Dina rättigheter vid en säkerhetsutredning

Det krävs alltid ditt samtycke för att en säkerhetsutredning ska kunna göras gällande dig. Det görs aldrig en säkerhetsutredning av dig utan att du vet om det.

Det kan göras en säkerhetsutredning av person gällande dig exempelvis i samband med rekrytering, men bara om de lagfästa villkoren är uppfyllda. Den som ansöker om ett jobb informeras i förväg, exempelvis i platsannonsen, om att en säkerhetsutredning kommer att göras.

Ditt samtycke till att utredning görs kan du ge i Skyddspolisens e-tjänst eller genom att underteckna en säkerhetsutredningsblankett. Du får instruktioner av din arbetsgivare eller den rekryterande arbetsgivaren.

Ingen är skyldig att ge sitt samtycke till en säkerhetsutredning. En genomförd säkerhetsutredning kan däremot vara en förutsättning för rekryteringsbeslutet.

Bara de informationsinhämtningsmetoder som lagen tillåter används för säkerhetsutredning 

Skyddspolisen får inhämta information på fyra sätt i samband med en säkerhetsutredning, nämligen genom att

  • be dig att fylla i säkerhetsutredningsblanketter
  • göra registersökningar (t.ex. i befolkningsdatasystemet och straffregistret)
  • begära uppgifter om dig av andra finländska och utländska myndigheter och av kreditinstitut och finansiella institut, såsom banker
  • intervjua dig.

En säkerhetsutredning innebär aldrig att din telefon avlyssnas eller att din datakommunikation följs. Sådana metoder är inte tillåtna när det gäller att inhämta information i samband med en säkerhetsutredning.

Skyddspolisen prövar från fall till fall om framkomna uppgifter ska meddelas

Om det i samband med en säkerhetsutredning framkommer att du gjort dig skyldig till ett brott eller att du misstänks för ett brott, gör Skyddspolisen alltid en fallspecifik bedömning av huruvida arbetsgivaren ska underrättas. Då beaktas bland annat hur gammal du var när du begick brottet och hur lång tid som förflutit sedan brottet. Vidare väger Skyddspolisen brottets betydelse mot den anställning du sökt.

Samma fallspecifika prövning görs om det framkommer något annat anmärkningsvärt av säkerhetsutredningen, såsom betalningsanmärkning eller skulder som är föremål för utsökning.

Du har rätt att få resultatet av säkerhetsutredningen

Du informeras om den färdiga utredningen och dess resultat, i regel av din arbetsgivare eller den rekryterande arbetsgivaren. Om det inte framkommit något att anmärka lämnar Skyddspolisen inga uppgifter om dig till arbetsgivaren. Största delen av säkerhetsutredningarna innehåller inget att rapportera.

Om Skyddspolisen skriftligen underrättar din arbetsgivare eller den rekryterande arbetsgivaren om något som framgått av säkerhetsutredningen, måste arbetsgivaren ge dig underrättelsen eller en kopia för påseende. 

Uppgifterna i en säkerhetsutredning kan också bygga på sådana register som du som målperson för utredningen inte har rätt att granska. Vid behov kan du be dataombudsmannen att å dina vägnar kontrollera att dina uppgifter använts i enlighet med lag.

Arbetsgivaren får inte förvara den skriftliga underrättelsen mer än sex månader. Efter det kan du be att Skyddspolisen visar upp underrättelsen. Skyddspolisen ska radera uppgifterna i utredningen ur registret över säkerhetsutredningar senast tre år efter det att utredningen upphört att gälla. 

Om du vill ta del av underrättelsen på något av Skyddspolisens verksamhetsställen ska du först kontakta Skyddspolisens enhet för säkerhetsutredningar för att komma överens om var och när ett sådant besök kan äga rum. Begäran kan göras på adressen [email protected].