Spionage kan rikta sig gentemot enskilda företag

Ekonomisk säkerhet är en väsentlig del av Finlands nationella säkerhet. Digitalisering av ekonomin har ökat mångfalden av hotbilder mot den nationella säkerheten.

 Illustration en soliga väggen.

Skyddspolisen inhämtar information om hot mot ekonomin i ett så tidigt stadium som möjligt i syfte att kunna förebygga hot och risker.

Främmande stater kan försöka påverka Finland ekonomiskt på många olika sätt, exempelvis under täckmantel av företagsköp eller andra investeringar. I synnerhet i fråga om odemokratiska stater är det ofta svårt att skilja åt privata och statliga projekt.

Samhällets kritiska infrastruktur måste skyddas 

Olaglig statlig underrättelseverksamhet kan gälla exempelvis finländsk högteknologisk kompetens eller produkter underställda exportkontroll. Stater med aktiv spionageverksamhet försöker ofta skaffa information om produktutveckling på områden där också Finland har spetskompetens.

Den tekniska utvecklingen har inneburit att det också blivit allt svårare att exakt ange vad som är exportkontrollerade produkter, såsom produkter med dubbel användning. Med de sistnämnda produkterna avses produkter som kan användas både för civila och för militära ändamål.

Den kritiska infrastrukturen i Finland är i allt större omfattning privatägd. Företag kan producera tjänster effektivt, men måste samtidigt anpassa systemskyddet efter sina inkomster.

Investeringar i privatägd infrastruktur intresserar utländska aktörer. Försäljning av kritisk infrastruktur till en utländsk köpare kan leda till en risk för Finlands nationella säkerhet.

Digitaliseringen har skapat nya sårbarheter

Kompetensbaserad information hör till de viktigaste produktionsfaktorerna i Finland och denna information finns allt oftare i informationssystem som är kopplade till nätet.  

När de samhällskritiska funktionerna allt mer finns ute på nätet ökar också risken för att systemen utsätts för olaglig underrättelseinhämtning. Även om spionage fortfarande också bedrivs med traditionella metoder har metodarsenalen vuxit i och med internet.

Digitalisering av ekonomin har ökat mångfalden av hotbilder mot den nationella säkerheten. Ett nytt fenomen är exempelvis attackerna mot kedjor av underleverantörer och tjänsteproducenter. Attackerna kan ge möjligheter att komma åt det egentliga underrättelsemålets system.

Läs mer om företagssäkerhet