Syftet är att få unik information

I Finland är det bara Skyddspolisen som får använda sig av civila underrättelsemetoder och i de fall då det är fråga om fenomen som hotar den nationella säkerheten. Finlands lag styr noggrant användandet av underrättelsemetoder.

 Illustration, blä salen med trappor och en kolonn.

Underrättelseinhämtning är ofta det enda sättet att få sådan information som annars inte skulle vara tillgänglig. Information om förehavanden som hotar den nationella säkerheten inhämtas via Skyddspolisens operativa verksamhet. Information inkommer dessutom från andra myndigheter i Finland, internationella säkerhets- och underrättelsetjänster samt öppna källor.

Skyddspolisens underrättelseanalytiker följer kontinuerligt rapporteringen och forskningen på sitt eget ansvarsområde. När det är fråga om hot mot den nationella säkerheten räcker det sällan med öppna källor. I sådana fall kan Skyddspolisen använda sig av metoder för civil underrättelseinhämtning. Hot som riktar sig mot den nationella säkerheten kan vara exempelvis terrorism eller främmande staters spionageverksamhet mot Finland. 

Noggranna motiveringar behövs alltid för användning av metoder för underrättelseinhämtning

Det finns flera olika slags metoder för civil underrättelseinhämtning, och de lämpar sig för olika typer av hot. Det kan exempelvis röra sig om observation, teleavlyssning, teleövervakning eller underrättelseinhämtning som avser datatrafik. Även användning av informationskällor, dvs. samtal med personkällor, är en viktig del av arbetet med att skaffa information.

Beslutet om att använda en viss metod fattas beroende på metod av en domstol, chefen för Skyddspolisen eller en underrättelseledare. Underrättelseledaren är en tjänsteman inom befälet vid polisen som utbildats för att leda hemligt inhämtande av information och användning av metoder för underrättelseinhämtning. Beslut om underrättelseinhämtning som avser utländska förhållanden fattas alltid av chefen för Skyddspolisen. 

Lagstiftningen styr noggrant användningen av metoderna för underrättelseinhämtning. Metoderna för civil underrättelseinhämtning räknas upp i 5 a kap. i polislagen. Dessutom kan Skyddspolisen använda de hemliga metoder för inhämtande av information som nämns i 5 kap. i polislagen för att förhindra eller avslöja brott.

Metoderna för underrättelseinhämtning

 • Teleavlyssning
 • Inhämtande av information i stället för teleavlyssning
 • Teleövervakning
 • Inhämtande av basstationsuppgifter
 • Teknisk observation av utrustning
 • Kopiering av försändelse
 • Underrättelseinhämtning som avser datatrafik
 • Systematisk observation
 • Förtäckt inhämtande av information
 • Inhämtande av identifieringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning
 • Täckoperationer
 • Bevisprovokation genom köp
 • Styrd användning av informationskällor
 • Kopiering
 • Kvarhållande av en försändelse för kopiering
 • Teknisk avlyssning
 • Optisk observation
 • Teknisk spårning
 • Platsspecifik underrättelseinhämtning