Suojelupoliisi torjuu terrorismia tiedustelun keinoin

Suojelupoliisi tehtävä on torjua terrorismia tiedustelun keinoin. Terroristinen toiminta ja siihen liittyvät ilmiöt pyritään paljastamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kuvituskuva - kahden talon seiniin ja ikkunoihin heijastuu auringonvaloa.

Terrorismi ei ole mitä tahansa rikollisuutta, vaan sillä on vahva yhteiskunnallinen erityisluonne. Terroritekojen tavoitteena on herättää pelkoa yhteiskunnassa. Iskuilla on usein poliittisia vaikutuksia ja toisinaan myös taloudellisia vaikutuksia. 

Suojelupoliisin tehtävä on torjua vakavimpia kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvia uhkia. Terrorismi on yksi näistä uhista. 

Suojelupoliisin rooli terrorismin torjumisessa on hankkia terroristisesta toiminnasta tietoa tiedustelun keinoin. Suojelupoliisin tehtävänä on paljastaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Suomessa tapahtuva ja täältä ulkomaille suuntautuva terroristinen toiminta. 

Suojelupoliisi tuottaa ennakoivaa tiedustelutietoa terrorismiin kytkeytyvistä ilmiöistä valtiojohdon päätöksenteon tueksi. Suojelupoliisi pyrkii myös paljastamaan terroristista toimintaa omilla operaatioillaan, vaihtamalla tiiviisti ja jatkuvasti tietoa muiden viranomaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. 

Terrorismin torjunta perustuu kaikkien viranomaisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden yhteistyöhön. Päävastuu terrorismin torjunnasta ja ennalta ehkäisystä on poliisilla. 

Mitä terroristinen toiminta on?

Terrorismi ilmenee väkivallan käytön oikeuttavalla ideologialla perusteltuina terrori-iskuina. Iskut voivat kohdistua esimerkiksi siviiliväestöön, vihollista symboloiviin kohteisiin tai kriittiseen infrastruktuuriin. 

Terroristista toimintaa on myös terroristijärjestöjen väkivallaton tukeminen. Tukitoiminta voi olla esimerkiksi uusien jäsenten värväämistä tai terroristisen propagandan tuottamista tai levittämistä. 

Rahoittaminen on yksi keskeinen tapa tukea terrorismia. Varoja voidaan kerätä esimerkiksi iskuhankkeiden rahoittamiseen, terroristiseen toimintaan osallistuvien yksilöiden ja ryhmittymien rahalliseen tukemiseen, palkanmaksuun tai materiaalihankintoihin. Rahan keräämiseen voi liittyä myös painostamista ja pakottamista.

Eri maiden välillä on eroavaisuuksia siinä, millaiset teot tai ideologiat tulkitaan terroristisiksi. YK ja EU ylläpitävät listoja terroristisista järjestöistä. Suomessa terrorismirikokset on määritelty rikoslaissa.

Kansallinen terrorismin torjunnan strategia 2022–2025

Terrorismin torjunnan tavoitteet ja keinot pohjautuvat valtioneuvoston periaatepäätökseen terrorismin torjunnan strategiasta. Tavoitteena on, että Suomi säilyy turvallisena maana.

Strategian tarkoitus on varmistaa, että Suomella on riittävä valmius ja toimintakyky terrorismin torjunnassa. Siihen tarvitaan pitkäjänteistä yhteistyötä viranomaisten välillä. Strategian toteutumista valvoo sisäministeriö.