Arbeta vid Skyddspolisen

Skyddspolisen har cirka 580 anställda. Bland våra medarbetare finns bland annat poliser, analytiker, it-experter och översättare. Medelåldern på våra anställda är omkring 42 år.

 Illustration - två människor vid bordet.

Om du är intresserad av att jobba hos oss, följ oss på följande webbsidor:

Tre Skypoanställda berättar om sitt jobb

Laura, analytiker

"Inte är jobbet sådant som det föreställs i James Bond -filmerna, men egentligen är verkligheten ofta mångdubbelt intressantare än fiktionen.”

Så säger Laura, som arbetar vid Skyddspolisen som analytiker. Laura framträder inte med sitt eget namn i syfte att skydda hennes identitet och Skyddspolisens verksamhet.

För Laura börjar en typisk arbetsdag redan hemma när hon läser morgonens nyheter, och en stor del av arbetsdagen går till att samla in bakgrundsmaterial och att sätta sig in i materialet. Utöver uppgifterna från offentliga källor använder sig analytikerna vid Skyddspolisen av information som Skyddspolisen själv inhämtat samt information från internationella partner.

Ofta arbetar analytikerna samtidigt med minst ett par rapporter. I akuta situationer måste rapporten skrivas under tidspress, och då är det viktigt att i snabb takt kunna ta fram välstrukturerad saktext.

”Vi låter varandra läsa våra texter också, och vi har som mål att producera till våra kunder så relevanta och informativa rapporter som möjligt.”

Skyddspolisens viktigaste kund är den högsta statsledningen, dvs. republikens president och statsrådet. Därtill delas rapporter även till andra myndigheter.

Samarbete med andra aktörer

Utöver rapportberedning och -skrivning innefattar en analytikers arbetsdag vanligen också samarbete med intressentgrupper. Till Skyddspolisens intressentgrupper hör till exempel andra myndigheter, forskare och forskningsinstitut, den privata sektorn och internationella partner.

Enligt Laura har hon under en typisk arbetsdag minst ett föredrag under beredning. Ibland talar hon inför en expertpublik på några personer, ibland inför en seminariepublik på hundratals personer.

”Mig gläder det att mitt jobb ger mig möjlighet att å ena sidan umgås och samarbeta med människor och att å andra sidan ibland dra mig undan till min forskarkammare för att sätta mig mycket djupt in i frågor som sällan behandlas av någon annan än Skyddspolisen.

”En väsentlig aspekt i underrättelseanalysen är framsyn, det vill säga att vi, i stället för att bara anteckna händelser, bedömer hur frågor av väsentlig betydelse för den nationella säkerheten kommer att utvecklas. Lägesbilden uppstår aldrig av sig själv, utan den skapas genom att utbyta information och tankar med våra partner och mellan oss.”

För vem passar inte detta jobb?

”Vi producerar material i Skyddspolisens namn, och rapporterna skapas framför allt genom lagarbete. För den som söker individuell ära är detta inte det rätta jobbet. Vi är emellertid typiska kunskapsarbetare och utför kreativt expertarbete.”

Antti, detektiv

"En detektiv har till uppgift att veta. Detektiven har djup kännedom om målpersoner och vad de håller på med, hurdana nätverk de har och hur det går för dem.”

Så sammanfattar Antti, en detektiv vid Skyddspolisen, syftet med sitt jobb. Han framträder inte med sitt eget namn i syfte att skydda hans identitet och Skyddspolisens verksamhet.

En typisk arbetsdag börjar Antti med att gå igenom meddelanden: Har det hänt något nytt?
Skyddspolisens kompetensområde omfattar hot mot statens säkerhet, såsom terrorism och spionage. Förberedelserna för sådana förehavanden sker i hemlighet och går ofta inte att reda ut utan användning av metoder för hemlig informationsinhämtning, såsom teleavlyssning.

Lagarbete, pusselläggning och framsyn

Detektiverna vid Skyddspolisen arbetar framför allt i grupp på ett mycket intensivt sätt. Enligt Antti innebär en typisk arbetsdag att en del av detektiverna med ansvar för en viss operation går igenom inhämtat material, en del sköter internationell korrespondens och en del förbereder sig för att föra samtal med berörda personer och går och för sådana samtal.

Han beskriver detektivjobbet som pusselläggning.

”Kunskap är inte något som faller från skyn ner i våra knän, utan den skapas genom att arbeta och vara kritisk. Ingenting tas för givet, utan allt ska vara välgrundat. Därtill är det viktigt med framsyn. Vad kan vi, utifrån den information vi nu har, säga om morgondagen?”

Innehållet i Anttis arbetsdagar varierar, men ett gemensamt drag är alltid den ständiga möjligheten till förändringar.

”Ibland är arbetsdagen mycket hektisk, ibland händer det däremot så gott som ingenting av betydelse. Man måste kunna plocka ut det väsentliga ur informationsflödet och kunna förstå när det behövs åtgärder. Det hjälper med att ha ett gott minne och vara kvicktänkt.”

För vem passar inte detektivjobbet?

”Om du vill ha action, bli stjärna eller avancera snabbt, så då rekommenderar jag inte det här jobbet. Däremot är jag säker på att det finns extra intressanta jobb här för uthålliga, kloka och på alla sätt skärpta typer som är intresserade av världen.

Mika, analytiker

”Analytiker beskriver innehållet i mitt arbete bättre än forskare, även om min officiella finska tjänstebeteckning är tutkija”. 

Så här säger Mika, som arbetar vid en av Skyddspolisens operativa enheter. Mika framträder inte med sitt eget namn i syfte att skydda hans identitet och Skyddspolisens verksamhet.

Mika  jobbar dagligen i ett nära samarbete med Skyddspolisens detektiver. Arbetsuppgifterna och arbetstakten varierar, och ibland kräver arbetet att man är flexibel även med arbetstiderna.

”Som analytiker har jag ansvar för att ta fram bakgrundsmaterial med anknytning till det operativa arbetet och att skapa en helhetsbild utifrån den inhämtade informationen. Om en detektiv har till uppgift att veta, så har en analytiker till uppgift att förstå, att kunna kombinera uppgifter till större helheter och att lägga fram resultaten.”

Innehållet i Mikas arbetsdagar avgörs av arbetssituationen vid respektive tillfällen. Vanligen jobbar han en stor del av dagen vid sin arbetsdator samt utbyter information inom gruppen.

”Jag tycker om att jobbet är så mångsidigt och att det är så intressanta frågor jag har möjlighet att arbeta med. Jobbet är å ena sidan mycket självständigt, men samtidigt har jag ett nära samarbete med de övriga i gruppen. Jag känner inte till någon annan arbetsplats där man skulle ha möjlighet till just sådant här jobb, åtminstone inte med universitetsbakgrund.”

Mika listar lämpliga egenskaper för en analytiker:

”Ett slags brett tankesätt och flexibilitet är absolut nödvändiga, såsom också en ständig färdighet att lära sig nytt. Arbetet är lite som att lägga pussel utan att på förhand veta hur stort det ska bli och så att en stor del av bitarna kanske fattas. Det kan man ju uppleva som ganska frustrerande – eller intressant!”

För vem passar inte detta jobb?

”Om du vill vara en expert som koncentrerar sig på ett mycket begränsat specialområde eller om du har svårt att tåla ett jobb som rör sig om halvfärdigt material eller material med osäkerhetsfaktorer, så då trivs du antagligen inte i det här jobbet.”