Årsboken 2019: En stabil nationell säkerhet är garanti för demokratin

År 2019 var i många avseenden ett historiskt år för Skyddspolisen. Våra befogenheter reformerades i början av juni när underrättelselagarna efter en lång och omsorgsfull beredningsfas trädde i kraft. Resultatet av lagstiftningsprocessen innebär att vi nu har en fungerande och modern underrättelselagstiftning där det råder balans mellan skyddet av den nationella säkerheten och medborgarnas integritetsskydd.

Antti Pelttari

Den nya lagstiftningen ger oss en stabil grund för vårt uppdrag, men samtidigt riktas det nya förväntningar på oss. Skyddspolisen har sedan juni varit en fullfjädrad kombination av säkerhets- och underrättelsetjänst.

Kontraterrorism, kontraspionage och säkerhetsutredningar är fortsatt viktiga grundvalar, men i fortsättningen satsar vi allt mer på produktion av relevant och proaktiv underrättelseinformation som beslutsunderlag för statsledningen. Vi kommer att göra vårt bästa för att de säkerhetspolitiska besluten i Finland ska bygga på allt mer aktuell och relevant information som tagits fram uttryckligen med tanke på Finlands nationella säkerhet. Vi har redan kommit igång tacknämligt med arbetet, men det kommer oundvikligen att ta tid att komma upp i full kapacitet.

Tack vare underrättelsebefogenheterna har Skyddspolisen möjlighet att på ett nytt sätt agera på nätet och för första gången också utomlands. Allt eftersom vår kompetens ökar blir vi mindre beroende av information från våra internationella partner. Våra befogenheter är inte längre knutna till någon konkret misstanke om brott, utan vi kan inhämta information om sådana fenomen som utgör ett allvarligt hot mot den nationella säkerheten, men som inte nödvändigtvis uppfyller rekvisitet för något brott.

Det nya läget innebär att vi fäster särskild vikt vid att befogenheterna utövas i enlighet med lag. Därför har vi satsat till och med ännu mer än förr på vår egen interna laglighetskontroll och på att i förväg säkerställa att våra operationer är lagenliga. Den bästa garanten för lagligheten är den nya underrättelsetillsynsombudsmannen, som har obehindrat tillträde till all information Skyddspolisen besitter, till och med den allra hemligaste. Också riksdagens underrättelsetillsynsutskott är nyinrättad, och även med utskottet har samarbetet inletts i god anda.

Skyddspolisens omfattande arbetsfält avspeglas väl i de aktuella artiklarna i denna årsbok, som innehåller information om såväl den arktiska dimensionen som cyberspionage och även ekonomisk påverkan. I och med denna årsbok offentliggörs också en uppdaterad terrorhotbedömning.

Det hör till Skyddspolisens uppgifter att på förhand identifiera fenomen som hotar den nationella säkerheten och att förutse deras effekter i Finland. Vårt grundläggande uppdrag är att skydda Finland, finländarna och vårt öppna och demokratiska system. Det är ett arbetsfält av omätligt värde.

Antti Pelttari
Chef för Skyddspolisen

Tidigare Skyddspolisens årsböcker