Terrorhotet ligger kvar på nivå förhöjt

Hotet från terrorism ligger på nivå två på en fyrgradig skala, dvs. förhöjt. I Finland finns ca 350 personer som är föremål för terrorismbekämpning. Hoten om attacker kommer mest sannolikt från enskilda personer eller små grupper som stöder högerextremistisk eller radikalislamistisk ideologi. Största delen av den till terrorism kopplade verksamheten i Finland är stödåtgärder, såsom insamling av pengar och spridning av ideologi över nätet.

Mörkt natt i Helsingfors.

Hotet om våld kommer från extremhögerns terrorism

Anhängare av extremhögerns terrorism har påverkats av exempelvis Siege-kulturen, som syftar till våldsam omstörtning av samhällsordningen. De ser beväpnade attacker som ett centralt sätt att påskynda samhällets kollaps. De är medlemmar i nätgemenskaper där extremhögerns masskjutare glorifieras, attacker uppmuntras och material för att planera attacker delas ut.

Finansiering är en central stödform för radikal islamistisk terrorism i Finland

När anskaffade eller insamlade pengar förmedlas till personer som är kopplade till terroristverksamhet är det fråga om finansiering av terrorism. Finansiering är en central stödform för radikal islamistisk terrorism i Finland. Medel kan förvärvas genom till exempel donationer. Ofta försöker man tvätta pengar som erhållits genom egendomsbrott, illegal handel och beskyddarverksamhet genom att utnyttja laglig verksamhet: medlen överförs till ett officiellt registrerat företags konto av en orsak som till synes är normal affärsverksamhet och från kontot vidare till ett land där antingen banktillsynen är släpphänt eller där det förekommer direkt terroristisk verksamhet.

Användningen av digitala penningöverföringar och de allt vanligare kryptovalutorna har haft som följd att den inofficiella bank- och penningtransaktionssektorn förstärkts. Finansiering av terroristisk verksamhet är en internationell företeelse som överskrider de ekonomiska områdenas gränser. Terroristiska aktörer kan samla in också betydande mängder pengar i ett enskilt land utan att hotnivån för terrorism i det landet ökar.

I finansieringen av terrorism utnyttjas också den tredje sektorn. Pengar kan exempelvis via en formellt icke-vinstdrivande stiftelse sändas direkt till en terroristisk aktör. Medel kan också överföras till en person utomlands som sedan vidarebefordrar dem till en terroristisk aktör direkt, via affärsverksamhet eller via den tredje sektorn.

Samarbete mellan myndigheterna är av central betydelse när det gäller att spåra finansiering av terrorism. Skyddspolisen samarbetar både internationellt och nationellt, bland annat med Centralkriminalpolisen och Tullen.


Begrepp som beskriver sannolikhet

Mycket osannolikt 5% 
Osannolikt 20% 
Sannolikt 75%
Mycket sannolikt 90%

Begrepp för att ange tid i rapporten

Den närmaste framtiden 0–6 månader 
Kort sikt 6 månader–2 år 
Medellång sikt 2–5 år 
Lång sikt mer än 5 år