Organisationens minneslista för säkerhetsutredningar

När en organisation låter göra säkerhetsutredningar finns det olika ansvar den måste beakta. Observera följande när din organisation ber om en säkerhetsutredning.

Det lönar sig att ha säkerhetsutredningen i åtanke redan när rekryteringen planeras. För det första ska organisationen redan i platsannonsen meddela att en säkerhetsutredning kommer att göras.

Det lönar sig också att reservera tid för säkerhetsutredningen i rekryteringsprocessen. Säkerhetsutredningarna blir vanligen klara inom två månader. Omfattningen på utredningen kan inverka på hur länge det tar. Det ligger också i din organisations intresse att utredningen görs väl. 

Omfattande säkerhetsutredningar avviker något från de andra utredningarna. Kontakta Skyddspolisen om din organisation ansöker om en omfattande säkerhetsutredning för första gången.

När säkerhetsutredningen inleds

Din organisation är skyldig att informera den person som utredningen gäller om att en säkerhetsutredning inleds. Den som säkerhetsutredningen gäller ska ge Skyddspolisen sitt samtycke till att en utredning görs. Normalt ges samtycket elektroniskt. Först när samtycke getts kan säkerhetsutredningen inledas. 

Den organisation som begärt säkerhetsutredning ansvarar för att ansökan är i sin ordning. Din organisation ska se till att ansökan innehåller alla nödvändiga uppgifter, bilagor och underskrifter. 

Om det saknas uppgifter i ansökan är det organisationen som ska svara på eventuella begäranden om komplettering. Begäran om komplettering kan fördröja utredningen.

När utredningen är klar

En säkerhetsutredning är Skyddspolisens sakkunniganalys, som inte är bindande för organisationen. Skyddspolisen tar fram information utifrån vilken arbetsgivaren kan bedöma personens tillförlitlighet. Det slutliga beslutet om rekrytering fattas av arbetsgivaren. När säkerhetsutredningen är klar är det din organisation som ska informera arbetstagaren om resultatet. Se alltså till att informationen går vidare. 

Den som utredningen gäller har rätt att få veta resultatet av säkerhetsutredningen. Organisationen är skyldig att meddela resultatet. Om Skyddspolisen har gett ett skriftligt utlåtande om en person, har personen rätt att se utlåtandet. 

En säkerhetsutredning gäller i regel i fem år, om inte någon annan giltighetstid bestämts. Kom ihåg att meddela Skyddspolisen, om det anställningsförhållande som utredningen grundar sig på upphör. Orsaken till detta är att ingen i onödan ska fortsätta vara föremål för Skyddspolisens registeruppföljning.