Hurdana säkerhetsutredningar gör Skyddspolisen?

Omfattningen på en säkerhetsutredning beror på arbetsuppgifterna. Ibland innebär en säkerhetsutredning också en utredning av utländska bindningar.

Skyddspolisen gör alla säkerhetsutredningar i Finland med undantag av utredningarna för Försvarsmakten, som görs av Huvudstaben. 

Omfattningen på en säkerhetsutredning beror på den berörda personens arbetsuppgifter och vilka rättigheter personen behöver exempelvis för att hantera sekretessbelagd information. Omfattningen avgör vilka informationskällor som används för att göra utredningen. Vid behov kan den som utredningen gäller intervjuas.

Säkerhetsutredningarna kan vara begränsade, normala eller omfattande. Den som ansöker om en säkerhetsutredning, dvs. i de flesta fall arbetsgivaren, och den som utredningen gäller, dvs. arbetstagaren, fyller först i de nödvändiga blanketterna via Skyddspolisens e-tjänst. I vissa lägen går det också att ge in uppgifterna till Skyddspolisen i pappersform.

Begränsad säkerhetsutredning

En begränsad säkerhetsutredning får göras till exempel i fråga om en person som i sina arbetsuppgifter har tillgång till lokaler som är viktiga med avseende på säkerheten, hanterar kärn- eller sprängämnen eller överför betydande tillgångar. 

I samband med begränsade säkerhetsutredningar av personer kan följande källor kontrolleras:

  • befolkningsdatasystemet
  • straffregistret, bötesregistret och näringsförbudsregistret
  • uppgifterna i justitieförvaltningens informationssystem om domar och sådana brottmål som är eller har varit föremål för åtalsprövning 
  • polisens personregister
  • registret för militärrättsvården vid Försvarsmaktens huvudstab
  • Gränsbevakningsväsendets personregister
  • Tullens informationssystem
  • registren över yrkesutövares och näringsidkares verksamhetstillstånd
  • utlänningsregistret och visumregistret.

Normal säkerhetsutredning

En normal säkerhetsutredning får göras till exempel i fråga om personer som i sina arbetsuppgifter på ett betydande sätt kan äventyra statens säkerhet, försvaret, beredskapen för undantagsförhållanden, den kritiska infrastrukturen eller samhällsekonomin. 

Vid normala säkerhetsutredningar är det tillåtet att använda alla de samma informationskällorna som vid begränsade utredningar. Utöver dem får man kontrollera Skyddspolisens informationssystem, Huvudstabens säkerhetsdataregister, utsökningsregistret, kreditupplysningsregistret och polisens underrättelsesystem.

För vissa arbetsuppgifter kan också personens utländska bindningar utredas. I sådana fall bedömer Skyddspolisen huruvida en person som söker ett uppdrag av betydelse för den nationella säkerheten har sådana bindningar till en annan stat som ökar sannolikheten för att personen kan bli utnyttjad eller kan utsättas för påtryckningar, mutförsök eller annan osaklig påverkan.

Omfattande säkerhetsutredning

En omfattande säkerhetsutredning får göras exempelvis när en anställd i sina arbetsuppgifter oftare än tillfälligt hanterar hemliga eller ytterst hemliga uppgifter.

Vid omfattande säkerhetsutredningar utreds utöver registeruppgifterna information om personens näringsverksamhet och familje- och släktskapsförhållanden. Även uppgifter om förmögenhet, skulder och andra ekonomiska bindningar utreds. Som hjälp används bland annat offentliga beskattningsuppgifter, och målpersonen ombes att ge sitt samtycke till att uppgifter begärs av kreditinstitut och finansiella institut.

En omfattande säkerhetsutredning inbegriper alltid en intervju av den berörda personen och en utredning av dennes utländska bindningar. 

En omfattande säkerhetsutredning kan också omfatta en normal säkerhetsutredning av personens närstående, såsom make eller sambo och även föräldrar och myndiga barn som bor i samma hushåll. Det krävs alltid samtycke av personen själv för en säkerhetsutredning.

Utländska bindningar kan utredas

Skyddspolisen kan vid behov utreda en persons utländska bindningar. Det kan gälla till exempel medborgarskap, arbete i ett annat land, förmögenhet utomlands eller företagsverksamhet utomlands. 

Utländska bindningar är en allt vanligare del av många finländares liv och deras existens utgör inte något problem i en säkerhetsutredning. Skyddspolisen bedömer alltid deras betydelse med avseende på den berörda arbetsuppgiften. Avsikten är att få fram det som kan utsätta personen för en risk att i sina arbetsuppgifter bli utnyttjad eller utsatt för påtryckningar, mutförsök eller annan osaklig påverkan.

Skyddspolisen lämnar också utlåtanden till Migrationsverket om ansökningar om medborgarskap och uppehållstillstånd. 

Nämnden för bedömningskriterier ger rekommendationer om lagtolkningen

Vid justitieministeriet finns en nämnd för bedömningskriterier som ger tolkningsrekommendationer till Skyddspolisen och Försvarsmaktens huvudstab om säkerhetsutredningslagen.  

År 2020 meddelade högsta förvaltningsdomstolen ett årsboksbeslut om en säkerhetsutredning som gjorts i samband med Polisyrkeshögskolans antagning av studerande.

Internationella intyg över säkerhetsutredning av person

Skyddspolisen sköter tillsammans med Nationella säkerhetsmyndigheten NSA internationella intyg över säkerhetsutredning av person (personalsäkerhetsgodkännande, Personnel Security Clearance, PSC). I Finland är utrikesministeriet den nationella säkerhetsmyndigheten. 

Skyddspolisen gör den säkerhetsutredning som behövs för intyget. Skyddspolisen kan göra en sådan utredning endast om NSA har slagit fast att det finns grund för att utfärda ett internationellt intyg över säkerhetsutredning av person. NSA ansvarar för de administrativa frågorna i samband med intyget och utfärdar intyget.