Hoppa till innehåll

Skyddspolisens Årsbok 2019: Terrorhotet fortfarande på nivå 2 dvs. förhöjt hot - ständiga förändringar i lägesbilden

Utgivningsdatum 2.4.2020 9.00 | Publicerad på svenska 13.10.2020 kl. 15.52
Pressmeddelande
Vuosikirjan 2019 kansi

Enligt Skyddspolisens bedömning ligger terrorhotet i Finland kvar på nivå 2 på en fyrgradig skala, dvs. förhöjt hot. Hotnivån är oförändrad, men lägesbilden av terrorism har emellertid förändrats både internationellt sett och i Finland. Oberoende av ideologi utgör enskilda aktörer det största hotet om terrorattacker.

Den uppdaterade terrorhotbedömningen ingår i Skyddspolisens årsbok 2019, som utgivits den 2 april. I fortsättningen kommer hotbedömningen att uppdateras minst en gång per år.

Resor och långvarig vistelse i konfliktområdet i Syrien och Irak har stärkt i synnerhet radikalislamistiska nätverk och deras förmåga och beredskap att bruka våld. ISIL är i västvärlden fortfarande ett hot trots att organisationen förlorat sina territorier i Syrien och Irak.

Hotet om högerextrem terrorism har ökat i västländerna. På grund av inspirationseffekten från den senaste tidens attentat, de samhälleliga motsättningarna och i synnerhet radikaliseringen på nätet är liknande enstaka våldshandlingar möjliga också i Finland.

Vid bedömningen av terrorhotet beaktar Skyddspolisen inte bara förberedelser till attentat utan också stödaktiviteter av olika slag: produktion och spridning av propaganda, uppmuntrande av andra att stödja terrorism samt värvning och finansiering.

Coronaviruspandemin - än så länge inga större omedelbara hot mot den nationella säkerheten

Det inre säkerhetsläget är i Finland för närvarande stabilt, men om undantagsförhållandena fortsätter en längre tid, kan detta öka hot mot den nationella säkerheten.

Finland utsätts kontinuerligt för främmande makters olagliga underrättelseverksamhet. De spionerande staterna är i synnerhet ute efter sårbarheter som kan ge dem tillgång t.ex. till sekretessbelagd information. Såväl statliga som icke-statliga aktörer kan utnyttja situationen för att öka social instabilitet. Dessutom kan ytterlighetsrörelser under långvariga undantagsförhållanden försöka utnyttja allt starkare motsättningar i samhället. Undantagsförhållandena kan även innebära ökad, tendentiös spridning av disinformation med allt större effekter.

- Undantagsförhållandena utgör för främmande makter ett tillfälle till olaglig underrättelseverksamhet, cyberspionage och omfattande påverkan. Till frågor av särskilt intresse för olaglig underrättelseverksamhet hör pandemins konsekvenser för det finländska samhället, myndigheternas prestationsförmåga, företagsverksamheten eller försörjningsberedskapen, berättar Antti Pelttari, chefen för Skyddspolisen.

- En stor del av finländarna har nu övergått till distansarbete, och även vid distansarbete ska man sörja för informationssäkerheten minst lika bra som under normala omständigheter, tillägger Pelttari.

De nya befogenheterna har tagits i bruk

Förra året var ett historiskt år för Skyddspolisen, eftersom Skyddspolisens befogenheter i juni 2019 reformerades i och med de nya underrättelselagarna.

– Vi gör vårt bästa för att statsledningen ska ha tillgång till allt mer aktuell och relevant information. Vi har kommit igång tacknämligt med arbetet, men det kommer att ta tid att komma upp i full kapacitet. Allt eftersom vår kompetens ökar blir vi mindre beroende av information från våra internationella partner, konstaterar chef Pelttari.

Underrättelselagarna har medfört även en allt strängare övervakning av Skyddspolisen.

– Vi fäster särskild vikt vid att befogenheterna utövas i enlighet med lag. Vi anser den heltäckande övervakningen vara en grundläggande förutsättning för vårt arbete, och vi har satsat till och med ännu mer än förr på vår egen laglighetsövervakning. Garanten för lagligheten är underrättelsetillsynsombudsman Kimmo Hakonen, som har obehindrat tillträde till Skyddspolisens information, till och med den allra hemligaste.

Tilläggsuppgifter och begäranden om intervju

På grund av coronavirusepidemin medför utgivningen av Skyddspolisens årsbok i år inte någon särskild presskonferens.

Skyddspolisens kommunikation, tel. 050 402 6981, [email protected]

Chefen för Skyddspolisen, Antti Pelttari, kan vid behov intervjuas på torsdagen den 2.4.2020 per telefon.