En målperson för kontraterrorism kan vara en gärningsperson eller en anhängare av en terrororganisation

Antalet målpersoner för kontraterrorism är för närvarande 390. Antalet har varit tämligen stabilt de senaste åren, men terrorkopplingarna är nu av mer oroväckande slag.

 Illustration - människor sitter som siluetter på bänkar i parken.

Skyddspolisen för en förteckning över målpersonerna för kontraterrorism. Dessa personer bedöms utgöra ett hot mot landets säkerhet oberoende av bakomliggande ideologi. 

Förteckningen är inte permanent, utan personer påförs och avförs från den regelbundet. I dagsläget är omkring 390 personer föremål för Skyddspolisens intresse.

Förteckningen över målpersoner är ett verktyg för kontraterrorism

Målpersonerna är mycket olika sinsemellan. Det kan röra sig om enskilda radikaliserade individer som vill utföra en attack, karismatiska uppviglare, spridare av propaganda, utländska stridande som eventuellt återvänder till Finland och möjliga betydande finansiärer. 

Förteckningen över målpersoner är ett viktigt instrument för kontraterror. Den styr inhämtningen av information och förebyggandet av hot. Skyddspolisen övervakar målpersonerna för kontraterror i samarbete med Centralkriminalpolisen, den lokala polisen och andra myndigheter och samarbetspartner.

Målpersonerna har allt mer oroväckande terrorkopplingar

Antalet målpersoner har varit i stort sett detsamma de senaste åren, men samtidigt har terrorkopplingarna blivit mer direkta och seriösa. En allt större del av målpersonerna har deltagit i väpnade konflikter, uttryckt att de vill delta i väpnade aktiviteter eller deltagit i terrorutbildning.