Ilmoittajansuojelu

Ilmoittajansuojelun avulla väärinkäytöksistä voi ilmoittaa turvallisesti.

Ilmoittajansuojelun tarkoituksena on luoda tehokas suoja väärinkäytösten ilmoittajille, jotka työssään havaitsevat Euroopan unionin tai kansallisten säädösten rikkomista esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, rahoituspalveluissa tai verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuudessa. 

Millaisista väärinkäytöksistä ilmoituksen voi tehdä?

Ilmoittajansuojelulakia sovelletaan sellaisten henkilöiden suojeluun, jotka ilmoittavat EU- tai kansallisen lainsäädännön rikkomisista seuraavilla aloilla:

 • julkiset hankinnat lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja
 • finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
 • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
 • liikenneturvallisuus
 • ympäristönsuojelu
 • säteily- ja ydinturvallisuus
 • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi
 • Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 168 artiklan tarkoittama kansanterveys
 • kuluttajansuoja
 • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

Lakia sovelletaan edellä tarkoitetuissa asioissa tekoihin tai laiminlyönteihin:

 • jotka on säädetty rangaistavaksi
 • joista voi seurata rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus tai
 • jotka voivat vakavasti vaarantaa lainsäädännön yleisen edun mukaisten tavoitteiden toteutumista.

Ilmoittajan ei tarvitse esittää todisteita epäilemänsä väärinkäytöksen tueksi, mutta ilmoitukset pitää tehdä rehellisesti ja hyvässä uskossa. Ilmoittajalta voidaan kysyä lisätietoja asian selvittämiseksi. Tahallinen perusteettoman ilmoituksen tekeminen on rangaistavaa. 

Ilmoituskanavaan ei voi tehdä ilmoitusta nimettömänä, mutta ilmoittajan henkilöllisyys on salassa pidettävä tieto ilmoituksen jatkokäsittelyssä. 

Ilmoituskanavat

Ilmoittajansuojelua koskevia säännöksiä sovelletaan ilmoittajaan, joka on saanut rikkomista koskevia tietoja työssään.

Suojelupoliisissa on käytössä sisäinen ilmoituskanava, jota supolaiset voivat käyttää väärinkäytösten ilmoittamiseen.

Suojelupoliisin ulkopuoliset ihmiset, kuten yhteistyökumppanit tai eläkkeelle siirtyneet virkamiehet voivat ilmoittaa väärinkäytöksistä oikeuskanslerinvirastolle sähköisen lomakkeen avulla, sähköpostitse tai suullisesti. Ohjeet ilmoituksen tekemiseksi löydät oikeuskanslerinviraston verkkosivuilta:

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022, ilmoittajansuojelulaki) tuli voimaan 1.1.2023. Lailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiivi. 

Lue lisää ilmoittajansuojelusta: