosenttia luottaa Supoon melko paljon. Tuorein tulos on koko mittausjakson toiseksi paras. Vastaajia pyydettiin vielä antamaan kouluarvosana Suojelupoliisille. Se on nyt 8.26. Tämäkin tulos on koko 2000-luvun jatkuneen mittauksen ajanjaksolla toiseksi paras. Erot eri väestöryhmien arvioissa ovat pieniä.

Tapausesimerkit

 • Sisäministeriö myönsi sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF) syksyn 2022 haussa EU-rahoitusta useisiin hankkeisiin ja operatiiviseen toimintaan. Suojelupoliisi sai rahoitusta Tiedusteluanalyysi- ja tutkimustyökalut (INTER) -hankkeeseen. Hankkeessa hankittavat tiedusteluanalyysi- ja tutkimustyökalut parantavat Suojelupoliisin analyysikykyä automatisoimalla sen ydintietojärjestelmän toiminnallisuuksia ja hyödyntämällä tekoälyä. Tavoitteena on tunnistaa turvallisuutta uhkaavia ilmiöitä ennaltaehkäisevästi ja pystyä luomaan entistä luotettavampia tilannearvioita. (SM:n tiedote 12.4.2023)
 • Suojelupoliisi on panostanut merkittävästi osaamisen kehittämiseen. Henkilöstön osaamiskartoitus tehtiin vuosien 2021 ja 2022 aikana. Perehdyttämiskoulutuksen laatuun ja sisältöön on kiinnitetty huomiota oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Koulutustoimintaa tarkastellaan säännöllisesti ja palautteeseen reagoidaan.
 • Raportointivuonna 2022 henkilöstön työtyytyväisyys mitattiin valtion VMBarolla. Aiemmat vertailukelpoiset tulokset vastaavalla menettelyllä ovat vuodelta 2017 ja 2020. Vuonna 2021 toteutettiin jatkokysely, jonka tavoitteena oli varmistaa aiempien päätettyjen toimenpiteiden edistyminen. Suojelupoliisin kokonaistulos VMBarossa 2022 oli lähes edellisen kyselyn tasolla ja myötäili valtiohallinnon keskiarvoa (VMBaro valtiolla 2022, 3.69/5).
 • Suojelupoliisin uusi toimitilahanke on edennyt aikataulun mukaisesti. Peruskiven muuraustilaisuus pidettiin syyskuussa 2022. Tavoitteena on saada uudet toimitilat käyttöön keväällä 2025. Sitä ennen joudutaan siirtymään Ratakadun kiinteistöistä väliaikaisiin toimitiloihin, jotta tilat täyttävät turvalliselle ja terveelliselle työympäristölle asetetut vaatimukset.
 • Suojelupoliisi on pystynyt tarjoamaan muutamia harjoittelupaikkoja nuorille kuluneina vuosina. Palautteen mukaan harjoittelusta on ollut hyötyä kaikille osapuolille. Harjoittelupaikkojen määrän lisääminen on tavoitteena.