Vad gör Skyddspolisen

Skyddspolisens uppgift är att på förhand förebygga och bekämpa de allra allvarligaste hoten gentemot den nationella säkerheten, såsom terrorism och främmande staters olagliga underrättelseverksamhet mot Finland.