Hur ett företag blir säkerhetsutredningskund

Skyddspolisen kan göra säkerhetsutredningar av personer endast för de företag som den godkänt för förfarandet med säkerhetsutredningar.

Om ditt företag inte tidigare använt Skyddspolisens tjänster, men du vill låta göra säkerhetsutredningar av dina anställda, ska du ge in en skriftlig redogörelse.

Redogörelsen ska innehålla följande uppgifter:

  • företagets namn, företags- eller organisationsnummer, kontaktperson och faktureringsadress (faktureringsblanketten skickas till kunden efter beslutet om godkännande)
  • företagets bransch och uppgift om hur företagets verksamhet anknyter till de intressen som ska skyddas enligt säkerhetsutredningslagen (1 §)
  • upplysningar om de arbetsuppgifter som företaget vill utsträcka säkerhetsutredningsförfarandet till. Redogörelsen ska särskilt innehålla en beskrivning av den information eller de lokaler som ska skyddas och som ligger till grund för ansökan om säkerhetsutredning. Informationen medger en bedömning av huruvida en säkerhetsutredning av person får göras i fråga om arbetsuppgifterna.
  • företagets säkerhetsarrangemang: företaget ska beskriva hur det genom tekniska eller andra åtgärder begränsat tillgången till den information som skyddas, sörjt för skyddet av lokaler och informationssystem och vidtagit andra åtgärder för att genomföra informationssäkerhet och andra säkerhetsarrangemang.

Företaget kan påvisa att säkerhetsarrangemangen är i behörigt skick genom

  • ett intyg utfärdat av ett godkänt bedömningsorgan
  • ett intyg utfärdat av Transport- och kommunikationsverket
  • ett intyg över säkerhetsutredning av företag
  • en säkerhetsplan
  • någon annan motsvarande redogörelse som påvisar att säkerhetsarrangemangen är i behörigt skick.

Säkerhetsarrangemangen måste utredas i syfte att säkerställa att företaget använder säkerhetsutredningar av personer bara som en del av mer omfattande åtgärder för informationssäkerheten och inte i stället för dem.

Skicka redogörelsen till Skyddspolisens registratur under adress PB 151, 00121 Helsingfors.

Varje ny kund får en kontaktperson

När ditt företag blivit godkänt som kund hos Skyddspolisens utser Skyddspolisen en ansvarig person som du kan kontakta.