Skyddspolisens uppgift är att skydda den nationella säkerheten

Skyddspolisen är en säkerhets- och underrättelsetjänst som lyder under inrikesministeriet. Den har verksamhet både inom landet och utanför landets gränser. Den ska förebygga och avvärja de mest allvarliga hoten mot den nationella säkerheten.

 Illustration - två människor vid dörren i grå betong trappan.

Skyddspolisen

  • inhämtar, analyserar och delger underrättelseinformation som beslutsunderlag
  • bekämpar terrorism
  • motverkar spionage
  • följer och bedömer hotet från inhemsk extremism
  • gör säkerhetsutredningar av personer som väljs till uppdrag som är viktiga med avseende på nationell säkerhet eller enskilda intressen av synnerligen stor betydelse.

Skyddspolisen har till uppgift att upptäcka, förhindra och avslöja sådan verksamhet, sådana förehavanden och sådana brott som kan hota statsskicket och samhällsordningen eller Finlands inre eller yttre säkerhet. 

Skyddspolisens vision och värden styr verksamheten

Skyddspolisen är en effektiv säkerhets- och underrättelsetjänst med förnyelseförmåga och med sakkunskap som lägger grunden för Finlands nationella säkerhet.

Skyddspolisen producerar proaktiv och betydelsefull underrättelseinformation för att upprätthålla den nationella säkerheten. Skyddspolisen inhämtar information både aktivt själv och genom att delta i det internationella samarbetet.

Skyddspolisens arbete styrs av dess värden, nämligen

  • laglighet
  • pålitlighet och
  • kvalitet.

Internationellt samarbete är en integrerad del av Skyddspolisens verksamhet

Internationellt samarbete är viktigt för alla underrättelsetjänster, även Skyddspolisen, som skaffar en del av den information den behöver genom detta samarbete. Information utbyts mellan säkerhetsmyndigheterna i olika länder på bilateral och multilateral basis.

Skyddspolisens viktigaste internationella samarbetspartner är de nordiska och övriga europeiska säkerhets- och underrättelsetjänsterna. Dessutom har Skyddspolisen kontakter även med utomeuropeiska tjänster.

Skyddspolisen deltar även i det traditionella internationella polissamarbetet inom den egna verksamhetssektorn, men i stället för brottsutredning ligger fokus då på underrättelseverksamhet.