I Skyddspolisens verksamhet tillämpas dataskyddslagstiftningen

På den behandling av personuppgifter som hänför sig till skötseln av Skyddspolisens uppgifter tillämpas som allmän lag huvudsakligen lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och som speciallag lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och särskilt lagens sjunde kapitel.

Av Skyddspolisens behandling av personuppgifter är det huvudsakligen bara administrativa frågor som faller inom tillämpningsområdet för EU:s dataskyddsförordning och dataskyddslagen. På den behandling av personuppgifter som Skyddspolisen i egenskap av arbetsgivare utför tillämpas dessutom lagen om integritetsskydd i arbetslivet.

Lagen ger Skyddspolisen rätt att spara personuppgifter

Skyddspolisen får behandla och i sina register lagra personuppgifter som behövs för att skydda den nationella säkerheten, för att förhindra, avslöja och utreda verksamhet och förehavanden som hotar stats- och samhällsordningen eller statens säkerhet samt för att förhindra och avslöja brott som hotar stats- och samhällsordningen eller statens säkerhet.

Skyddspolisen får behandla följande grundläggande personuppgifter när de har samband med ovan nämnda behov:

 1. personbeteckning och födelsetid
 2. identifikationsuppgifter som grundar sig på personens fysiska egenskaper samt ljud- och bildupptagningar
 3. andra än i 1 och 2 punkten avsedda identifikationsuppgifter
 4. uppgifter om medborgarskap och familjeförhållanden
 5. uppgifter om bosättningsort
 6. uppgifter om utbildning och yrke samt arbetslivserfarenhet och tidigare anställningar
 7. kontaktuppgifter
 8. uppgift om att personen avlidit eller förklarats död
 9. identifikationsuppgifter som kan kopplas till en juridisk eller fysisk person
 10. uppgifter om en juridisk person
 11. nödvändiga uppgifter om resande
 12. nödvändiga uppgifter om en persons verksamhet och beteende

Skyddspolisen får dessutom i den mån som det är nödvändigt för att Skyddspolisen ska kunna utföra sina uppgifter behandla sådana personuppgifter som hör till så kallade särskilda kategorier av personuppgifter, såsom uppgifter om personens bakgrund.

Skyddspolisen för också ett register över säkerhetsutredningar. I registret har sedan år 2015 lagrats uppgifterna om de personer gällande vilka en säkerhetsutredning utförts.

Dataskyddslagstiftningen ger de registrerade rätt att övervaka användningen av uppgifterna om sig själva

I dataskyddslagstiftningen föreskrivs om de registrerades rättigheter. Hit hör:

 • rätt till insyn
 • rätt att få uppgifter korrigerade, kompletterade eller utplånade
 • rätt att få behandlingen av uppgifter begränsad
 • rätt att motsätta sig
 • rätt att söka ändring hos tillsynsmyndigheten

Rätt till insyn

Du har rätt att personligen ta del av uppgifterna gällande dig i Skyddspolisens register över säkerhetsutredningar.

I lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet begränsas rätten till insyn i vissa av Skyddspolisens register, dvs. privatpersoner får inte granska dessa register direkt. Du kan utöva den registrerades rätt till insyn via dataombudsmannen. Om du vill att sådana uppgifter om dig kontrolleras vilka eventuellt är införda i Skyddspolisens register som inte omfattas av din rätt till insyn ska du lämna in en begäran om kontroll till dataombudsmannen.

Korrigering, utplånande och kompletterande av uppgifter 

Den registrerade har rätt att yrka att den personuppgiftsansvariga utan ogrundat dröjsmål rättar inexakta, bristfälliga och felaktiga personuppgifter. Dessutom har den registrerade rätt att få uppgifter utplånade. 

Andra rättigheter och tilläggsuppgifter

Den registrerade har rätt att motsätta sig behandlingen av personuppgifter om sig själv under i dataskyddslagstiftningen angivna förutsättningar.

Dessutom har den registrerade rätt att inte bli föremål för ett beslut som baserar sig enbart på automatisk behandling.

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvariga få kännedom om en säkerhetsincident under i dataskyddslagstiftningen föreskrivna förutsättningar.

Rätt att söka ändring hos tillsynsmyndigheten

Sinulla on oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että sinun henkilötietojesi käsittelyssä loukataan tietosuojalainsäädäntöä.

Kontaktuppgifter för Skyddspolisens dataskyddsombud

I alla ärenden som gäller behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Skyddspolisens dataskyddsombud.