I Finland övervakas underrättelseverksamheten strikt

Rättesnöret för Skyddspolisens verksamhet utgörs av våra värden laglighet, pålitlighet och kvalitet. I sin verksamhet utövar Skyddspolisen bara sina lagstadgade befogenheter.

 Illustration, Riksdagshuset i Helsingfors.

Övervakningen av underrättelseverksamheten hör i vårt land till de mest heltäckande i Europa. Grundvalen för övervakningen utgörs av chefernas arbete, och dessutom sker intern laglighetsövervakning separat inom Skyddspolisen. Även inrikesministeriet övervakar Skyddspolisens verksamhet. 

Underrättelsetillsynsombudsmannen har obegränsad rätt till information 

Från och med 2019 har Skyddspolisens verksamhet övervakats av en underrättelsetillsynsombudsman. Denne har i uppgift att övervaka att underrättelseverksamheten är lagenlig och tillgodoser de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

Ombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet. För närvarande är det Kimmo Hakonen som innehar posten som underrättelsetillsynsombudsman. 

Underrättelsetillsynsombudsmannen har obegränsad rätt till information när det gäller Skyddspolisens handlingar och information, och även tillträdesrätt till lokaler och åtkomsträtt till datasystem för utförande av inspektioner. 

Underrättelsetillsynsombudsmannen har rätt att vara närvarande när domstolen fattar beslut angående användningen av en underrättelseinhämtningsmetod. Ombudsmannen har yttranderätt i domstol och får anföra klagan över domstolens avgörande, om det fattas på felaktiga grunder. 

Underrättelsetillsynsombudsmannen kan övervaka användningen av underrättelseinhämtningsmetoder också i realtid och har rätt att avbryta deras användning. Vidare har ombudsmannen skyldighet att göra en anmälan till förundersökningsmyndigheten om ombudsmannen observerar lagstridigt förfarande.

Även riksdagen övervakar Skyddspolisen

Riksdagens underrättelsetillsynsutskott ansvarar för den parlamentariska tillsynen över Skyddspolisen.

Det rör sig inte om laglighetkontroll av enskilda underrättelseoperationer, utan tillsyn på allmän nivå av hurdan information underrättelseinhämtningen generar och hur inhämtningen sker.  

Underrättelsetillsynsutskottet har rätt att på eget initiativ ta upp för behandling ett ärende som gäller övervakningen av Skyddspolisen. Utskottet kan också sammanställa ett betänkande om ärendet för riksdagens plenum, om utskottet anser att frågans betydelse kräver detta. 

Utskottet har elva medlemmar och två ersättare.