Underrättelseinformation ger nationell säkerhet

Skyddspolisens strategi

Illustration Skyddspolisens strategi: information, verksamhetskultur och samarbete.

Verksamhetsidé 

Skyddspolisen är en säkerhets- och underrättelsetjänst som avvärjer hot mot Finlands nationella säkerhet och tar fram unik information för att förebygga hot.

Vision

Den underrättelseinformation som Skyddspolisen tar fram är en väsentlig del av arbetet för att bekämpa hot mot den nationella säkerheten och av det utrikes- och säkerhetspolitiska beslutsfattandet. Vi inhämtar information som inte finns att tillgå någon annanstans.

Värden

Skyddspolisens värden är laglighet, pålitlighet och kvalitet. De märks i allt dagligt arbete med kunder, samarbetspartner och kollegor. 

Vi är orädda och samtidigt ansvarsfulla i vårt arbete och vi vågar pröva nytt.  

Vi lyckas bara tillsammans och med våra partner.

Vi tar hand om varandra.

Genomförande av strategin

Strategin har byggts upp i dialog med de anställda och våra intressentgrupper. Strategin lever och är flexibel: den uppdateras efter behov när omvärlden förändras. Den ska hjälpa oss att bli bättre i synnerhet i tre avseenden, nämligen i fråga om:

 • informationsinhämtning 
 • verksamhetskultur
 • samarbete

INFORMATION

 • Skyddspolisen erbjuder beslutsfattarna bästa möjliga underrättelseinformation vid rätt tidpunkt.
 • Vi inhämtar information systematiskt och målinriktat.  
 • Informationen styr arbetet. Vi ändrar vårt arbete flexibelt utifrån ny information. 

VERKSAMHETSKULTUR 

 • Vi litar på varandra och tar ansvar.
 • Personalens kompetens utvecklas systematiskt. 
 • Ledningsstrukturen och beslutsprocesserna är ändamålsenliga och öppna. 

SAMARBETE

 • Vi är initiativrika och systematiska i vårt nationella och internationella samarbete, som stöder vår informationsinhämtning och är till nytta för våra partner.
 • Vi strävar efter verkligt samspel. Vi är lyhörda för våra partners önskemål.
 • Vi bygger upp underrättelsekultur tillsammans.