Skyddspolisen motverkar spridningen av massförstörelsevapen

Skyddspolisen övervakar att varken teknik eller kunskap som gäller massförstörelsevapen förs vidare från eller via Finland. Arbetet mot spridning av massförstörelsevapen bedrivs i Finland i form av samarbete mellan ett flertal myndigheter.

 Illustration en gata med parkerade bilar.

En av Skyddspolisens uppgifter är att förhindra spridning, anskaffning och tillverkning av massförstörelsevapen. Det rör sig om Skyddspolisens arbete med icke-spridning eller för att motverka spridning.

Skyddspolisen arbetar för att säkerställa att spridningen av massförstörelsevapen eller exporten av konventionella vapen till länder som omfattas av vapenexportförbud inte främjas via Finland eller genom utnyttjande av finska företag. 

Avsikten är att förhindra teknik, anordningar och know-how avseende massförstörelsevapen från att spridas. Genom att motverka spridning kan man också försöka skapa fördröjning i en främmande stats militära förmåga, om den hotar den nationella säkerheten.  

Arbetet för att motverka spridning riktar sig mot aktörer som har för avsikt att bryta mot internationella avtal.  

Massförstörelsevapen motverkas genom internationellt samarbete

Spridningen av massförstörelsevapen motverkas också genom internationella avtal. Detta arbete hör i Finland till bland annat utrikesministeriet och försvarsministeriet. Utrikesministeriet svarar för beviljande av exporttillstånd för produkter med dubbel användning och försvarsministeriet för beviljande av exporttillstånd för försvarsmateriel.

Produkter med dubbel användning är produkter, teknologi, tjänster och andra nyttigheter som vid sidan av sin civila användning också kan användas för militära ändamål. 

Företag får inte föra produkter med dubbel användning till länder utanför EU utan särskilt exporttillstånd. Avsikten är att förhindra dessa produkter från att komma att användas för tillverkning av massförstörelsevapen. Det är företaget självt som har ansvar för att ansöka om exporttillstånd eller utreda om ett sådant behövs.

Även forskning kan vara föremål för andras intresse

Forskningen i Finland intresserar ett flertal länder som vill utveckla sina program för massförstörelsevapen. Varje medlem av och aktör inom ett forskarsamhälle ansvarar för att kunskapen inte förs till sådana länder utanför EU som misstänks för att utveckla massförstörelsevapen. 

Ett intensivt nationellt och internationellt samarbete fyller en viktig funktion för måluppfyllelsen. Ett nära samarbete bedrivs med såväl myndigheter och företagssektorn som universiteten. Avsikten är att förbättra de finländska aktörernas riskhantering.

Ryssland vill ha produkter och teknik från väst

Anfallskriget mot Ukraina och de skärpta exportrestriktionerna till följd av det har orsakat brist på olika material och komponenter i Ryssland. Ryssland försöker kompensera för bristen och upprätthålla sin militära förmåga genom att kringgå restriktionerna.

Ryssland söker aktivt nya rutter för sina anskaffningar. Landet försöker kringgå exportrestriktionerna bland annat genom att dölja den faktiska köparen genom långa leveranskedjor och genom att utnyttja tredjeländer. Ryssland använder både enskilda företag och upphandlingsnätverk för att skaffa sådan teknologi som landet behöver. Anskaffningarna har inte nödvändigtvis alltid en tydlig koppling till Ryssland. 
 
Finländska företag och universitet besitter rikligt med internationellt erkänd kompetens och avancerad teknik. Exempelvis olika elektroniska komponenter, mätinstrument, verktygsmaskiner, materialteknik, optik, sjöfartsteknik och kvantteknologisk know-how intresserar Ryssland. Landet ägnar sig åt dold anskaffning av dessa produkter och tekniker.
 
Finländska företag och universitet bör fästa uppmärksamhet vid anskaffningsförsök eller kontakter som avviker från det normala.