Arbetsgivaren underrättas om resultatet av säkerhetsutredningen

Skyddspolisen analyserar all information som framkommer under en säkerhetsutredning från fall till fall i förhållande till den sökta anställningen.

Den som beställt utredningen, i de flesta fall en arbetsgivare, underrättas bara om sådant som kan vara av betydelse med avseende på skötseln av arbetsuppgifterna. 

Största delen av utredningarna ger ingen anledning till anmärkningar. Det är bara i cirka två procent av utredningarna som det påträffas något som behöver utlämnas. Skyddspolisen lämnar uppgifterna till arbetsgivaren i form av ett skriftligt utlåtande.

Om inget att anmärka finns eller det som framkommer inte är tillräckligt viktigt meddelar Skyddspolisen arbetsgivaren att inga uppgifter av betydelse för utredningen kom fram i fråga om den berörda personen. Beroende på utredningens omfattning rör det sig om 96–99 procent av fallen.

Arbetsgivaren bestämmer hur resultatet påverkar rekryteringen

Skyddspolisen tar aldrig ställning till om arbetsgivaren ska beakta resultatet av utredningen i sin rekrytering, dvs. huruvida personen är lämplig för den anställning ansökan gäller. Beslutet om att anställa en viss person fattas alltid av arbetsgivaren.

Genomförda säkerhetsutredningar förs in i registret över säkerhetsutredningar, som har en automatisk kontroll av oförvitlighet. Om en person som har undergått en säkerhetsutredning till exempel misstänks ha begått ett brott, gör Skyddspolisen, efter att ha hört den som utredningen gäller, en individuell bedömning från fall till fall av om det finns skäl att underrätta den arbetsgivare som beställt utredningen om saken.