Turvallisuusselvitysrekisterin tietosuojaseloste

Lain henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpidon yhteydessä (1054/2018) 22 §:n mukainen tietosuojaseloste.


1. Rekisterin nimi

2. Rekisterinpitäjä

3. Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

4. Muut yhteystiedot

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

6. Rekisterin tietosisältö

7. Säännönmukaiset tietolähteet

8. Henkilötietojen säilytysaika

9. Tietojen luovutukset ja vastaanottajat

10. Tiedonsaantioikeus turvallisuusselvityksestä

11. Pääsy henkilötietoihin, tietojen oikaiseminen, poistaminen ja käsittelyn rajoittaminen

12. Oikeus tehdä toimenpidepyyntö tietosuojavaltuutetulle

1. Rekisterin nimi

Turvallisuusselvitysrekisteri.

2. Rekisterinpitäjä

Turvallisuusselvitysrekisterin yhteisrekisterinpitäjiä ovat Suojelupoliisi ja pääesikunta.

Pääesikunta vastaa rekisterinpitäjän tehtävistä, jos käsiteltävät henkilötiedot koskevat selvityksen kohdetta, joka toimii tai jonka on tarkoitus toimia Puolustusvoimissa tai hoitaa Puolustusvoimien antamaa tehtävää taikka jos turvallisuusselvitys liittyy Puolustusvoimien toimintaan tai hankintoihin. Suojelupoliisi vastaa rekisterinpitäjän tehtävistä, jos käsiteltävät henkilötiedot koskevat muita selvityksen kohteita.

Lisäksi turvallisuusselvitysrekisteriä käyttävät ja sinne tietoja tallettavat kansallinen turvallisuusviranomainen eli ulkoministeriön NSA-toiminto sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Sovelletut lainkohdat:

 • Turvallisuusselvityslaki 48 ja 48 a §

3. Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Suojelupoliisi
Postiosoite: PL 151, 00121 Helsinki
Käyntiosoite: Katajanokanlaituri 3, Helsinki
Puhelin: 0295 480 131 (vaihde)
Sähköposti: kirjaamo(at)supo.fi

Salattu sähköpostiyhteys kirjaamoon securemail.supo.fi ja vastaanottajaksi kirjaamo(at)supo.fi

Puolustusvoimien pääesikunta
Postiosoite: PL 919, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Fabianinkatu 2, 00131 Helsinki
Puhelin: 02299 800 (vaihde)
Sähköposti: kirjaamo.pe(at)mil.fi

4. Muut yhteystiedot

Kansallinen turvallisuusviranomainen
Puhelin: 0295 16001 (vaihde)
Sähköposti: nsa(at)gov.fi, nsa(at)govsec.fi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Puhelin: 0295 345000 (vaihde)
Sähköposti: kirjaamo(at)traficom.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Turvallisuusselvityslain tarkoituksena on parantaa mahdollisuuksia ennakolta ehkäistä toimintaa, joka voi vahingoittaa valtion turvallisuutta, maanpuolustusta, Suomen kansainvälisiä suhteita, yleistä turvallisuutta tai muuta niihin verrattavaa yleistä etua taikka erittäin merkittävää yksityistä taloudellista etua taikka edellä tarkoitettujen etujen suojaamiseksi toteutettavia turvallisuusjärjestelyjä.

Turvallisuusselvitysten tekemiseksi, tarpeettomien turvallisuusselvitysten välttämiseksi, tietojen välittämiseksi toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä selvityksen kohteiden luotettavuuden ja nuhteettomuuden seurannan toteuttamiseksi pidetään turvallisuusselvitysrekisteriä.

Suojelupoliisin ja pääesikunnan turvallisuusselvitysrekisterissä suorittamasta henkilötietojen käsittelystä säädetään henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetussa laissa (1054/2018). Muiden viranomaisten suorittamasta henkilötietojen käsittelystä säädetään luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) ja tietosuojalaissa (1050/2018).

Sovelletut lainkohdat:

 • Turvallisuusselvityslaki (726/2014) 1, 2 ja 48 §

6. Rekisterin tietosisältö

Turvallisuusselvitysrekisteriin voidaan tallentaa henkilön henkilöllisyyttä koskevista tiedoista:

 • henkilötunnus
 • entinen henkilötunnus
 • syntymäaika
 • sukunimi, etunimi ja nimenmuutokset
 • syntymäkotikunta
 • syntymävaltio
 • äidinkieli
 • nykyiset kansalaisuudet
 • entiset kansalaisuudet
 • kansalaisuudettomuus
 • entiset ja nykyiset tilapäiset ja vakinaiset osoitetiedot Suomessa ja ulkomailla sekä yhteysosoite
 • tieto turvakiellon olemassaolosta
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • koulutustiedot
 • entiset ja nykyiset virka- tai työtehtävät sekä tiedot elinkeinon harjoittamisesta
 • työnantaja
 • perhe- ja sukulaissuhteet
 • varallisuutta, omistuksia ja muita taloudellisia sidonnaisuuksia kuvaavia tietoja
 • ulkomaansidonnaisuudet
 • UMA-asiakasnumero
 • matkustusasiakirjan tiedot

Turvallisuusselvitysrekisteriin saadaan lisäksi tallettaa turvallisuusselvityksen laatimisen, turvallisuusselvityksen lopputuloksen ilmoittamisen, nuhteettomuuden ja luotettavuuden seuraamisen, turvallisuusselvitystodistuksen myöntämisen ja sen peruuttamisen sekä kansainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden noudattamisen kannalta tarpeellisia tietoja.

