Säkerhetsutredningar görs för att skydda Finlands säkerhet och intressen

Syftet med en säkerhetsutredning är att förhindra att uppgifter av väsentlig betydelse för Finlands säkerhet hamnar i fel händer. Utredningar görs bara för de arbetsuppgifter som anges i lag.

Illustration Helsingfors centralstation.

Syftet med säkerhetsutredningarna är att skydda Finlands säkerhet. I en säkerhetsutredning av en person granskas personens bakgrund för att kunna fastställa hens tillförlitlighet.

Främmande stater kan vara intresserade av exempelvis finländskt beslutsfattande eller finländsk högteknologi. Syftet med säkerhetsutredningarna är att förhindra att uppgifter som är viktiga för Finlands säkerhet hamnar i fel händer.

I utredningen granskas exempelvis om en person har gjort sig skyldig till brott eller har ekonomiska svårigheter som kan utsätta hen för påtryckning eller annan osaklig påverkan.

Säkerhetsutredningar görs endast i fråga om vissa arbetsuppgifter

Säkerhetsutredningar görs endast i fråga om de uppdrag och uppgifter som anges i säkerhetsutredningslagen. Utredningen görs i fråga om arbetsuppgifter där det krävs särskild tillförlitlighet. De lägen där utredningar görs hänför sig till uppgifter och skyddsvärda intressen som nämns i lagen, såsom statens säkerhet, beredskapen för undantagsförhållanden samt den allmänna säkerheten.

Det är vanligen en arbetsgivare eller uppdragsgivare som ansöker om utredning. Utredningar görs till exempel i fråga om arbetsuppgifter där en person hanterar sekretessbelagd information eller får tillträde till lokaler som är viktiga för den nationella säkerheten.

Enbart en säkerhetsutredning räcker inte som säkerhetsgaranti, utan den kompletterar andra säkerhetsarrangemang.

Säkerhetsutredningar görs både för den offentliga och den privata sidan

År 2023 gjorde Skyddspolisen 96 000 säkerhetsutredningar. Omkring hälften av utredningarna görs för statliga myndigheter.

Ministerierna, riksdagen, republikens presidents kansli och flera ämbetsverk är permanenta säkerhetsutredningskunder vid Skyddspolisen. I regel görs det alltid en säkerhetsutredning när de anställer någon.

En säkerhetsutredning kan i vissa fall göras redan när en person söker sig till en viss bransch, exempelvis i fråga om dem som antas till Polisyrkeshögskolan.

Ungefär hälften av utredningarna görs för företag. Exempelvis företag med produktutveckling, stora exportföretag eller företag med anknytning till Finlands kritiska infrastruktur kan ha rätt till säkerhetsutredningar. Också underleverantörer till sådana företag, till exempel inom it-sektorn, kan omfattas av säkerhetsutredningsförfarandet.

Kontakta oss

Om din organisation inte tidigare använt Skyddspolisens tjänster, men du vill låta göra säkerhetsutredningar av dina anställda, kontakta Skyddspolisen per e-post på [email protected].

Om ditt ärende gäller förfarandet för säkerhetsutredning av företag och en utsedd säkerhetsmyndighet (DSA), skicka ditt meddelande till [email protected]. Om du ska genomgå en säkerhetsutredning, kontakta din (blivande) arbetsgivare.