Skyddspolisens kommunikation i mediernas tjänst

Skyddspolisen besitter landets bästa expertis på nationell säkerhet. Detta kunnande vill Skypo dela ut.

Skyddspolisens kommunikation erbjuder medierepresentanter service 

Skyddspolisens kommunikation

 

Milla Meretniemi.

Kommunikationschef Milla Meretniemi

 

Anni Lehtonen.

Kommunikationsspecialist Anni Lehtonen

 

Aishi Zidan.

Kommunikationsspecialist Irene Zidan (tjänsteledig)

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)supo.fi.

Största delen av Skyddspolisens ärenden är sekretessbelagda

Skyddspolisen besitter landets bästa expertis på nationell säkerhet. Detta kunnande vill vi dela med oss av. Den sekretessbelagda information som Skyddspolisen tar fram betjänar i synnerhet beslutsfattare och experter, men den offentliga informationen måste hela samhället kunna utnyttja.

Skyddspolisens arbete kräver också fullt förtroende av folket i Finland. Lagen ger Skyddspolisen möjlighet att vid behov till och med ingripa i de grundläggande fri- och rättigheterna, och därför är det särskilt viktigt att så öppet som möjligt redogöra för vad Skyddspolisen gör och vad dess verksamhet bygger på. 

Till skillnad från andra organisationer inom statsförvaltningen är de frågor som Skyddspolisen handhar väldigt ofta belagda med sekretess. Det betyder att de inte kan ges offentlighet eftersom ett offentliggörande av informationen skulle vara skadligt exempelvis för Finlands säkerhet, landets internationella förbindelser eller Skyddspolisens egen operativa verksamhet.

Säkerhets- och underrättelsetjänsterna arbetar i en värld där ett absolut förtroende är ett livsvillkor. Skyddspolisens personal och partner måste kunna lita på att deras information är väl skyddad.