Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Tavoite 8: Edistämme kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

YK:n tavoite 8 ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.

Suojelupoliisin toiminnan kannalta merkittävimmiksi tunnistetut tavoitteet

 • Edistetään omalta osalta ennalta estävän turvallisuustyön käytänteitä, jotka tukevat yritysten ja organisaatioiden sekä sidosryhmien toimintaa.
 • Taataan henkilöstölle hyvän hallintotavan mukainen työelämän suoja, turvallinen ja terveellinen työympäristö sekä turvatoimenpiteet jokaisen henkilökohtaisen suojan ja koskemattomuuden takaamiseksi.
 • Pyritään edistämään nuorten työllistämistä.

Toimenpiteet

 • Kehitetään palvelutuotantoa digitalisaation keinoin.
 • Järjestetään asiantuntijatapaamisia sekä info- ja koulutustilaisuuksia.
 • Kehitetään työpaikalla yhteistä toimintaa ja toimintatapoja, edistetään henkilöstön reilua kohtelua, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja työhyvinvointia.
 • Huolehditaan päätöksenteon avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä.
 • Toimeenpannaan päivitetty tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma.
 • Tavoitteena siirtyminen uusiin toimitiloihin Helsingin osalta vuonna 2025.
 • Kartoitetaan työturvallisuusriskit ja laaditaan toimenpidesuunnitelmat sekä otetaan käyttöön psykososiaalisen tuen toimintamalli.
 • Tuetaan nuorten työllistymistä muun muassa tarjoamalla harjoittelupaikkoja.

Mittarit

 • Toiminnan vaikuttavuus selville muun muassa asiakastyytyväisyyskyselyillä.
 • Henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn mittareiden kehitys myönteiseen suuntaan.
 • Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto ja sen tulosten arviointi.
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiden seuranta ja kehitys myönteiseen suuntaan.
 • Riski- ja vaaratekijöiden arviointi ja luokitus sekä psykososiaalisen tuen toimintamallista saadut tulokset.
 • Työsuojelu- ja työhyvinvointiohjelman 2020—2023 mukaisten toimenpiteiden seuranta.
 • Nuorille tarjottavien harjoittelupaikkojen määrä.

Tavoitteiden edistyminen

Yhteensä 200 avainhenkilöä vastasi kesän ja syksyn 2021 aikana Suojelupoliisin tärkeimmille asiakkaille ja sidosryhmille tehtyyn kyselytutkimukseen. Kohderyhmä koostui muun muassa poliittisista vaikuttajista, eri viranomaistahoista, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän edustajista.

Kyselyyn vastanneet pitivät yhteistyötä Suojelupoliisin kanssa tärkeänä. Vastaajista 75 prosenttia oli tyytyväisiä Suojelupoliisin ja edustamansa organisaation väliseen yhteistyöhön. Suojelupoliisi koetaan ennen kaikkea lainkuuliaisena, luotettavana, ammattitaitoisena ja laadukkaana toimijana. 

Sidosryhmät näkevät, että Suojelupoliisi on onnistunut toiminnassaan erityisen hyvin terrorismin torjunnassa sekä kansallisten turvallisuusuhkien ennakoinnissa. Valtiollinen kybervakoilu taas nousi esille kansallista turvallisuutta koskevana teemana, johon Suojelupoliisin pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota. Radikaali-islamistinen terrorismi, hybridiuhat ja kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat uhat nousivat esille muina tärkeinä teemoina.

Toisessa kyselytutkimuksessa marraskuussa 2021 selvitettiin, mitä turvallisuusselvityksiä hakevissa organisaatioissa ajatellaan turvallisuusselvitysprosessista ja tehdystä yhteistyöstä. Kysely lähetettiin kaikille turvallisuusselvitysmenettelyn piirissä oleville organisaatioille. Vastausprosentti oli 36 prosenttia. 

Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että turvallisuusselvitysyksikön tekemää työtä arvostetaan eli 95 prosenttia vastaajista oli kokonaisuudessaan tyytyväisiä yksikön toimintaan. Erityisen myönteisinä asioina vastauksissa korostuivat selvitysten laatu, tiedon luotettavuus, prosessin sujuvuus ja yksikön henkilöstön ammattitaito. 

Julkishallinnon Luottamus&Maine 2021 -erikoistutkimuksen tavoitteena oli selvittää Suomessa toimivien julkishallinnon organisaatioiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 7.10. —11.11.2021. 

