En säkerhetsutredning kräver samtycke

Det krävs alltid samtycke för att en säkerhetsutredning ska kunna göras. Det görs aldrig någon säkerhetsutredning av dig utan att du vet om det.

Det kan göras en personsäkerhetsutredning av dig exempelvis i samband med rekrytering, men bara om de lagfästa villkoren är uppfyllda. Den som ansökt om ett jobb informeras i förväg om att en säkerhetsutredning kommer att göras, exempelvis i platsannonsen.

Du kan ge ditt samtycke i e-tjänsten eller genom att underteckna en säkerhetsutredningsblankett. Du får instruktioner av din arbetsgivare eller den rekryterande arbetsgivaren.

Lagen avgränsar vilka uppgifter som får inhämtas för utredningen

Skyddspolisen får skaffa information på fyra sätt i samband med en säkerhetsutredning, nämligen genom att

  • be dig att fylla i en säkerhetsutredningsblankett
  • göra registersökningar (t.ex. i befolkningsdatasystemet och straffregistret)
  • begära uppgifter om dig av andra finländska och utländska myndigheter och av banker och andra kreditinstitut och finansiella institut
  • intervjua dig.

Din telefon kommer inte att avlyssnas eller din datakommunikation att följas. De är inte tillåtna metoder för att skaffa information i samband med en säkerhetsutredning.

Skyddspolisen prövar från fall till fall om framkomna uppgifter ska meddelas

Om det i samband med en säkerhetsutredning framkommer att du har gjort dig skyldig till ett brott eller att du misstänks för ett brott, gör Skyddspolisen alltid en fallspecifik bedömning av huruvida arbetsgivaren ska underrättas. Då beaktas bland annat hur gammal du var när du begick brottet och hur lång tid som förflutit sedan brottet. Vidare väger man brottets betydelse mot den anställning du sökt.

Samma fallspecifika prövning görs om det framkommer något annat anmärkningsvärt av säkerhetsutredningen, såsom betalningsanmärkning eller skulder som är föremål för utsökning.

Du har rätt att få resultatet av säkerhetsutredningen

Du informeras om den genomförda utredningen och dess resultat, i regel av din arbetsgivare eller den rekryterande arbetsgivaren. Om det inte framkommit något att anmärka lämnar Skyddspolisen inget utlåtande. Största delen av säkerhetsutredningarna ger inget att anmäla.

Om Skyddspolisen ger ett utlåtande om sådant som framgår av säkerhetsutredningen till din arbetsgivare eller den rekryterande arbetsgivaren, måste arbetsgivaren ge dig utlåtandet eller en kopia av det för påseende.

Om du vill ta del av utlåtandet på något av Skyddspolisens verksamhetsställen ska du först kontakta Skyddspolisens enhet för säkerhetsutredningar för att komma överens om när och var du får ta del av det.

Uppgifterna i en säkerhetsutredning kan också bygga på sådana register som du som målperson för utredningen inte har rätt till insyn i. Vid behov kan du be dataombudsmannen att kontrollera åt dig att dina uppgifter använts på rätt sätt i enlighet med lag.