Högerextrem ideologi ur terrorismens synvinkel

Under de senaste åren har flera högerextrema terrordåd utförts eller förhindrats i västländerna. Motiveringen bakom attackplanerna har varit etno- och rasnationalism.

 Illustration - gården med röda färger mitt i hus.

Det högerextrema terrorhotet har ökat de senaste åren i västvärlden, också i Finland. I Finland orsakas det största terrorhotet av enskilda personer och smågrupper. 

I den högerextrema ideologin accentueras bland annat rasism, antisemitism och främlingsfientlig-het. Som sina fiender utpekar högerextrema aktörer framför allt dem som de upplever som ett hot mot nationalstatens, sin kulturs eller den vita befolkningens existens. De ser fiender i exempelvis invandrare, etniska och religiösa minoritetsgrupper och politiker. 

Det som gör den högerextremistiska ideologin extremistisk är acceptans av våldsutövning och strä-van efter att kullkasta demokratin. Ideologin främjas med odemokratiska medel. Anhängarna av högerextremism är i huvudsak olika utomparlamentariska aktörer, allt från enskilda personer till smågrupper och från gaturörelser till internationella nätverk. 

De högerextrema inriktningar som i dagens läge är av relevans ur terrorverksamhetens synvinkel kan grovt indelas i etnonationalism och rasnationalism. Dessa ideologiska inriktningar har under de senaste åren använts som motiv till terrordåd i västländerna. Skyddspolisens intresse gäller högerextrem aktivitet med terrorkopplingar.

Även om det finns olika inriktningar i den högerextrema idévärlden, representerar högerextrema aktörer inte nödvändigtvis bara en inriktning. Bland den våldsbejakande extremhögern kan man också se mer individuella ideologier och oklara ideologiska skiljelinjer.

Främlingsfientlighet, invandrarfientlighet och skydd av den vita identiteten står fortfarande i centrum för den högerextrema ideologin, men dessa grundläggande utgångspunkter kompletteras med mångahanda åsikter. Det är exempelvis inte uteslutet att beundra extrema islamistiska terrororganisationer som Isil inom de mest radikala högerextrema kretsarna. Samtidigt har högerextrema anhängare av accelerationism och raskrig på sina håll kombinerat olika ockulta och ritualistiska uppfattningar med ett etos baserat på nationalsocialism.

Enligt etnonationalistiskt tänkesätt är den vita befolkningen hotad 

Etnonationalismen utgår från tanken på att bevara ett etniskt homogent samhälle. Man vill undvika att etniska grupper blandas. Enligt ideologin har den vita befolkningen rätt att försvara och skydda sin etniska enhetlighet. 

Tanken är i hög grad närvarande i teorin om ett så kallat befolkningsutbyte, som extremhögern för fram. Enligt den pågår ett avsiktligt försök att göra den vita västerländska befolkningen till en un-derkuvad minoritet och att gradvis ersätta den i västländerna. 

Etnonationalism och teorin om befolkningsutbyte har utgjort en central grund när högerextremt våld rättfärdigats under de senaste åren. Ideologiinriktningen har blivit särskilt framträdande i och med terrorattacken i Christchurch i Nya Zeeland. Gärningsmannen för attacken mot två moskéer med 51 dödsoffer i mars 2019 försvarade gärningen med vilja att skydda den vita befolkningen. 

Attacken i Christchurch och propagandan kring den har inspirerat högerextrema terrorister. Dådets inspirerande effekt har märkts i flera genomförda våldsdåd och avslöjade attackplaner runt om i världen.

Rasnationalismen betonar vit överhöghet

Rasnationalismen betonar rasrenhet och totalitarism. Strömningen grundar sig på uppfattningen om vit överhöghet, dvs. den vita befolkningens överlägsenhet, och rätten att undertrycka och an-vända våld mot andra befolkningsgrupper. 

Åskådningar som betonar fascism, nynazism, raskrig och antisemitiska konspirationsteorier ingår typiskt sett i det rasnationalistiska tänkesättet. 

Ur den högerextrema terrorismens synvinkel har rasnationalismen under de senaste åren accen-tuerats särskilt i den internationella miljö som är känd som Siege-kultur. Dess anhängare hetsar till raskrig och siktar på att med våld kullkasta den rådande samhällsordningen. Denna verksamhetsmodell som betonar accelering av våld kallas även för accelerationalism.

Denna underkultur är i synnerhet verksam på nätet på de sociala medieplattformar som extrem-högern gynnar. En del av anhängarna för också fram ockultistiska och satanistiska åsikter. 

Det mest konkreta uttrycket för Siege-kulturen är löst sammansatta terroristgrupper. De mest välkända är Atomwaffen Division, The Base, Feuerkrieg Division och Sonnenkrieg Division. De cell-strukturerade gruppernas verksamhet sker i synnerhet på webben, men vissa av dem har också ordnat exempelvis vapenutbildning. Grupper har delvis klassificerats som terroristiska i Storbritan-nien, Australien och Kanada.

I väst har det avslöjats attackplaner med kopplingar till Siege-kulturen, och dessutom har anhäng-are av Atomwaffen Division gjort sig skyldiga till totalt fem brott mot liv i Förenta staterna.