Underrättelseverksamhet och påverkan riktad mot Finland

Det riktas kontinuerligt omfattande olaglig underrättelseaktivitet mot Finland och finländarna. I underrättelsehänseende är Finland intressant i synnerhet för Ryssland och Kina.

Illustration: en man går genom innergården av byggnaden.

Med hjälp av långsiktig inhämtning av personbaserade underrättelser försöker underrättelsetjänster komma över tillförlitlig och proaktiv information om Finland som annars inte finns att tillgå. Exempelvis arbetet med viktiga politiska ståndpunkter och spetsteknik är föremål för aktivt intresse. Också Finlands relation till militäralliansen Nato, arktiska frågor samt cybersäkerhet och cyberkompetens intresserar.

Auktoritära stater sprider innehåll som stöder deras egen syn på saker i sociala och andra medier. Detta sker i förtäckt form och syftet är att forma de finländska beslutsfattarnas och diasporagemenskapernas tänkesätt i enlighet med den auktoritära satens egna intressen. 
Diktatoriska stater har som mål att främja sina egna ekonomiska intressen även med förtäckta metoder.

Också mindre stater med auktoritärt styre bedriver förtäckt underrättelseverksamhet och påverkansarbete i Finland. Sådan småskaliga verksamhet riktar sig huvudsakligen mot människor som ursprungligen kommer från dessa länder men som vistas i Finland. 

Bedömning

Inga förändringar är att vänta i det hot som utländsk underrättelse- och påverkansverksamhet utgör för Finland, utan det kommer fortsatt att vara omfattande. Det är sannolikt att de försämrade stormaktsrelationerna, de ökande globala och regionala osäkerhetsfaktorerna och de växande spänningarna i världspolitiken kommer att öka de diktatoriska staternas behov av hemligt inhämtande av information och påverkansarbete.

 


Begrepp som beskriver sannolikhet

Mycket osannolikt 5% 
Osannolikt 20%
Möjligt 50% 
Sannolikt 75%
Mycket sannolikt 90%

Begrepp för att ange tid i rapporten

Den närmaste framtiden 0–6 månader 
Kort sikt 6 månader–2 år 
Medellång sikt 2–5 år 
Lång sikt mer än 5 år