Skyddspolisen producerar framför allt underrättelseinformation

Underrättelseinformation är unik information som Skyddspolisen erbjuder statsledningen i Finland. Civila underrättelser inhämtas bara angående fenomen som allvarligt hotar den nationella säkerheten.

Illustration, blåa och vita väggor med skuggar.

Skyddspolisen ska ta fram relevant och proaktiv information för att skydda den nationella säkerheten. Risker och hot måste kunna identifieras redan i förväg för att skapa beredskap mot dem. 

Skyddspolisen ställer den information den analyserat till statsledningens, dvs. statsrådets och republikens presidents, förfogande. Tack vare möjligheten att använda olika metoder för underrättelseinhämtning kan Skyddspolisen tillhandahålla dessa kunder unik information som de inte annars kan få tag på. Därtill tjänar Skyddspolisen på en bred skala också andra myndigheter, företag, organisationer och medborgare. 

Prioriteringarna styr Skyddspolisen när den inhämtar information

Prioriteringarna för civil underrättelseinhämtning bestämmer vilka ämnen Skyddspolisen främst inhämtar information om. Ämnena väljs utifrån de sakområden inom vilka Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska ledning mest angeläget behöver information. Påverkande faktorer är det allmänna säkerhetsläget och förändringar i detsamma. 

Prioriteringarna tas årligen fram under inrikesministeriets styrning. I beredningsfasen för Skyddspolisen samtal med statens politiska ledning och tjänstemannaledning beträffande deras informationsbehov. 

Prioriteringarna för civil underrättelseinhämtning samordnas också med prioriteringarna inom den militära underrättelseinhämtningen. För militär underrättelseinhämtning ansvarar för Finlands del underrättelseavdelningen vid staben för Försvarsmakten. 

Prioriteringarna för underrättelseinhämtningen är minutiöst uppbyggda kring lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning, eftersom bara det som anges i lag får vara föremål för inhämtning av underrättelser. Bland föremålen för civil underrättelseinhämtning kan nämnas exempelvis terrorism, utländsk underrättelseverksamhet eller verksamhet som allvarligt hotar den demokratiska samhällsordningen. 

Förädlingen av information beskrivs med en underrättelsecykel

Underrättelsetjänstens grundläggande arbete kan beskrivas med hjälp av en så kallad underrättelsecykel. När prioriteringarna för underrättelseinhämtningen väl har blivit definierade, siktar Skyddspolisen på att skaffa information om dem från olika källor och med hjälp av olika metoder.

När informationen är inhämtad förädlas den till analyser och bedömningar för statsledningen och myndigheter. Analyserna används för lägesbedömningar och som beslutsunderlag. 

I sina analyser utnyttjar Skyddspolisen såväl öppna källor som hemlig operativ information, som skaffas genom egen informationsinhämtning. Dessutom får Skyddspolisen information av inhemska och internationella samarbetspartner.

Underrättelseinformationen är till sin natur ofta förknippad med viss osäkerhet. Det förekommer variation i hur pass tillförlitliga källorna är, och den inkomna informationen kan ibland vara bristfällig. Därför motiverar och referentgranskar analytikerna grundligt de bedömningar som görs utifrån underrättelseinformationen. Eventuella osäkerheter lyfts tydligt fram.