Skyddspolisen bekämpar terrorism genom underrättelsearbete

Skyddspolisen har som uppgift att bekämpa terrorism genom att bedriva underrättelsearbete. Målet är att avslöja terrorverksamhet och anknytande fenomen i ett så tidigt skede som möjligt.

 Illustration - två hus och solljus återspeglar från fönstrar.

Terrorism är inte vilken brottslighet som helst, utan för samhällets vidkommande är den av alldeles särskild karaktär. Avsikten med terrordåd är att sprida rädsla i samhället. Ett attentat får ofta politiska konsekvenser och ibland även ekonomiska konsekvenser.  

Skyddspolisens uppgift är att avvärja de allvarligaste hoten mot den nationella säkerheten. Terrorism är ett av dessa hot. 

Skyddspolisen bekämpar terrorism genom underrättelsearbete

Skyddspolisens roll inom kontraterrorismen är att skaffa information om terrorverksamhet med hjälp av metoder för underrättelseinhämtning. Skyddspolisens uppgift är att i ett så tidigt skede som möjligt avslöja terrorverksamhet i Finland, också sådan vars mål är utomlands. 

Skyddspolisen tar fram proaktiv underrättelseinformation om terrorrelaterade fenomen för att stöda statsledningens beslutsfattande. Dessutom försöker Skyddspolisen avslöja terrorverksamhet genom egna operationer samt genom ett kontinuerligt och nära informationsutbyte med andra myndigheter och internationella partner. 

Kontraterrorismen bygger på samverkan mellan alla myndigheter och samhälleliga aktörer. Huvudansvaret för att bekämpa och förebygga terrorism hör till polisen. 

Vad är terrorverksamhet?

Terrorismen tar sig uttryck i terrordåd med en våldsbejakande ideologi som drivkraft. Attackerna kan rikta sig till exempel mot civilbefolkningen, mål som symboliserar fienden eller kritisk infrastruktur. 

Också den som stöder terrororganisationer utan att själv bruka våld gör sig skyldig till terrorverksamhet. Den stödjande verksamheten kan bestå exempelvis i rekrytering av nya medlemmar eller produktion eller spridning av terroristisk propaganda. 

Finansiering är ett av de väsentligaste sätten att stödja terrorism. Tillgångar kan samlas in till exempel för att finansiera attackplaner, för att finansiellt stödja individer eller grupper som deltar i terroristisk verksamhet, för löneutbetalning eller för inköp av material. Penninginsamling kan innehålla även inslag av påtryckningar och tvång. 

Det finns skillnader mellan olika länder i fråga om vilka gärningar eller ideologier som anses vara terroristiska. FN och EU för förteckningar över terrororganisationer. I Finland finns terroristbrotten angivna i strafflagen.

Den nationella strategin för bekämpning av terrorism 2022–2025

Kontraterrorismens mål och medel bygger på statsrådets principbeslut om en nationell strategi för bekämpning av terrorism. Målet är att Finland fortsättningsvis ska vara ett säkert land. 

Strategin syftar till att säkerställa att Finland har tillräcklig beredskap och handlingsförmåga inom kontraterrorismen. Detta kräver långsiktig myndighetssamverkan. Det är inrikesministeriet som övervakar strategigenomförandet.