Skyddspolisen i forskningens tjänst

Vid beviljandet av forskningstillstånd beaktar Skyddspolisen de rättsliga förutsättningarna, lagstiftningen gällande utlämnande av information och ändamålsenligheten i att bevilja tillstånd.

 Illustration - en ung kvinna vid arbetsbordet.

Källforskning i Skyddspolisens handlingar?

Sekretesstiden för Skyddspolisens sekretessbelagda handlingar är 60 år. Du kan ansöka om forskningstillstånd om du vill använda handlingarna som källa för 

  • vetenskaplig forskning 
  • statistikföring eller 
  • planerings- eller utredningsarbete för en myndighet. 

Skyddspolisen har i regel beviljat forskningstillstånd för vetenskaplig forskning på postgradual nivå. Tillstånd beviljas inte för släktforskning, och det är inte heller möjligt att få tillstånd att forska i material som är mindre än 25 år gammalt.

Tillståndsprövningen görs med beaktande av de rättsliga förutsättningarna, den lagstiftning som gäller utlämnande av information och hur ändamålsenligt det är att bevilja tillstånd. Forskningstillstånd beviljas alltid för viss tid, och ett tillstånd kan återkallas av grundad anledning.

Att ansöka om forskningstillstånd 

Om du vill ansöka om forskningstillstånd, lämna in en begäran om information till Skyddspolisen för vetenskaplig forskning. Ansökningsformulär får du genom att kontakta Skyddspolisens registratorskontor. 

Vänligen tillfoga alltid en forskningsplan och en publiceringsplan till din begäran om information. 

Forskningsplanen ska ange 

  • ämnet för forskningen, klart avgränsat
  • bakgrund
  • syfte
  • forskningsmetoder
  • det material du behöver och motivering
  • tidsplan för genomförandet.

Avgränsa din uppgiftsbegäran så exakt du kan och motivera varför du behöver just de uppgifterna utifrån syftet och målen med din forskning. Din ansökan ska innehålla en redogörelse för hur du tänker sörja för att informationen skyddas. 

Bifoga förlagsavtalet, om avsikten är att din forskning ska publiceras exempelvis som en fackbok eller ges ut på något annat sätt. 

Bifoga en rekommendation från din handledare om du gör ett lärdomsprov. 

Om ditt forskningsämne kräver att ett forskningsetiskt organ gör en etikprövning, bifoga då utlåtandet från detta organ. Bifoga dessutom en redogörelse för dina behandlingsåtgärder enligt dataskyddslagen, om du samlar in personuppgifter för din forskning. 

Du kan efter behov också foga andra bilagor till din ansökan. Det kan röra sig exempelvis om andra rekommendationer, tillstånd att använda andra arkiv, hanteringsplan för materialet eller din egen meritförteckning.

Underteckna din ansökan och skicka in den till Skyddspolisens registratur 

Skicka in en undertecknad ansökan plus bilagor till Skyddspolisen, PB 151, 00121 Helsingfors eller [email protected]

Avtala om saken särskilt med Skyddspolisen, om du har för avsikt att skriva artiklar eller ge intervjuer utifrån din forskning.

Forskningsarbetet sker i Skyddspolisens lokaler 

När du fått forskningstillstånd får du ta del av materialet i Skyddspolisens lokaler och med dess utrustning. Du kan inte få kopior av handlingarna av Skyddspolisen. 

Närmare anvisningar om det praktiska arbetet kommer med forskningstillståndet.

Äldre handlingar finns i Riksarkivet

Handlingarna för Skyddspolisens föregångare (Detektiva centralpolisen, Stapo I och Stapo II) har överlämnats till Riksarkivet där forskare kan ta del av dem.

Efter en sekretesstid på 60 år överlämnar Skyddspolisen handlingarna till Riksarkivet. Kontakta Riksarkivet direkt om du är intresserad av de handlingarna.