Trenderna inom radikalislamistisk terrorism

Den radikalislamistiska terrorismen utgör på kort och medellång sikt ett betydande säkerhetshot i Europa och konfliktområden. Med radikal islamism avses en sådan form av islamism som bygger på salafijihadistisk ideologi och siktar på att med hjälp av våld skapa ett islamiskt samhälle som styrs med sharialag.

Hotutvecklingen påverkas av förändringarna i terroristorganisationers verksamhet, i deras anhängares verksamhet, i faktorer som ökar mottagligheten för terrorism, i verksamhetsmiljön samt i myndigheternas operativa förmåga. De mest betydande radikalislamistiska terroristorganisationerna är ”Islamiska staten” (Isil) och al-Qaida.

Al-Qaida och i synnerhet Isil har ändrat på sina verksamhetsformer och anpassat sig till förändringarna i sin verksamhetsmiljö. Till trender som under de senaste åren iakttagits i terroristorganisationers verksamhet hör en kraftig ökning och därefter en successiv nedgång i konfliktresorna, ökande användning av enkla angreppsmetoder, en heterogen gärningsmannaprofil, en allt snabbare takt i verksamheten och ett allt mångsidigare spektrum av attackmål.

Förändringarna i konfliktområden påverkar väsentligt den radikalislamistiska terrorismens utveckling. Utdragna konflikter och svaga stater bidrar för sin del till att möjliggöra terroristorganisationers fortsatta verksamhet. Misslyckade regimskiften och revolutioner kommer eventuellt att även i fortsättningen upprätthålla konfliktkänsligheten i dessa områden.

Eventuella förändringar kan ske i Isil- och al-Qaidastrukturerna. Isil ska sannolikt ändra på sin verksamhet och utvecklas till ett al-Qaidaliknande löst nätverk. Det är möjligt att Isil siktar på att åter skapa administrativa strukturer i konfliktområden eller inom territorier av stater i upplösning. Organisationens propaganda kommer att ha fortsatt inflytande på radikalislamistiska aktörer.

På medellång sikt är det möjligt att utländska stridande som rest till Isils kalifat skingrar sig och en del av stridande som fortfarande befinner sig i konfliktområdet återvänder till Europa. I och med att personer som deltagit i terroristisk verksamhet döms till fängelse kan radikala tankesätt eventuellt sprida bland fångarna, vilket på lång sikt kan höja terrorhotet.

Attacker med hjälp av enkla metoder kommer sannolikt att fortsätta i västvärlden. Gärningsmannaprofilen har delvis påverkats av återvändande stridande och övriga personer, inklusive kvinnor och barn, som deltagit i terroristisk stödverksamhet. Tack vare den teknologiska utvecklingen har terroristerna nya möjligheter att sprida sitt budskap.

Myndighetsverksamheten har under de senaste åren effektiviserats på många sätt. Enbart detta är emellertid inte tillräckligt för att kunna förebygga alla attacker, för individuella och samhälleliga faktorer som bidrar till terrorism kommer sannolikt att finnas kvar även på lång sikt. Trots förändringarna i terroristorganisationer och deras verksamhetsformer kommer understödet för den radikalislamistiska ideologin förmodligen att kvarstå.