Ilmastotekoja

Tavoite 13: Toimimme kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

YK:n tavoite 13 ilmastotekoja.

Suojelupoliisin toiminnan kannalta merkittävimmiksi tunnistetut tavoitteet

  • Vähennetään viraston hiilidioksidipäästöjä.

Toimenpiteet

  • Suositaan vastuullisia hankintoja ja edellytetään niitä yhteistyökumppaneilta (esimerkiksi kiinteistöt).
  • Parannetaan toimintatapoja ja valintoja ilmastoystävällisempään suuntaan laaditun tiekartan mukaisesti (päivitetään tarvittaessa).
  • Korvataan diesel- ja bensiinikäyttöiset ajoneuvot täyssähkö- ja lataushybridiajoneuvoilla leasingsopimusten ja ajoneuvojen elinkaarien päättyessä (em. ajoneuvojen latausverkoston selvittäminen ja laajentaminen tehdään toimipistekohtaisesti).
  • Vähennetään virkamatkustusta, etenkin lentomatkustusta ja korvataan se mahdollisuuksien mukaan etäkokouksilla tai muilla liikkumistavoilla valtion matkustusstrategian linjausten ja SM:n ohjauksen ja viraston johdon päätösten mukaisesti.

Mittarit

  • SM:n hallinnonalan yhteinen hiilijalanjäljen mittaus; tavoitteet ja seuranta.

Tavoitteiden edistyminen

Sisäministeriön kestävän kehityksen sitoumuksessa on asetettu tavoitteeksi SM:n hallinnonalan hiilijalanjäljen vähentäminen 75 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä ja välitavoitteeksi 50 prosenttia vuoteen 2027 mennessä.

SM:n hallinnonalan yhteisen hiilijalanjäljen laskentaa on tehty vuodesta 2018 alkaen ja sitä on kehitetty systemaattisesti. Hankintojen hiilijalanjälkilaskennassa käytetään laskentakertoimia ja euroja. Se ei välttämättä anna oikeaa kuvaa tehtyjen hankintojen vastuullisuudesta.

Kun tarkastellaan vuotta 2021, niin Suojelupoliisin toiminnasta aiheutuva hiilijalanjälki pieneni laskettujen osa-alueiden osalta vuoteen 2018 verrattuna 9,8 prosenttia. Suurimmat muutokset tapahtuivat energiankulutuksen vähenemisenä toimitilamuutosten myötä ja koronapandemian seurauksena lentomatkustuksen päästöt putosivat vuodesta 2020 alkaen. Muut matkustuksen kulut sisältyvät hankintojen osa-alueeseen.

Hankintojen osuus hiilijalanjäljestä on puolet ja sen merkitys kasvaa lähivuosina entisestään johtuen investoinneista. 

Muita laskentaan kuuluvia osa-alueita ovat itselle vuokrattu omaisuus (ICT, lämpö ja kuljetusvälineet), sähköenergia, polttoaineet, lentomatkustus ja hankitun energian epäsuorat päästöt (kuva 1).

 

Infografiikka: laskennallinen hiilijalanjäljen jakauma.

Kuva 1. Laskennallinen hiilijalanjäljen jakauma vuosina 2018—2021

Kuluneen vuoden tärkeinä vastuullisuustekoina voidaan pitää paperittomuuden edistämistä monin eri tavoin kuten sähköisen allekirjoituksen ja muiden sähköisten alustojen käyttöönotoilla sekä erilaisten painotuotteiden vähentämisellä. Tulostuspaperin käyttöä on hillinnyt myös ympäristötietoisuuden lisääntyminen, jonka mukaisesti pienilläkin teoilla on merkitystä.

Esimerkkejä

  • Ajoneuvokalustosta on alle 10 prosenttia täyssähkö- ja/tai lataushybridiajoneuvoja. Tulevina vuosina pyritään korvaamaan mahdollisuuksien mukaan diesel- ja bensiinikäyttöiset ajoneuvot em. käyttövoimalla toimiviin. Uuteen toimitaloon siirtymisen myötä vuonna 2025 ajoneuvoille saadaan latausverkosto.
  • Virkamatkustus vähentyi pandemia-aikana ja lentomatkustuksesta aiheutunut hiilijalanjälki pieneni merkittävästi. Viraston luonteen huomioon ottaen lentomatkustus säilyy kuitenkin osana virkamatkustusta. Etäkokouskäytännöt ovat yleistyneet ja vähentäneet siten kotimaan matkustusta.