Även du kan vara föremål för värvning

Värvningen är en flerstegsprocess under vilken representanten för en underrättelsetjänst avsiktligt bygger upp en relation till målpersonen.

 Illustration - en man står som en mörk siluett bredvid väggen.

Trots att cyberspionage har vuxit fram som ett nytt hot, gör detta inte den personbaserade inhämtningen mindre viktig. Det blir allt lättare att effektivt få fram basuppgifterna i informationssystem, vilket medger allt noggrannare inriktning av den personbaserade underrättelseinhämtningen. 

Värvningen är en process med flera etapper. Under processen strävar representanten för en underrättelsetjänst efter en situation där utlämningen av nyttig information kan inledas.

1. Analys 

Värvningsprocessen börjar med att den utländska underrättelsetjänsten analyserar sina informationsbehov.

2. Målsökning 

Utifrån analysen bestäms underrättelsemålet, som ska vara en person med information eller tillgång till information som underrättelsetjänsten är ute efter. 

3. Utredning om målpersonen

Underrättelsetjänsten gör en utredning gällande den utvalda målpersonen. Då kartläggs målets egenskaper, starka och svaga sidor, ekonomi och familjesituation för att bedöma chanserna att få personen att arbeta för utländsk makt.

4. Kontakt

Om underrättelseofficeren utifrån utredningen anser målpersonen vara lämplig för värvning, skapar officeren kontakt med honom eller henne. Detta planeras oftast så att den första kontakten verkar spontan och naturlig i situationen i fråga. 

Det kan handla till exempel om ett sportevenemang, ett yrkesseminarium eller en situation med anknytning till fritidssysselsättningar. Det är inget slumpmässigt i denna första kontakt, utan det är alltid fråga om en noggrant planerad åtgärd som bygger på utredningen om målpersonen.

5. Vänskap

Om den första kontakten lyckas, utvecklar representanten för underrättelsetjänsten sitt förhållande till målpersonen. Underrättelseofficeren siktar på att skapa ett vänskapsförhållande som kan utnyttjas för att vänja målpersonen vid harmlösa och lagliga tjänster, såsom utlämning av öppen information.

Målpersonen erbjuds i detta skede ofta olika slags gåvor och gentjänster. Vänskapsfasen kan ta flera år så att målpersonen med tiden oftast blir allt mindre och slutligen inte alls reserverad.

6. Värvning

Under den sista etappen försätter underrättelseofficeren målpersonen i en situation där denne förutsätts utlämna sekretessbelagd eller känslig information. Denna fas är för båda parter ofta den svåraste under processen. I och med att målpersonen utlämnar den efterfrågade sekretessbelagda informationen blir han eller henne agent för ett annat lands underrättelsetjänst.