Spionerande stater kan vara intresserade av politisk eller ekonomisk information

Spionage kan utnyttjas till exempel för att leta efter information om statliga beslutsprocesser eller högteknologi som företag utvecklat.

Illustration - människor sitter på gräsmattan i parken.

Fler aktörer än man ofta inser kan bli föremål för spionage. Vilken organisation som helst kan utsättas för spionage, om den besitter information som är intressant för en spionerande stat eller om den kan påverka beslutsprocesser. 

Spionage bedrivs för att få information om beslutsfattandet

Den information som i mest typiska fall inhämtas genom spionage gäller det utrikes-, inrikes- och säkerhetspolitiska beslutsfattandet och beredningen av politiska ståndpunkter i målstaten. Till exempel arktiska ärenden och cybersäkerhet är frågor av intresse för utländska underrättelsetjänster. Information inhämtas från den krets där den behandlas.

Försöken att skaffa information kan uoch beredningen av politiska ståndpunkter i målstaten. Till exempel arktiska ärenden och cybersäkerhet är frågor av intresse för utländska underrättelsetjänster. Information inhämtas från den krets där den behandlas.töver myndigheter också rikta sig mot företag som exempelvis producerar informationssystemtjänster till myndigheter.

Uppgifter om företagens produktutveckling intresserar spionerande stater

Ett annat viktigt föremål för spionage är de företag som utvecklar högteknologiska produkter. Spionaget kan också gälla en tjänsteleverantör som företaget lagt ut sina informationssystem på. 

Även företag inom traditionella branscher kan bli föremål för spionage. Det kan röra sig om ett land i utveckling som försöker knappa in på västländernas försprång inom teknologin. Utöver företag kan också forskningsinstitut bli föremål för spionage när de deltar i industriell produktutveckling.

Samhällskritisk infrastruktur hör till föremålen för spionage

Sådana offentliga organisationer och företag som upprätthåller och bygger upp kritisk infrastruktur, såsom energiförsörjning, datakommunikationsnät och vattenförsörjningstjänster, är möjliga föremål för spionage från andra stater. 

Information om infrastrukturens uppbyggnad och om därtill hörande säkerhetsarrangemang är intressant för sådana stater som i ett krisläge vill påverka deras funktion eller till och med slå ut hela infrastrukturen.

Även indirekt information är intressant

Vid statliga spionageoperationer är det inte bara de faktiskt sekretessbelagda handlingarna man vill komma åt, utan även sådan indirekt information som kan utnyttjas för att skaffa sekretessbelagda uppgifter. 

Till denna typ av information räknas exempelvis de anställdas kontaktuppgifter och roll i organisationen, samarbetsnätverk och underleverantörkedjor, it-baserade identifieringsuppgifter och säkerhetsarrangemang i informationssystem.

Flyktingspionage kränker de grundläggande fri- och rättigheterna för personer bosatta i Finland

Underrättelsetjänsterna i vissa länder övervakar och trakasserar människor bosatta i Finland. De som utsätts för sådant är för det mesta personer som i hemlandet klassificerats höra till den politiska oppositionen eller som hör till en viss etnisk minoritet. Denna form av underrättelseverksamhet kallas flyktingspionage.