Skyddspolisens arbete bygger på lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning

Underrättelsearbetet utgör kärnan av Skyddspolisens verksamhet. Skyddspolisens uppgift är att inhämta proaktiv och betydelsefull information om fenomen som hotar den nationella säkerheten.

 Illustration, mörk blå och grön bild av rulltrappor.

Skyddspolisens arbete bygger på lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning. De hot som Skyddspolisen får skaffa underrättelseinformation om finns uppräknade i underrättelselagstiftningen. Till dessa hot som allvarligt hotar den nationella säkerheten hör exempelvis de fall där en främmande stat spionerar på Finland eller där någon bedriver verksamhet som hotar ett stort antal människors liv eller samhällets vitala funktioner.

Lagstiftningen anger också exakt de metoder som får användas för att inhämta underrättelser. I Finland är det bara Skyddspolisen som får bedriva civilt underrättelsearbete.

Underrättelsearbetet utgör kärnan av Skyddspolisens verksamhet. Det primära i Skyddspolisens arbete är, till skillnad från den övriga polisen, inte att skaffa information i syfte att bekämpa brottslighet. I fråga om allvarliga brott är det Skyddspolisens samarbetspartner Centralkriminalpolisen som svarar för förundersökningen. 

Föremål för civil underrättelseinhämtning är enligt lag

 1. terrorism
 2. utländsk underrättelseverksamhet
 3. planering, tillverkning, spridning och användning av massförstörelsevapen
 4. planering, tillverkning, spridning och användning av produkter med dubbel användning
 5. verksamhet som allvarligt hotar den demokratiska samhällsordningen
 6. verksamhet som hotar ett stort antal människors liv eller hälsa eller samhällets vitala funktioner
 7. en främmande stats verksamhet som kan orsaka skada för Finlands internationella relationer, ekonomiska intressen eller andra viktiga intressen
 8. en kris som hotar internationell fred och säkerhet
 9. verksamhet som hotar säkerheten vid internationella krishanteringsinsatser
 10. verksamhet som allvarligt hotar säkerheten i samband med att Finland ger internationellt bistånd och i samband med annan internationell verksamhet
 11. internationell organiserad brottslighet som hotar den demokratiska samhällsordningen

Skyddspolisen får skaffa information också utanför landets gränser

Lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning trädde i kraft i juni 2019. Den innebar att Skyddspolisen fick rätt att exempelvis skaffa information om sådan datatrafik i kommunikationsnät som överskrider Finlands gräns. Med detta avses teknisk informationsinhämtning som baserar sig på automatiserad avskiljning av datatrafiken samt behandling av den inhämtade informationen. Beslut om användning av underrättelseinhämtning som avser datatrafik ska fattas av en domstol. 

Skyddspolisen har också rätt att inhämta information som gäller förhållanden utanför landets gränser. Syftet med underrättelseinhämtning som avser utländska förhållanden är att skaffa information om hot mot Finland i ett så tidigt skede som möjligt redan utanför landets gränser. När Finland inhämtar underrättelser är det enbart för att skydda det egna landet och de människor som bor i Finland.