Hoppa till innehåll

Skyddspolisens årsbok 2020: Den förändrade lägesbilden i fråga om extremhögern märks i terrorhotbedömningen

Utgivningsdatum 23.3.2021 9.30
Pressmeddelande
.

Terrorhotet i Finland ligger kvar på nivå två, det vill säga förhöjt hot. Den största förändringen har skett i lägesbilden för högerextrem terrorism. Coronapandemin bidrog till ökat cyberspionage. Skyddspolisen observerade exceptionellt intensiva statliga försök till cyberspionage mot beredningen av Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska beslutsfattande.

Terrorhotet i Finland ligger enligt Skyddspolisens bedömning på nivå två på en fyrgradig skala, det vill säga förhöjt hot. Hotnivån ligger således kvar på samma nivå som året innan, men lägesbilden i fråga om extremhögern är mer oroväckande än tidigare. Den uppdaterade terrorhotbedömningen ingår i Skyddspolisen årsbok för 2020, som publicerades den 23 mars.

Hotet om högerextrem terrorism har ökat i vårt land. Skyddspolisen har identifierat högerextrema aktörer med förmåga och motivation att genomföra terrorattentat. Det har också upptäckts tecken på konkreta förberedelser.

”Typiskt sett har de högerextrema målpersoner för kontraterrorism som Skyddspolisen identifierat kopplingar till extremhögerns internationella nätmiljö”, säger Antti Pelttari, chefen för Skyddspolisen.

Hotet om radikal islamistisk terrorism ligger kvar på samma nivå som tidigare. Terrororganisationen Islamiska staten (Isil) har fortfarande förmåga att inspirera sina anhängare, och organisationen har som mål att utföra attacker också i Europa. Fenomenet med utländska stridande har ökat och stärkt internationella kontakter hos de radikalislamistiska aktörerna i Finland. Flera personer återvände 2020 till Finland från konfliktområdet i Syrien. Största delen av de återvändande från konfliktområdet kommer sannolikt att fortsätta att vara verksamma i radikala islamistiska nätverk, exempelvis genom att rekrytera eller sprida en extrem ideologi.

Skyddspolisen följer också hotet mot Finlands säkerhet från vänsterextrema rörelser och Kurdistans arbetarparti (PKK), som EU klassar som en terrororganisation. I Finland har PKK koncentrerat sig på att aktivt stödja sin verksamhet i de kurdiska områdena. Några frivilliga från Finland har rest till konfliktområdet i Syrien för att ansluta sig till väpnade, huvudsakligen kurdiska organisationer.

Intensiva statliga försök till cyberspionage observerades i Finland

Coronapandemin ledde till att många samhällsfunktioner började skötas genom distanskontakter, och mer information fanns att tillgå på nätet. År 2020 observerades intensiva statliga försök till cyberspionage mot beredningen av Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska beslut. 

Skyddspolisen gav organisationer inom den offentliga förvaltningen förvarningar om cyberspionageoperationer som verkade sikta på intrång i e-posttjänster. Skyddspolisen bistod i arbetet för att begränsa skadorna och tog fram information om angreppen för andra myndigheter. Enligt observationerna riktades cyberspionage även mot privata företag, men inte i någon betydligt större utsträckning än under ett vanligt år.

Skyddspolisen har vuxit i och med sina nya uppgifter

År 2020 var det första hela året under vilket Skyddspolisens verksamhet bedrevs med de nya underrättelsebefogenheterna. Skyddspolisen har nu omkring 500 anställda, och personalstyrkan har nått den nivå som förutsågs i och med att underrättelselagarna trädde i kraft.

”Arbetet med att fullt ut införa nya verksamhetsmodeller och de nya metoderna för underrättelseinhämtning pågår fortfarande, men Skyddspolisen börjar redan nu se ut som en modern säkerhets- och underrättelsetjänst”, konstaterar Pelttari.

Underrättelselagstiftningen gav Skyddspolisen möjlighet att inhämta information om hot mot den nationella säkerheten även utan konkret misstanke om brott. Befogenheterna ha visat sig vara nödvändiga exempelvis när det gäller att bekämpa hot mot kritisk infrastruktur.

Finländarnas förtroende för Skyddspolisen har nått rekordhöjder. Största delen (91 %) av finländarna säger sig ha stort eller rätt stort förtroende för Skyddspolisen.

Närmare upplysningar

Skyddspolisens kommunikation, tfn 050 402 6981, [email protected]