Hoppa till innehåll

Det har gjorts svårt för Ryssland att bedriva personbaserad underrättelseinhämtning i Finland

Utgivningsdatum 30.3.2023 10.00
Pressmeddelande
Tomma godstågsvagnar vid bangården.

På Skyddspolisens initiativ utvisades ryska underrättelseofficerare och viseringar nekades, vilket försvagade Rysslands personbaserade underrättelseinhämtning i Finland. Personbaserad underrättelseinhämtning under diplomatisk täckmantel har traditionellt sett varit den huvudsakliga metoden för rysk underrättelseverksamhet utomlands.

Ryssland – men också Kina och vissa andra stater – försöker genom underrättelsearbete inhämta information, som de sedan utnyttjar för sina egna intressen och till förfång för Finland. Skyddspolisen lyckades 2022 beaktansvärt försvaga Rysslands personbaserade underrättelseinhämtning i Finland.

”Rysslands underrättelsestation krympte till ungefär hälften under fjolåret. Den huvudsakliga orsaken till att underrättelseofficerarna blev färre var de utvisningar och nekade viseringar som Skyddspolisen initierade”, redogjorde chefen för Skyddspolisen Antti Pelttari i samband med att Skyddspolisens årsbok offentliggjordes den 30 mars.

Det minskade antalet underrättelseofficerare och restriktionerna på resor över ryska gränsen har avsevärt försämrat det operativa handlingsutrymmet för Rysslands personbaserade underrättelseinhämtning i Finland. Underrättelseverksamhet under diplomatisk täckmantel har varit den huvudsakliga metoden för rysk personbaserad underrättelseinhämtning utomlands. 

”Ryssland försöker fortfarande placera ut sina underrättelseofficerare under diplomatisk täckmantel, men med tiden måste landet försöka fylla tomrummet inom den personbaserade underrättelseinhämtningen exempelvis genom att mer använda andra täckmantlar också utomlands. Men i fråga om personbaserad underrättelseverksamhet krävs det ändå mycket långsiktigt arbete med att bygga upp kontakter; någon ersättande verksamhetsmodell kan inte införas på nolltid”, konstaterade Pelttari.

Ryssland försöker kompensera för problemen inom den personbaserade underrättelseinhämtningen också genom cyberspionage. Det går emellertid endast delvis att uppväga personbaserad underrättelseinhämtning med cyberspionage, eftersom den erhållna informationen är av annat slag. Under andra halvåret 2022 var de ryska försöken till cyberspionage på Finland allt aktivare. 

Terrorhotet är i huvudsak oförändrat

Terrorhotet i Finland har enligt Skyddspolisens bedömning legat kvar på nivå två på en fyrgradig skala, det vill säga förhöjt hot. Hotet om högerextrem terrorism har ökat, medan hotet om radikal islamistisk terrorism är oförändrat. Det finns både högerextrema och radikalislamistiska aktörer i Finland som sannolikt har vilja och förmåga att genomföra våldsamma attacker. 

Det mest sannolika hotet utgörs av enskilda anhängare och smågrupper som stöder dessa ideologier. På kort sikt är det osannolikt med attacker. De olagliga vapen som sprider sig från krigsområdet i Ukraina kommer sannolikt att öka de extremistiska aktörernas våldskapacitet i Europa. En uppdaterad terrorhotbedömning ingår i Skyddspolisens årsbok. 

Närmare upplysningar
Skyddspolisens kommunikation, tfn 050 402 6981, [email protected]