Skyddspolisen för ett register över säkerhetsutredningar

Registret över säkerhetsutredningar innehåller uppgifter om dem som det har gjorts säkerhetsutredningar om 2015 eller senare. Skyddspolisen är personuppgiftsansvarig i fråga om registret.

 Illustration, en gata i Helsingfors.

Tack vare registret behöver man inte alltid göra en ny utredning av dem som byter anställning. Om det redan har gjorts en utredning av en viss person och den fortfarande gäller, kan den nya ansökan fogas till den tidigare utredningen.

Registret fungerar också som kontroll över oförvitlighet. Uppgifterna i registret över säkerhetsutredningar samkörs kontinuerligt med uppgifterna i informationssystemet för polisärenden. På så sätt uppdagas eventuella förändringar, det vill säga sådana förseelser och brott som polisen fått kännedom om under utredningens giltighetstid.

Dataskydd och behandling av personuppgifter

Registret över säkerhetsutredningar innehåller uppgifter om de personer som det har gjorts en säkerhetsutredning om i enlighet med säkerhetsutredningslagen. Det krävs alltid att den som utredningen gäller ger sitt samtycke för att en utredning ska kunna göras.

Bestämmelser om behandlingen av personuppgifter som förts in i registret över säkerhetsutredningar finns i säkerhetsutredningslagen och lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten.

Den registrerade har rätt att se vilka uppgifter om honom eller henne som förts in i registret över säkerhetsutredningar och rätt att yrka att dessa uppgifter rättas, utplånas eller att behandlingen av dem begränsas, om rätten inte begränsas särskilt med stöd av lag. Den registrerade har rätt att föra sitt ärende till dataombudsmannen för behandling, om hans eller hennes rättigheter begränsas.

Begäran om insyn gällande personuppgifter lämnas till Skyddspolisens registratur:

Närmare upplysningar om behandlingen av personuppgifter i registret över säkerhetsutredningar finns i dataskyddsbeskrivningen.