Vastuullista kuluttamista

Tavoite 12: Varmistamme kulutus- ja tuotantotapojemme kestävyyden.

YK:n tavoite 12 vastuullista kuluttamista.

Suojelupoliisin toiminnan kannalta merkittävimmiksi tunnistetut tavoitteet

 • Kehitetään tietoisuutta ympäristönsuojelusta.
 • Vähennetään jätteiden syntymistä eri keinoin.
 • Edistetään kestäviä julkisia hankintakäytäntöjä.

Toimenpiteet 

 • Pyritään vähentämään omalla toiminnalla jätteiden määrää.
 • Kannustetaan ja koulutetaan henkilöstöä vastuullisiin valintoihin.
 • Edistetään kierrätystä.
 • Noudatetaan kiertotalouden periaatteita.
 • Tehdään vastuullisia hankintoja.

Mittarit

 • yhdyskuntajätteen ja toiminnasta aiheutuvan muun jätteen kierrätysasteen seuranta jätelainsäädännön mukaisesti
 • hankinnoissa tehdyt arviot (ostetaanko uutena vai käytettynä vai vuokrataanko tai lainataan)
 • kaikissa merkittävissä ja soveltuvissa hankinnoissa tehdyt kestävyystarkastelut

Edistyminen

Virastossa on kartoitettu syntyvien jätteiden osalta paras mahdollinen lajittelutoimenpide ja kierrätysaste yhteistyössä vuokranantajan, kiinteistöhuollosta, puhtaanapitopalveluista ja ravintolapalveluista vastaavien sekä toimistotarviketoimittajan kanssa. Henkilöstöä on kannustettu vastuullisiin valintoihin.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun osalta on tällä hetkellä toimivat lajittelumenettelyt. Kierrätys-asteessa on kuitenkin parannettavaa. Useimmiten sopimusvaiheessa otetaan jo kantaa laitteiden huollettavuuteen ja varaosien saantiin, jolla tavoitellaan pitempää käyttöikää.

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esityksestä hyväksynyt 24.3.2022 valtakunnallisen Kierrätyksestä kiertotalouteen -  jätesuunnitelman vuoteen 2027 (korvaa 19.12.2017 vahvistetun suunnitelman). Hallinnonalat sitoutuvat toteuttamaan edellä mainitun suunnitelman toimenpiteitä julkisen talouden suunnitelman ja valtion talousarvion puitteissa tarvittaessa rahoitusta uudelleen kohdentaen. Jotta päästään kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa, tarvitaan toimia koko tuotanto-, kulutus- ja jätehuoltoketjussa.

Hankintojen vastuullisuuden kehittämistä edistetään jatkuvasti. Se on myös yhteistyötä, jossa hyödynnetään mm. sisäasiainhallinnonalan verkostoa ja turvallisuusviranomaisten yhteistyö-verkostoa.

Tapausesimerkit

 • Henkilöstöruokalasta on mahdollisuus ostaa lounaalta ylijäävää hävikkiruokaa ja ravintolan jätemäärä on palveluntuottajan ravintolavertailuissa pienimpiä. Todennäköisesti kasvisruuan tarjoamisella on vaikutusta yksilötasolla tehtäviin valintoihin. Kertakäyttömuovituotteiden vähentämisessä on edistytty edelliseen vuoteen verrattuna.
 • Valtionhallinnossa Työ 2.0 Labin Ekosysteemikoulussa on perustettu projekti, jonka tavoitteena on edistää hiilineutraaliutta työympäristöissä ja työarjessa. Projektin tavoitteena on muodostaa laaja yhteistyöverkosto, jonka kesken jaetaan parhaita käytäntöjä, osaamista ja työvälineitä hiilineutraaliuden toteuttamiseksi. Eri virastojen vastuullisuustyölle saadaan myös tätä kautta tietoa ja hyviksi koettuja käytänteitä sekä tarvittaessa vertaistukea.
 • Maksuttomassa valtion digitaalisessa eOppiva.fi-oppimisympäristössä julkaistiin maaliskuussa 2022 erityisesti valtionhallinnossa työskenteleville suunnattu, mutta kaikille kiinnostuneille avoin koulutus kestävästä kehityksestä. Koulutuksessa sukelletaan paitsi kestävän kehityksen määritelmään, tavoitteisiin ja ohjaukseen myös siihen, mikä on meidän jokaisen oma rooli ja panos kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa. Henkilöstöä kannustetaan suorittamaan koulutus.