Suojelupoliisin tietojärjestelmän, suojelupoliisin tietojärjestelmää vastaavien toisten valtioiden tietojärjestelmien ja puolustusvoimien pääesikunnan turvallisuustietorekisterin tietoja sekä keskusrikospoliisin tekemiä ilmoituksia voidaan käyttää henkilöturvallisuusselvityksen laatimisessa, mutta niiden tietoja ei talleteta turvallisuusselvitysrekisteriin. 

Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja käsitellään turvallisuusselvitysrekisterissä vain silloin, kun ne ovat rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia.

Sovelletut lainkohdat:

 • Turvallisuusselvityslaki (726/2014) 17, 23, 25 - 28, 31, 35 ja 37 §
 • Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista (588/2004) 14 §
 • Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpidon yhteydessä (1054/2018) 11 §

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Selvityksen laajuudesta, tehtävästä ja selvityksen hakijasta riippuen selvityksessä voidaan tehdä rekisteritarkastuksia seuraaviin tietolähteisiin ja tietojärjestelmiin:

 • väestötietojärjestelmään;
 • rikosrekisteriin, liiketoimintakieltorekisteriin sekä sakkorangaistusta koskeviin sakkorekisterin tietoihin;
 • oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän diaari- ja asianhallintajärjestelmän valtakunnalliseen käsittelyjärjestelmään syyteharkinnassa olevista tai olleista rikosasioista taikka ratkaisu- ja ilmoitusjärjestelmän ratkaisuihin rikosasioissa;
 • henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (616/2019) 5 §:n 1 ja 2 momentissa, 6 ja 11 §:ssä, 12 §:n 1 momentissa, 48 §:n 1 momentissa ja 49 §:ssä tarkoitettuja tietoja sisältäviin poliisin henkilörekistereihin;
 • edellä tarkoitettuja rekistereitä vastaaviin toisen valtion viranomaisen pitämiin rekistereihin turvallisuusselvityslain 25 §:n 1 momentin 12 ja 13 kohtien mukaisesti;
 • pääesikunnan pitämiin sotilasoikeudenhoitorekisteriin ja turvallisuustietorekisteriin;
 • henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetun lain (639/2019) 7 §:ssä, 8 §:n 1 ja 2 momentissa ja 9, 13 ja 14 §:ssä tarkoitettuja tietoja sekä 15 §:ssä tarkoitettuja valvontatehtävien suorittamiseksi käsiteltäviä tietoja sisältävään Rajavartiolaitoksen henkilörekisteriin;
 • henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain (650/2019) 7 §:n 1 ja 2 momentissa ja 8 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin;
 • ammatin- tai elinkeinonharjoittajia sekä heidän toimikelpoisuuttaan koskeviin rekistereihin;
 • laissa säädettyä toimintaa valvovan viranomaisen ylläpitämään rekisteriin talletettuihin yrityksen vastuuhenkilön toimikelpoisuutta koskeviin tietoihin;
 • ulkomaalaisrekisteriin ja viisumirekisteriin;
 • ulosottorekisteriin ja luottotietorekisteriin.

Toimivaltainen viranomainen voi tarkistaa annetut tiedot ja hankkia tätä tarkoitusta varten tietoja: 

 1. Verohallinnon julkisista verotustiedoista;
 2. yleistä käyttöä varten perustetuista elinkeinotoiminnan harjoittamista tai omaisuutta kuvaavia julkisia tietoja sisältävistä rekistereistä;
 3. selvityksen kohteen antamalla luvalla luotto- ja rahoituslaitoksista;
 4. ulkomaansidonnaisuuksien selvittämiseksi sellaisesta maasta tai kansainväliseltä toimielimeltä, josta toimivaltainen viranomainen voi kansainvälisen sopimuksen tai säädöksen mukaisesti saada turvallisuusselvitysmenettelyä varten tietoja.

Lisäksi voidaan käyttää keskusrikospoliisin tekemää ilmoitusta, joka perustuu poliisin henkilörekisterissä oleviin, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja henkilöryhmiä koskeviin tietoihin.

