Säkerhetsutredningar av företag söks vanligen av myndigheter

Ett företag kan ansöka om säkerhetsutredning avseende sig självt främst för internationell verksamhet.

En myndighet kan ansöka om säkerhetsutredning av ett företag, om

  • den avser att ingå avtal med företaget och handlingar som hör till säkerhetsklass I–III eller andra sekretessbelagda handlingar hanteras i samband med detta
  • företaget har verksamhet som anknyter till kärnämnestransporter, kärnanläggningar, tillverkning av sprängämnen eller transport av sprängämnen.

Ett företag kan ansöka om en säkerhetsutredning avseende sig självt, om det

  • behöver en utredning för att fullgöra en förpliktelse enligt lagstiftningen eller en internationell förpliktelse som gäller informationssäkerhet
  • kan bli utsett att delta i ett projekt som ordnas av en internationell organisation, ett internationellt organ eller en utländsk myndighet eller i ett upphandlingsförfarande som ordnas i ett annat land 
  • inleder företagsverksamhet i ett annat land.

Av tabellen nedan framgår de olika situationer där en säkerhetsutredning av företag söks, vem som ansöker om utredningen och vem som gör utredningen.