Suojelupoliisi osallistui ensimmäistä kertaan tähän tutkimukseen. Kokonaismaine suuren yleisön keskuudessa oli lähellä hyvää tasoa (3.45/5), kun se parhaiten selviytyneellä julkishallinnon organisaatiolla oli 3.90 ja heikoimmin selviytyneellä 1.90. 

Parhaimman yksittäisen mainearvosanan 3.66 (tukevasti hyvä) Suojelupoliisi saa vastuullisuudesta (= toimii oikein ja vastuullisesti - huomioi yhteiskunnan ja ympäristön), heikoimman arvosanan 3.41 (kohtalainen) tullessa hallinnosta (= toimii avoimesti ja läpinäkyvästi - käyttäytyy oikein toiminnassaan).

Hieman maineen kokonaismielikuvasta poiketen Suojelupoliisi saa suurelta yleisöltä jopa tukevasti hyvän vahvuista sidosryhmätukea osakseen - kansalaiset luottavat organisaatioon ja ovat erittäin kiinnostuneita kuulemaan sen kantoja. Suhteessa muihin tutkittuihin organisaatioihin Suojelupoliisi suoriutuu keskimääräistä paremmin: kokonaismaineen osalta sijaluku on 33/79.

Suojelupoliisin toiminnasta on tehty kansalaiskyselyitä edellisten vuosien tapaan. Tutkimusaineisto on kerätty vuoden 2021 lopulla. Kyselyssä pyydetään vastaajia arvioimaan muun muassa kuinka hyvin he tuntevat Suojelupoliisin tehtäväkentän, miten organisaatio on suoriutunut tehtävistään, millainen kansalaisten luottamus Supoon on ja mistä he saavat tietonsa organisaatiosta.

Suurin osa (89 %) suomalaisista sanoo luottavansa Suojelupoliisin. Tuorein tulos on mittaushistorian toiseksi paras. Vastaajien antama kouluarvosana Suojelupoliisille on 8.23 ja se on koko 2000-luvun jatkuneen mittausajanjakson toiseksi paras. Aiemmin Suojelupoliisille annettu arvosana on ollut yli kahdeksan vain kolmesti.

Vuonna 2021 tehtiin kolme henkilöstökyselyä työhyvinvoinnin kehittämiseksi. VMBaron jatkokysely toteutettiin syksyllä 2021. Sillä kartoitettiin henkilöstön kokemuksia häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä. Työ kohti kaikille parempaa työpaikkaa jatkuu.

Vaara ja haittatekijöiden arviointia varten on toteutettu kyselyitä eri yksiköissä marraskuusta 2021 alkaen ja ne jatkuivat maaliskuuhun 2022.

Suojelupoliisissa tehtiin selvitys rekrytoinnista ja perehdytyksestä loppukesällä 2020 ja vastaavanlainen kysely 1.9.2020—31.5.2021 vakituisessa virassa aloittaneille. Tulosten mukaan työnantajamielikuvaan kannattaa panostaa, rekrytoinnin aikatauluttaminen ja siitä kertominen on tärkeää ja uuden työntekijän henkilökohtaisessa perehdyttämisessä on edelleen petrattavaa.
 

Esimerkkejä

 • Sidosryhmille suunnatut kyselyt ovat auttaneet tunnistamaan toiminnan kehittämiskohteita ja tuoneet esille vuoropuhelun tärkeyden.
 • Vuosi 2021 käynnistyi työhyvinvoinnin teemavuotena, jonka tavoitteena oli tukea henkilöstön työhyvinvointia, terveyttä ja yleistä toimintakykyä. Henkilöstömäärän kasvun myötä on panostettu myös johtamisen kehittämiseen, henkilöstön osaamiseen ja tiimityöskentelytaitoihin. Selvitykset rekrytoinnista ja perehdytyksestä auttavat kehittämään työnantajakuvaa ja parantamaan viestintää muun muassa rekrytoinnin eri vaiheista.
 • Suojelupoliisi on pystynyt tarjoamaan muutamia harjoittelupaikkoja nuorille kuluneina vuosina. Palautteen mukaan harjoittelusta on ollut hyötyä kaikille osapuolille. Harjoittelupaikkojen määrän lisääminen on tavoitteena.