Skyddspolisen i forskningens tjänst

Vid beviljandet av forskningstillstånd beaktar Skyddspolisen de rättsliga förutsättningarna, lagstiftningen gällande utlämnande av information och ändamålsenligheten i att bevilja tillstånd.

 Illustration - en ung kvinna vid arbetsbordet.

Källforskning i Skyddspolisens handlingar?

Skyddspolisens handlingar är huvudsakligen sekretessbelagda och den allmänna sekretesstiden för dem är 60 år. Du kan ansöka om forskningstillstånd om du vill använda handlingarna som källa för

  • vetenskaplig forskning,
  • statistikföring eller
  • planerings- eller utredningsarbete för en myndighet. 

Skyddspolisen har i regel beviljat forskningstillstånd för vetenskaplig forskning på postgradual nivå. Tillståndsprövningen görs med beaktande av de rättsliga förutsättningarna, den lagstiftning som gäller utlämnande av information och hur ändamålsenligt det är att bevilja tillstånd. Forskningstillstånd beviljas alltid för viss tid, och ett tillstånd kan återkallas av grundad anledning.

Skyddspolisen lämnar i allmänhet inte ut sekretessbelagt informationsmaterial för examensarbeten på pro gradu-nivå eller för släktforskning. För ett sådant ändamål kan du göra en vanlig informationsbegäran om handlingar, och då lönar det sig inte att ansöka om forskningstillstånd. 

Information om hur dataskyddet för personuppgifter sköts vid vetenskaplig forskning finner du på dataombudsmannens webbplats.

Skyddspolisen tar inte ut någon avgift för beviljade forskningstillstånd. Däremot tar Skyddspolisen ut 40 euro per timme för den del av arbetet som överstiger tio timmar, om det krävs mer än tio timmar arbete för att ta fram och gå igenom sekretessbelagda uppgifter som hänger samman med forskningstillståndet och för att bedöma innehållet i det informationsmaterial som lämnas ut för forskningsändamål.

Att ansöka om forskningstillstånd

Om du vill ansöka om forskningstillstånd, börja med att lämna in en fritt formulerad begäran om information till Skyddspolisens registratorskontor. Beskriv i korthet ämnet för din forskning, tidsavgränsningen och det material som du begär av Skyddspolisen. Vid behov skickar Skyddspolisen dig ansökningsformuläret och närmare anvisningar om hur du ansöker om forskningstillstånd.

Om det material du begär är offentligt eller om de sekretessbelagda delarna lätt kan raderas, kan din begäran om information behandlas som en sedvanlig begäran om handlingar.

Vänligen observera att handläggningstiden för forskningstillstånd undantagsvis är per se 6-12 månader.

Skyddspolisens äldre handlingar finns i Riksarkivet

Handlingarna för Skyddspolisens föregångare (Detektiva centralpolisen, Stapo I och Stapo II) har överlämnats till Riksarkivet där forskare kan ta del av dem.

Efter en sekretesstid på 60 år överlämnar Skyddspolisen handlingarna till Riksarkivet. Kontakta Riksarkivet direkt om du är intresserad av de handlingarna.