Ilmastotekoja

Tavoite 13: Toimimme kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

YK:n tavoite 13 ilmastotekoja.

Suojelupoliisin toiminnan kannalta merkittävimmiksi tunnistetut tavoitteet

  • Vähennetään viraston hiilidioksidipäästöjä

Toimenpiteet 

  • Suositaan vastuullisia hankintoja ja edellytetään niitä yhteistyökumppaneilta (esim. kiinteistöt).
  • Parannetaan toimintatapoja ja valintoja ilmastoystävällisempään suuntaan laaditun tiekartan mukaisesti (päivitetään tarvittaessa).
  • Korvataan diesel- ja bensiinikäyttöiset ajoneuvot täyssähkö- ja lataushybridiajoneuvoilla leasingsopimusten ja ajoneuvojen elinkaarien päättyessä (em. ajoneuvojen latausverkoston selvittäminen ja laajentaminen tehdään toimipistekohtaisesti).
  • Vähennetään virkamatkustusta, etenkin lentomatkustusta ja korvataan se mahdollisuuksien mukaan etäkokouksilla tai muilla liikkumistavoilla valtion matkustus-strategian linjausten ja sisäministeriön ohjauksen ja viraston johdon päätösten mukaisesti.

Mittarit

  • Sisäministeriön hallinnonalan yhteinen hiilijalanjäljen mittaus; tavoitteet ja seuranta

Edistyminen

Sisäministeriön hallinnonalan yhteisen hiilijalanjäljen laskentaa on tehty vuodesta 2018 alkaen ja sitä on kehitetty systemaattisesti. Hankintojen hiilijalanjälkilaskennassa käytetään laskentakertoimia ja euroja. Se ei välttämättä anna täydellistä kokonaiskuvaa tehtyjen hankintojen vastuullisuudesta. Hansel Oy:n kilpailuttamissa yhteishankinnan piiriin kuuluvissa hankinnoissa vastuullisuus on hyvin esillä ja palveluntuottajien kanssa on mahdollisuus kehittää toimintatapoja.

Hankintojen osuus hiilijalanjäljestä on puolet. Hankintojen merkitys kasvaa entisestään investointien seurauksena lähivuosina. Tästä esimerkkinä ovat uuden toimitalon varustamiseen liittyvät hankinnat. Muita laskentaan kuuluvia osa-alueita ovat itselle vuokrattu omaisuus (ict, lämpö ja kuljetusvälineet), sähköenergia, polttoaineet, lentomatkustus ja hankitun energian epäsuorat päästöt.

Kuluneena vuonna paperittomuutta on edistetty edelleen monin eri tavoin suosimalla muun muassa sähköisiä alustoja ja vähentämällä painotuotteita. Tulostuspaperin käyttöä on hillinnyt myös ympäristötietoisuuden lisääntyminen, jonka mukaisesti pienilläkin teoilla on merkitystä.

Tapausesimerkit

  • Ajoneuvokalustossa täyssähkö- ja lataushybridiajoneuvojen osuutta on saatu lisättyä edelliseen vuoteen verrattuna. Tulevina vuosina pyritään korvaamaan mahdollisuuksien mukaan diesel- ja bensiinikäyttöiset ajoneuvot em. käyttövoimalla toimiviin. Uuteen toimitaloon siirtymisen myötä vuonna 2025 ajoneuvoille saadaan latausverkosto.
  • Virkamatkustuksen rinnalle tulleet etäkokouskäytännöt ovat tulleet jäädäkseen ja sitä kautta vähentäneet varsinkin kotimaan virkamatkustusta. Viraston luonteen huomioon ottaen lentomatkustus säilyy kuitenkin osana virkamatkustusta.
  • Lokakuussa 2022 valtion tiloissa käynnistettiin laaja energiansäästöohjelma. Sen toimenpiteistä vastasivat Senaatti-konsernin liikelaitokset yhdessä asiakasvirastojen kanssa.