Kontraspionage motverkar främmande staters olagliga underrättelseverksamhet

Med kontraspionage avses försvar mot spioneri och försök till samhällspåverkan från främmande staters sida. Kontraspionage är en av Skyddspolisens mest centrala uppgifter.

 Illustration, höghus med röda väggen och en lyftkran.

Med kontraspionage avses försvar mot spioneri och påverkansförsök från främmande staters sida. Kontraspionage är en av Skyddspolisens mest centrala uppgifter. 

I förhållande till landets storlek finns det i Finland ett rätt stort antal personer från utländska underrättelsetjänster. Det finns flera tiotal anställda inom utländska underrättelsetjänster med permanent stationering i vårt land. Dessutom utför anställda inom främmande makters underrättelseorganisationer årligen kortvariga operativa uppgifter i Finland. I underrättelsehänseende är det särskilt Ryssland och Kina som visar intresse för Finland. 

Främmande staters underrättelseverksamhet har först och främst som mål att förutse olika delområden i den finländska politiken och att påverka det politiska beslutsfattandet. Även högteknologin gör vårt land intressant för andra stater. Spioner är i synnerhet intresserade av vetenskapsgrenar i utveckling och nya teknologier.

Traditionellt spionage har inte förlorat sin betydelse

För att erhålla nyttig information utnyttjar underrättelsetjänsterna en bred arsenal av olika inhämtningsmedel och -metoder, allt från att följa öppna källor till att göra intrång i datanät. 

Den tekniska utvecklingen har öppnat upp för nya möjligheter att inhämta hemlig eller konfidentiell information i datanät och it-utrustning. Traditionellt spionage med metoder för personbaserad underrättelseinhämtning har ändå inte förlorat sin betydelse. Underrättelsetjänsterna siktar på att värva kontakter bland sådana personer som kan ge dem tillgång till de uppgifter de är ute efter.

Olaglig underrättelseverksamhet är planmässig och ofta ytterst långsiktig till sin natur. Inga förändringar är att vänta i det hot som utländsk underrättelse- och påverkansverksamhet utgör för Finland, utan det kommer fortsatt att vara omfattande.

Det är sannolikt att de försämrade stormaktsrelationerna, de ökande globala och regionala osäkerhetsfaktorerna och de växande spänningarna i världspolitiken kommer att öka de diktatoriska staternas behov av hemligt inhämtande av information och påverkansarbete.

Skyddspolisen siktar på att i tid förhindra förehavanden som hotar den nationella säkerheten

Skyddspolisen har till uppgift att förebygga att hemlig information hamnar i händerna på främmande stater och att förebygga skadlig påverkan mot Finlands intressen. Skyddspolisen följer kontinuerligt de utländska underrättelsetjänsternas verksamhet i Finland och kontinuerligt avslöjar, ingriper i och förhindrar främmande staters spionage. Syftet är att i ett så tidigt skede som möjligt lyckas avbryta verksamhet som är skadlig för finska staten eller vårt näringsliv.

Skyddspolisens expertis behövs exempelvis i situationer där någon inom statsförvaltningen eller näringslivet misstänker sig ha haft att göra med en representant för en främmande stats underrättelsetjänst.