Terrorism

Det största terrorhotet i Finland orsakas av personer och smågrupper som stöder en högerextrem eller radikal islamistisk ideologi. Antalet målpersoner för kontraterrorism är oförändrat och ligger på cirka 390. Målpersonerna har omfattande inbördes nätverk och kontakter med utländska terroraktörer. En betydande del av verksamheten, såsom nätverksetableringen, sker på internet och i kommunikationsapplikationer.

Kartan av de radikalislamistiska terrororgasationerna Isil och al-Qaidas och deras allierades våldsverksamhet i världen.

Högerextrem terrorism utgör fortfarande ett hot i västländerna. Den senaste allvarliga attacken inträffade i Kanada i juni när fyra personer dog i ett antiislamistiskt våldsdåd. Också i Finland har det efter 2019 funnits tecken på förberedelse av konkreta gärningar. På kort sikt är högerextrema terrordåd möjliga i västländerna, och det går heller inte att utesluta möjligheten till attacker i Finland.

De globalt sett mest framträdande radikalislamistiska terroristorganisationerna är fortfarande ”Islamiska staten” (Isil) och al-Qaida. De utgör fortfarande ett globalt hot och det är sannolikt att de inspirerar enskilda aktörer att utföra attacker även i Europa. Isils centrala ledning har inte förmågan att effektivt styra organisationens globala verksamhet, men dess underorganisationer är aktiva i konfliktområden och sviktande stater. Al-Qaida har under de senaste åren koncentrerat sig på att stödja sina regionala grupper och allierade. Båda organisationerna har blivit mer aktiva särskilt i Afrika söder om Sahara. Även om radikala islamistiska aktörer betraktar de fundamentalistiska talibanernas maktövertagande i Afghanistan som en seger, kommer händelserna sannolikt inte att ha några direkta konsekvenser för säkerhetsläget i Finland inom den närmaste framtiden.

Den radikalislamistiska terrorverksamhet som förekommer i Finland är i huvudsak stödverksamhet, såsom finansiering samt spridning av propaganda och en radikal ideologi, men också attacker är möjliga. De radikala islamistiska nätverken i Finland har också tidigare rekryterat utländska stridande till konfliktområden, och i Finland vistas personer som deltagit i och främjat väpnade gruppers verksamhet. 

Hotet om vänsterextrem terror är lågt i Finland. Några frivilliga har rest från Finland till konfliktområdet i Syrien och Irak för att ansluta sig till väpnade, huvudsakligen kurdiska organisationer. Deras aktivitet gäller i huvudsak områden utanför Finland. 
 

Bedömning

På en fyrgradig skala kvarstår terrorhotet på kort sikt sannolikt på nivå 2, dvs. förhöjt hot. Enskilda personer eller smågrupper är intresserade av att utföra terrorattentat i Finland. Det är sannolikt att fler personer återvänder till Finland från konfliktområdet i Syrien och Irak, vilket möjligt kommer att stärka de radikala nätverken i Finland och Europa. Terrorattacker i andra västländer påverkar möjligen terrorläget också i Finland.


Beskrivning av kartan

De radikalislamistiska terrororganisationerna Isil och al-Qaidas och deras allierades våldsverksamhet i världen. Talibanernas våldsverksamhet beaktas inte på denna karta.

Våldshändelser i landet totalt (januari–juni 2021):

Mali 200-500, Burkina Faso 200-500, Niger 100-200, Nigeria100-200, Kamerun 100-200, Demokratiska republiken Kongo 200-500, Kenya 40-100, Moçambique 100-200, Egypten 40-100, Somalia 500-1000, Syrien 200-500, Irak 500-1000, Afghanistan 40-100 och Filippinerna 40-100. 

 


Begrepp som beskriver sannolikhet

Mycket osannolikt 5% 
Osannolikt 20%
Möjligt 50% 
Sannolikt 75%
Mycket sannolikt 90%

Begrepp för att ange tid i rapporten

Den närmaste framtiden 0–6 månader 
Kort sikt 6 månader–2 år 
Medellång sikt 2–5 år 
Lång sikt mer än 5 år