Terrorism

I Finland har det nationella terrorhotet legat kvar på nivå två på en fyrgradig skala, dvs. förhöjt hot.

Illustration.

Även om terrordåd med dödsoffer i västvärlden har minskat sedan mitten av 2010-talet, utgör i synnerhet enskilda aktörer fortfarande ett betydande och svårbekämpat angreppshot. År 2022 har enskilda aktörer hittills till exempel i Sverige, Norge och Förenta staterna begått våldsdåd som undersöks som terrorbrott. Framför allt radikalislamistiska och högerextrema terrorister siktar på att genomföra storskaliga attacker. Motsvarande hot gäller också i Finland, där Skyddspolisen har identifierat personer som sannolikt har förmåga och vilja att genomföra våldsamma attacker.

Kriget har inte haft någon större inverkan på terrorhotet i Finland

Det ryska anfallskriget i Ukraina har inte haft någon större inverkan på terrorhotet i Finland eller någon annanstans i västvärlden, men det har väckt intresse bland extremister. Ett litet antal högerextrema frivilliga har rest från väst till Ukraina sedan februari 2022. Alla deltar sannolikt inte i väpnad verksamhet, utan en del koncentrerar sig till exempel på att leverera materiellt stöd. Det handlar i huvudsak om verksamhet som stöder Ukraina. Skyddspolisen har identifierat enskilda högerextremister som lämnat Finland. Även om det ryska anfallskriget inte har lockat till sig något betydande antal extremistiska aktörer, innebär även enskilda personers resor potentiella radikaliseringshot.

I de radikalislamistiska kretsarna i Finland är terroristorganisationerna ”Islamiska staten” (Isil) och al-Qaida fortfarande de huvudsakliga inspirationskällorna. I stället för att genomföra attacker mot Europa koncentrerar organisationerna sin verksamhet till instabila områden i Asien och Afrika. Viktiga ledare för Isil och al-Qaida, såsom Abu Ibrahim al-Qurashi och Ayman al-Zawahiri, har dödats 2022. Dödsfallen kommer sannolikt inte att ha någon betydande inverkan på terroristorganisationernas handlingsförmåga eller det hot som de utgör i Europa eller konfliktområdena.

I offentligheten har man under den senaste tiden debatterat Kurdistans arbetarparti (PKK). Terrorhotet från denna organisation är i Finland fortsättningsvis lågt.

Bedömning

I Finland utgörs hotet om terrordåd huvudsakligen av enskilda personer som stöder en högerextrem eller radikalislamistisk ideologi eller å andra sidan av smågrupper med dold verksamhet.

På kort sikt kommer kriget i Ukraina eventuellt att öka den finländska extremhögerns förmåga till våldshandlingar.

Det är osannolikt att viktiga radikalislamistiska terroristers död leder till betydande repressalier eller terrorattacker utanför konfliktområdena. Det är dock möjligt att enskilda anhängare av ideologin inspireras av åtgärder mot radikalislamistiska organisationer. På längre sikt kommer terroristorganisationers ökade handlingsfrihet i konfliktområdena sannolikt att öka terrorhotet även mot Europa.


Begrepp som beskriver sannolikhet

Mycket osannolikt 5% 
Osannolikt 20% 
Sannolikt 75%
Mycket sannolikt 90%

Begrepp för att ange tid i rapporten

Den närmaste framtiden 0–6 månader 
Kort sikt 6 månader–2 år 
Medellång sikt 2–5 år 
Lång sikt mer än 5 år