Sovelletut lainkohdat:

 • Turvallisuusselvityslaki (726/2014) 17, 23, 25 - 28, 31, 35 ja 37 §

8. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan turvallisuusselvitysrekisteristä viimeistään kolmen vuoden kuluttua vastaavan uuden turvallisuusselvityksen laatimisesta tai turvallisuusselvityksen tai turvallisuusselvitystodistuksen voimassaolon päättymisestä taikka siitä, kun se tehtävä, jota varten
turvallisuusselvitys on laadittu, on päättynyt tai kun turvallisuusselvitystodistus on peruutettu.

Sovelletut lainkohdat:

 • Turvallisuusselvityslaki (726/2014) 49 §

9. Tietojen luovutukset ja vastaanottajat

Tietoja luovutetaan turvallisuusselvityslain mukaisesti turvallisuusselvityksen hakijalle sekä omien tietojen tarkastusoikeuden käytön yhteydessä turvallisuusselvityksen kohteelle. 

Suojelupoliisi antaa salassapitosäännöksistä riippumatta teknisen käyttöyhteyden avulla tietoja pääesikunnalle turvallisuusselvityslain 50 §:n 1 momentin mukaisesti.

Suojelupoliisi voi salassapitosäännöksistä riippumatta antaa hyväksymällään tavalla teknisen käyttöyhteyden avulla tasavallan presidentin kanslian, eduskunnan kanslian, ministeriön tai sisäministeriön hallinnonalan viraston nimeämälle virkamiehelle turvallisuusselvityksen hankkimisen arviointia varten turvallisuusselvitysrekisteristä tietoja turvallisuusselvityslain 50 §:n 2 momentin 1 - 4 kohdan ja 4 momentin mukaisesti.

Lisäksi tietoja luovutetaan edelleen tasavallan presidentin kanslian, eduskunnan kanslian, ministeriöiden, sisäministeriön hallinnonalan virastojen sekä puolustusvoimien joukko-osastojen nimeämille viranhaltijoille, kun tiedot ovat tarpeen turvallisuusselvityksen hankkimisen tarpeen arvioimisen taikka puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 15 §:ssä tarkoitetun oleskelu- tai vierailuluvan käsittelyä varten. Teknisen käyttöyhteyden avulla tietoja luovutetaan myös keskusrikospoliisille tietojen yhdistämiseksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja henkilöryhmiä koskeviin tietoihin turvallisuusselvityslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitettujen ilmoitusten tekemistä ja sitä koskevaa harkintaa varten.

Henkilötietojen luovuttamiseen kansalliselle turvallisuusviranomaiselle sovelletaan, mitä kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa säädetään.

Sovelletut lainkohdat:

 • Turvallisuusselvityslaki (726/2014) 6, 41–47 ja 50 §
 • Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista (588/2004) 11 ja 17 §

10. Tiedonsaantioikeus turvallisuusselvityksestä

Turvallisuusselvityksen laatimisen yleisenä edellytyksenä on, että selvityksen kohde on antanut siihen etukäteen kirjallisen suostumuksen.

Turvallisuusselvityksen hakijan on ilmoitettava selvityksen kohteelle selvityksen lopputuloksesta. Jos selvitys on annettu kirjallisena, selvitys on annettava kohteelle myös nähtäväksi tai pyydettäessä kopiona.

Jokaisella on oikeus saada toimivaltaiselta viranomaiselta tieto siitä, onko hänestä tehty turvallisuusselvitys. Selvityksen kohteella eli rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstään saada toimivaltaiselta viranomaiselta turvallisuusselvityksen sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö esitetään suoraan sille taholle, joka turvallisuusselvityksen on laatinut (suojelupoliisi tai puolustusvoimien pääesikunta ks. yhteystiedot kohdassa 3).

Sovelletut lainkohdat:

 • Turvallisuusselvityslaki (726/2014) 5 ja 6 §

11. Pääsy henkilötietoihin, tietojen oikaiseminen, poistaminen ja käsittelyn rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada hänestä turvallisuusselvitysrekisteriin tallennetut tiedot, kuten laissa henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpidon yhteydessä säädetään (23, 29 ja 56 §) ellei oikeutta rajoiteta lain 28 §:n perusteella.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa oikaisemista, täydentämistä, poistamista ja käsittelyn rajoittamista, kuten laissa henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpidon yhteydessä säädetään (25 §) ellei oikeutta rajoiteta lain 28 §:n perusteella.

Henkilötietojen tarkastuspyynnöt toimitetaan Suojelupoliisin kirjaamoon (yhteystiedot kohdassa 3).

Sovelletut lainkohdat:

 • Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpidon yhteydessä (1054/2018) 23 - 26 ja 28 - 29 §

12. Oikeus tehdä toimenpidepyyntö tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asiansa tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelin: 029 566 6700 (vaihde)
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi

Sovelletut lainkohdat:

 • Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpidon yhteydessä (1054/2018) 56 §