Tillgänglighetsutlåtande

I detta utlåtande beskrivs de brister som webbplatsens tillgänglighet har och hur du kan ge oss respons om tjänstens tillgänglighet.

Webbplatsen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska offentliga nättjänster vara tillgängliga, dvs. alla ska ha likvärdiga möjligheter att använda nättjänsterna.

I detta tillgänglighetsutlåtande beskrivs de brister webbplatsens tillgänglighet har och hur du kan ge oss feedback om tjänstens tillgänglighet.

Tjänstens tillgänglighet

Nättjänsten Supo.fi uppfyller till stor del de i lagen föreskrivna tillgänglighetskriterierna på nivå A och AA (WCAG-specifikationen 2.1), och webbplatsen har inte några kritiska tillgänglighetsbrister. Vi övervakar fortlöpande tjänstens tillgänglighet bland annat med hjälpprogram.

Om det material du behöver inte är tillgängligt, kontakta oss via e-post [email protected]. Vi sänder materialet du behöver i tillgänglig form.

En förnyad version av webbplatsen Supo.fi publicerades 27.10.2020. Tillgängligheten beaktas i utvecklingen av alla nya funktioner.

Innehåll och funktioner som inte ännu är tillgängliga på webbplatsen

Vi har själva bedömt webbplatsens tillgänglighet. Webbplatsen uppfyller inte ännu till alla delar tillgänglighetskraven.

Sidornas rubriker innehåller fel på kodnivå

Sidornas html-kod kan innehålla överflödiga rubriknivåer som saknar text. De här nivåerna tolkas av skärmläsaren som tomma rubriker. På kolumnsidan har kolumnrubriker (Title) använts bara på grund av sina visuella effekter (större text), och därför uppfylls inte kriteriet 1.3.1. (WCAG 1.3.1)

Brister i PDF-filers tillgänglighet

På webbplatsen finns en del PDF-filer som inte är tillgängliga.

  • Filerna kan sakna uppgift om använt språk, sidans rubrik och namn samt definition av sektioner på sidan (page regions). (WCAG 2.4.1)
  • Filerna kan innehålla visuella element och diagram som saknar motsvarighet i textform. (WCAG 1.1.1)
  • Filerna kan ha brister i utformningen som försvårar användningen av skärmläsare, till exempel tomma radbyten och rubriker utan angiven rubriknivå. (WCAG 1.3.1)
  • Filerna kan ha brister i sina tabellstrukturer som försvårar användningen av skärmläsare, till exempel tabellstrukturer för positionering av text, felande programmatiska kolumnrubriker och uppdelning av likartade data på flera tabeller. (WCAG 1.3.1)
  • Filernas metadata kan ha brister, exempelvis felande rubriker (Title) eller felaktiga språkangivelser och uppgifter om upphovsman.

Fel i benämningen av länkarna på kodnivå

Vissa sidor på webbplatsen kan ha knapplänkar som är gömda visuellt. De är inte heller namngivna. Också knapplänkar som pekar på intilliggande länkar ingår. (WCAG 2.4.4)

Kontrastproblem i innehållet

I vissa fall är kontrasten mellan text och bakgrund inte tillräcklig. Problemet förekommer i några knappar. (WCAG 1.4.3)

Upptäckte du brister i tillgängligheten?

Vi vill fortlöpande förbättra nättjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte beskrivits i detta utlåtande, låt oss veta. Vi tar gärna emot också andra synpunkter och förbättringsförslag gällande tillgängligheten.

Du kan kontakta oss med blanketten på webbplatsen. Ange i meddelandet webbadressen till den sida där du upptäckte brister och beskriv bristerna så utförligt som möjligt.

•    Blankett för feedback om tillgängligheten

Övervakning av tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att tillgänglighetskraven uppfylls. Om du inte är nöjd med svaret du fått av Skyddspolisen kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats beskrivs utförligt hur anmälan görs och hur ärendet handläggs.

•    Tillgänglighetssidor på webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Detta utlåtande upprättades 20.7.2021.