Säkerhetsutredningar av personer ingår i rekryteringsprocessen

Skyddspolisen kan göra en säkerhetsutredning av en person som i sitt arbete exempelvis har tillträde till lokaler som är viktiga ur säkerhetssynpunkt eller behandlar sekretessbelagda uppgifter.

 Illustration - två människor vid borden.

Skyddspolisen gör alla säkerhetsutredningar i Finland med undantag av utredningarna för försvarsmakten, som görs av huvudstaben. 

Skyddspolisen genomför säkerhetsutredningarna med särskild hänsyn till att den berörda personens grundläggande fri- och rättigheter tillgodoses.

Bestämmelser om hur en säkerhetsutredning ska göras finns i säkerhetsutredningslagen.

År 2019 gjorde Skyddspolisen uppemot 69 000 säkerhetsutredningar av personer. Omkring hälften av utredningarna görs för statliga myndigheter och resten för privata företag.

Säkerhetsutredningarna av personer är begränsade, normala eller omfattande

Omfattningen på en säkerhetsutredning beror på den berörda personens arbetsuppgifter och vilka rättigheter personen behöver exempelvis för att hantera sekretessbelagd information. Omfattningen avgör vilka informationskällor som används för att göra utredningen. Vid behov kan den som utredningen gäller intervjuas.

Den som ansöker om en säkerhetsutredning, dvs. i de flesta fall arbetsgivaren, och den som utredningen gäller, dvs. arbetstagaren, fyller först i de blanketter som behövs för utredningen och ger in dem till Skyddspolisen.  

Begränsad säkerhetsutredning 

En begränsad säkerhetsutredning får göras till exempel i fråga om en person som i sina arbetsuppgifter har tillgång till lokaler som är viktiga med avseende på säkerheten, hanterar kärn- eller sprängämnen eller överför betydande tillgångar.

I samband med begränsade säkerhetsutredningar av personer kan följande källor kontrolleras:

  • befolkningsdatasystemet
  • straffregistret, bötesregistret och näringsförbudsregistret
  • uppgift i justitieförvaltningens informationssystem om domar och brottmål som är eller har varit föremål för åtalsprövning 
  • polisens personregister
  • huvudstabens register för militärrättsvården
  • Gränsbevakningsväsendets personregister
  • Tullens informationssystem
  • register som gäller yrkesutövares och näringsidkares verksamhetstillstånd och
  • utlänningsregistret och visumregistret.

Normal säkerhetsutredning

En normal säkerhetsutredning får göras till exempel i fråga om personer som i sina arbetsuppgifter på ett betydande sätt kan äventyra statens säkerhet, försvaret, beredskapen för undantagsförhållanden, den kritiska infrastrukturen eller samhällsekonomin.

Vid normala säkerhetsutredningar är det tillåtet att använda samma informationskällor som vid begränsade utredningar. Utöver dem får man kontrollera Skyddspolisens informationssystem, Huvudstabens säkerhetsdataregister, utsökningsregistret, kreditupplysningsregistret och, på vissa villkor, polisens underrättelsesystem. 

När det gäller vissa uppgifter kan också utländska bindningar utredas. I sådana fall bedömer Skyddspolisen om en person som söker ett uppdrag som är viktigt med avseende på den nationella säkerheten har sådana bindningar till en annan stat som ökar sannolikheten för att personen kan bli utnyttjad eller kan utsättas för påtryckningar, mutförsök eller annan osaklig påverkan.

Omfattande säkerhetsutredning 

En omfattande säkerhetsutredning får göras exempelvis när en anställd i sina arbetsuppgifter oftare än tillfälligt hanterar hemliga eller ytterst hemliga uppgifter.

Vid omfattande säkerhetsutredningar används utöver registeruppgifterna information om personens näringsverksamhet och familje- och släktskapsförhållanden. Även uppgifter om förmögenhet, skulder och andra ekonomiska bindningar utreds. Som hjälp används bland annat offentliga beskattningsuppgifter, och man ber om personens samtycke att granska uppgifter från kreditinstitut och finansiella institut.

En omfattande säkerhetsutredning inbegriper alltid en intervju av den berörda personen och en utredning av dennes utländska bindningar.

En omfattande säkerhetsutredning kan innefatta en normal säkerhetsutredning av personens närstående, om de ger sitt samtycke till det. 

Även utländska bindningar kan utredas

Skyddspolisen kan vid behov utreda en persons utländska bindningar. Det kan gälla medborgarskap, arbete i ett annat land, förmögenhet utomlands eller företagsverksamhet utomlands.

Utländska bindningar är en allt vanligare del av många finländares liv och de utgör inget problem i en säkerhetsutredning. Skyddspolisen bedömer alltid deras betydelse med avseende på den berörda arbetsuppgiften. Avsikten är att finna sådant som kan utsätta personen för en risk att bli utnyttjad eller utsatt för påtryckningar, mutförsök eller annan osaklig påverkan.

Skyddspolisen lämnar också utlåtanden om ansökningar om medborgarskap och uppehållstillstånd. 

Nämnden för bedömningskriterier ger rekommendationer om lagtolkningen

I anslutning till justitieministeriet finns en nämnd för bedömningskriterier. Den ger tolkningsrekommendationer till Skyddspolisen och huvudstaben om säkerhetsutredningslagen. 

År 2020 meddelade högsta förvaltningsdomstolen ett årsboksbeslut om en säkerhetsutredning i samband med Polisyrkeshögskolans antagning av studerande.